Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Friplads i institutioner

For familier med en samlet personlig indkomst under kr. 528.200 i 2017 kan der ydes hel- eller delvis økonomisk friplads efter ansøgning.

Der ydes ikke hel- eller delvis økonomisk friplads til:

  • SFO på privatskoler
  • Privat børnepasning efter Dagtilbudslovens §80

Se indtægtsgrænserne for friplads 2017

Får du allerede økonomisk fripladstilskud, skal du ikke søge igen, hvis dit barn overflyttes til anden institution /SFO/ klub. Der kan dog først søges om økonomisk friplads, når du har sagt ja tak til en plads.

Sker der ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold, skal du lave en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud.

Information om ny lov til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud

Den 1. januar 2016 trådte der en ny lov i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. Hovedændringerne er forklaret her.

Tilskud reguleres automatisk

Fra 1. januar 2016 får kommunen automatisk besked fra E-indkomst (SKAT), hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder. Det afgørende er en ændring svarende til ca. 1.570 kr. om måneden eller ca. 18.840 kr. om året i 2017.

Reguleringen sker hver måned og gælder derfor kun for 1 måned ad gangen. Du får besked fra kommunen, hvis du skal betale mere, eller har betalt for meget. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra E-indkomst (SKAT) om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

Varige ændringer i indkomsten

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan ny ansøgning fortages på den Digitale Pladsanvisning. På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme.  På den Digitale Pladsanvisning kan du se indkomsten, du har oplyst og som vi har bevilget økonomisk fripladstilskud efter.

Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

Årlig efterregulering

De nye regler indebærer også, at kommunen én gang om året efterregulerer dit økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra E-indkomst (SKAT), årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når kommunen laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da det fremover reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen. Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Løbende ændringer i indkomsten

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud - og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned. Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk. Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget, skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

Læs mere

Vil du læse mere om de nye regler for økonomisk fripladstilskud henvises til:

(Bekendtgørelse nr. 599 af 30 april 2015 om dagtilbud)

( Bekendtgørelse nr. 1 1 1 1 af 17. september2015 om fritids-og klubtilbud m.v. til børn og unge)

(Skrivelse nr. 9302 af 30. april 2015 om orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud)

Nye regler om videregivelse af oplysninger

Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre.

Sådan laver du en beregning om fripladstilskud

Hvis du er i tvivl, om du har mulighed for at få hel- eller delvis friplads til dit barn, kan du starte med at lave en fripladsberegning, før du sender ansøgningen.

Når du laver en fripladsberegning, skal du bruge taksten på den institutionstype, dit barn går/skal gå i.

Regulering af økonomisk friplads 2015

Høje-Taastrup kommune foretager omberegninger af fripladstilskuddene for hvert år. Har du/I haft en indtægtsfremgang på over 10 %, skal det for meget bevilget tilskud tilbagebetales.

Der er i 2015 ikke mulighed for at efterregulere det økonomiske fripladstilskud, hvis du/I har haft en indtægtsnedgang.

Vi gør opmærksom på, at kommunen har ret til at foretage regulering af fripladsen 5 år tilbage.

Særlige tilskud til friplads

Ud over økonomisk friplads ydes der i særlige tilfælde:

  • behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller behandlingsmæssige grunde skal indmeldelse i en institution.
  • socialpædagogisk fripladstilskud, når opholdet i institution må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelses eller forbliven i en institution.
Opdateret 20. juni 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00