Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Flønghuset

Flønghuset er Høje-Taastrup Kommunes dagbehandlingsinstitution for børn fra 6 til 14 år.

Flønghuset

Børn kan blive visiteret til Flønghuset, hvis de ikke kan rummes i folkeskolen på grund af deres sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.

Behandlingstilbuddet tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og færdigheder. Hverdagen i Flønghuset er fast tilrettelagt og indeholder undervisning og social træning under overskrifterne struktur, relation og troværdighed.

Adresse:

Flønghuset, Fløng Byvej 27, 2640 Hedehusene

Personalets telefon: 43 35 23 93
Leder Preben Overgaard: 43 35 23 92
Psykologer: 43 35 37 12


Flønghusets indgang

Målgruppe

 • Børn i aldersgruppen 6 – 14 år
 • Børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder
 • Børnene er normaltbegavede, men kan have vanskeligt ved at følge folkeskolens undervisning
 • Fælles for målgruppen er, at de har behov for et lille struktureret behandlingsmiljø
 • Børnene har ofte et skiftende, nederlagspræget skoleforløb bag sig. De har for størstedelens vedkommende ikke kunne rummes i det almindelige skolesystem, hvor de har haft svært ved at indgå i de sociale sammenhænge, som kræves i en folkeskole

Flønghuset. Børnetegninger

Vores tilgang til børnene

 • Børnenes hverdag er lagt i faste rammer (struktur)
 • Vi arbejder med relationer mellem børnene og mellem børn og voksne
 • Hverdagen tilrettelægges med udgangspunkt i de særlige behov og kompetencer, som det enkelte barn har
 • Vi udarbejder en behandlingsplan, når barnet starter i Flønghuset. Planen justeres i takt med barnets udvikling og behov
 • Lærere og pædagoger i Flønghuset forsøger at forstå, hvorfor barnet reagerer, som det gør i forskellige situationer frem for at dømme barnet på dets handlinger.

Formålet med denne tilgang er at give barnet mulighed for at arbejde på egen udvikling og læring. Grundlæggende arbejder vi med begreberne: struktur, relation og troværdighed.

For at sikre den rette behandling for det enkelte barn, samarbejder vi tæt med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Floenghuset_4

Hverdagen i Flønghuset

Børnene møder i Flønghuset kl. 8.00 og går hjem kl. 16.00 (torsdag kl. 15.00). Dagen starter med morgenmad, hvorefter der er undervisning frem til kl. 14.00. Om eftermiddagen er der forskellige aktiviteter, som er med til at give børnene den sociale træning, som er en del af deres behandlingsforløb.

Struktur er vigtig for hverdagen i Flønghuset. Derfor er dagene ensartede og let genkendelige for børnene både i forhold til undervisningsdelen og i fritidsdelen.

En dag i Flønghuset

Dagen starter med, at børnene sidder stille og roligt og tegner, læser, leger eller lignende frem til morgenmaden. Denne stille-tid, som vi kalder det i Flønghuset, giver en rolig morgen i huset.

Efter morgenmaden er der undervisning. Undervisningen følger et fastlagt mønster, som er det samme hver dag. Børnene undervises i dansk og matematik og de større børn i engelsk. Fag som f.eks. historie og geografi læres i emne-ugerne, hvor temaerne fx kan være tidsperioder i Danmark (f.eks. vikingetiden), indbyggertal og flag m.m.

Undervisningen tilrettelægges individuelt for hvert barn. Det betyder, at alle børn undervises på det niveau, der passer til dem, uanset hvilket klassetrin barnet er på.

Vi spiser frokost kl. 12. Herefter er der igen stille-tid i ½ time. Stille-tiden træner børnene i at kunne underholde sig selv. De må læse, tegne, lege stille og roligt eller lignende.

Den faste struktur benyttes også om eftermiddagen, men her kan børnene i højere grad selv være med til at bestemme, hvilke aktiviteter de har lyst til. Eftermiddagens aktiviteter kan være: kreativt værksted, sy-værksted, svømning, computerspil, ture ud af huset, lege inde og ude m.m.

Vi lægger vægt på traditioner i Flønghuset. Vi afholder julearrangement, fastelavn, sommerfest og Flønghusets fødselsdag.

Praktisk information

Når et barn starter i Flønghuset, kan det være praktisk at vide: 

 • Børnene tilbydes morgenmad samt frugt og mælk i løbet af dagen. Børnene skal selv have madpakke med hver dag
 • Der tilbydes kørselsordning for de 6-12-årige børn. De ældste børn kan evt. få bevilget buskort
 • Hvert barn har sin egen garderobe. Her skal ligge skiftetøj og overtøj til årstiden
 • Dagene i Flønghuset varer fra 8.00-16.00 (torsdag 8.00-15.00). Hvis man ønsker at hente sit bar før kl. 16.00 (eller kl. 15.00 om torsdagen), bør det aftales med personalet
 • Medicin kan som udgangspunkt ikke gives af personalet. Dog kan der gives medicin efter aftale med barnets læge og forældre
 • Der gives normalt ikke lektier for. Der kan dog gives lektier for efter aftale med forældrene.

Forældre skal give skriftlig tilladelse til følgende:

 

 • Hvis et barn skal på ture i Flønghusets egen bus eller personalets biler.
 • Hvis der må tages billeder af barnet.
 • Hvis barnet må bade f.eks. på lejrskole.

Floenghuset_8

Børn og personale

Der er ca. 16 børn i Flønghuset. Børnene er opdelt i to grupper på baggrund af deres alder. Alle børn har en fast kontaktperson blandt personalet.

Der er ansat tre lærere og fem pædagoger i Flønghuset samt en leder.

Personalet modtager løbende supervision af psykologer fra PPR og ved eksterne psykologer. Der afholdes løbende uddannelses-aktiviteter for personalet, så de udvikler deres viden indenfor Flønghusets målgruppe.

Samarbejde med barnets familie

Vi vægter samarbejdet med barnets familie højt i Flønghuset. Det er familien, der kender barnet bedst, og det forventes at familien deltager aktivt i samarbejdet omkring deres barn.

Flønghuset afholder omkring seks familiesamtaler i løbet af året. Her deltager barnets kontaktperson og en anden relevant medarbejder.

Visitation

For at få en plads i Flønghuset skal barnet visiteres af Familieafdelingen. Sagsbehandleren i Familieafdelingen foretager en såkaldt socialfaglig undersøgelse af barnets og familiens behov og udfordringer. På baggrund af den socialfaglige undersøgelse vurderer Familieafdelingen i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) om barnet falder indenfor Flønghusets målgruppe og om barnets kan få gavn af behandlingen i Flønghuset.

Floenghuset_11

Samarbejdspartnere

Flønghuset har et tæt samarbejde med barnets sagsbehandler i Familieafdelingen og med PPR.

Der samarbejdes desuden med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup og ADHD klinikken i Brøndby.

Pasning i ferier og feriekalender

I folkeskolernes ferier tilbyder Flønghuset pasning af børn under 10 år. Der er ikke undervisning eller behandling i ferieperioderne.

Pasningen i ferieperioderne foregår i tidsrummet 8.00-15.00.

Forældre til børn, der går i Flønghuset, får forud for hvert skoleår tilsendt en feriekalender.

Hent feriekalender for 2017

Hent feriekalender for 2018

Hvordan skærmes børn og voksne i konfliktsituationer? 

I Flønghuset har vi en vigtig regel:

Man må ikke forstyrre andre børn og voksne, og man må ikke slå, sparke eller lignende.

For at skærme de øvrige børn og personale, hvis et barn opfører sig voldeligt eller truende, kan det være nødvendigt at fastholde eller forflytte et barn mod dets vilje. I lovgivningen kaldes det magtanvendelse.

Flønghuset er underlagt folkeskolens regler om magtanvendelse. Når et barn starter i Flønghuset orienteres forældre og børn om de regler, der skal følges i huset. De orienteres også om, hvordan personalet håndterer magtanvendelser og hvordan magtanvendelser registreres.

Her kan du læse mere om lovgivningen om magtanvendelse. Du kan også læse om Flønghusets fremgangsmåde, når magtanvendelse har været nødvendig.

Sundhedsplejersken i Flønghuset

Sundhedsplejerske Jytte Christensen er tilknyttet Flønghuset og Fløng Skole. Du kan træffe hende på telefon 20270476 eller på mail JytteCh@htk.dk.

Elever tilknyttet Flønghuset vil blive indkaldt ca. hvert andet år til en sundhedssamtale. Denne vil finde sted på sundhedsplejerskens kontor på "Tankegangen" på Fløng Skole.

Opdateret 5. oktober 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk