Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Regler om magtanvendelse i Flønghuset

 

Hvad siger lovgivningen om magtanvendelse?

Vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Børn, der af de sociale myndigheder er henvist til et dagbehandlingstilbud, eller som er anbragt udenfor hjemmet i et anbringelsessted for børn og unge, er omfattet af folkeskolelovens regler.

Magtanvendelse

Legemlig straf må ikke anvendes. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang.

Ministeriet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at der i overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og dagbehandlingsstedet/anbringelsesstedet skal tages stilling til, hvordan registrering og indberetning af magtanvendelse over for elever skal finde sted, jf. § 18, stk 1, nr. 6, i specialundervisningsbekendtgørelsen. (VEJ nr. 9319 af 26/06/2009)

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

Legemlig afstraffelse og nedværdigende behandling er ikke tilladt.

Stk. 2. For at afværge, at elever øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting, kan der anvendes magt i nødvendigt omfang.

Stk.3. En elev, overfor hvem der anvendes magt af den i stk. 2 nævnte karakter, kan af læreren omgående udelukkes fra klassen. Udelukkelsen er betinget af, at eleven i udelukkelsestiden er under fornødent tilsyn.

Stk. 4. Skolens leder skal ved udelukkelse af en elev fra klassen efter stk. 3 omgående underrettes af læreren, hvorefter lederen træffer beslutning om de nødvendige videre foranstaltninger. (BEK nr. 320 af 26/03/2010 § 10)

Nødværge og nødret ifølge straffeloven

Nødværge § 13

Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Nødret § 14

En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.
(LBK nr. 1062 af 17/11/2011).

Hvad forstås ved magtanvendelse?

Ved magtanvendelse forstås, at et barn fastholdes eller flyttes fysisk mod sin vilje:

 • Hvis man bruger fysisk magt til at flytte et barn væk fra en konfliktsituation.
 • Hvis man fastholder et barn fysisk for at skærme sig selv, andre børn eller barnet selv mod vold.

Hvornår er der IKKE tale om magtanvendelse?

 • Hvis barnet kan overtales til at stoppe sin voldsomme handling uden at den voksne behøver at bruge fysisk magt.
 • Hvis man tager et barn i hånden eller om skulderen for at føre det væk fra en konfliktsituation, men ikke bruger fysisk magt – dvs. barnet går selv med, om end modstræbende.

Hvordan forebygges vold og brug af magtanvendelse?

Fastholdelse og øvrige former for magtanvendelse er ikke en pædagogisk tilgang, der benyttes i Flønghuset. Magtanvendelse må kun anvendes, hvis barnet er til fare for at skade sig selv, andre børn eller voksne eller hvis barnet ødelægger ting eller inventar.

Når nye børn starter i Flønghuset

Når nye børn starter i Flønghuset, oplyses forældre og barn om, at det ikke accepteres, at man slår på andre børn eller voksne. Hvis det alligevel sker, kan det medføre hjemsendelse. Forældrene vil blive kontaktet og bedt om at hente deres barn. Ved hjemsendelse er barnet hjemme én dag og taler med sine forældre om det, der er sket. Bevidst vold fører altid til hjemsendelse.

Hvis børnene udøver vold, eller hvis personalet har været nødsaget til at bruge magtanvendelse, kontaktes forældrene altid. Personalet fortæller forældrene om situationen, og det drøftes med dem, hvordan vold og magtanvendelse kan forebygges fremover.

Ledelsen informeres altid, hvis et barn har udøvet vold, eller hvis der er brugt magtanvendelse over for et barn.

I personalegruppen

I personalegruppen er der i dagligdagen med børnene hele tiden opmærksomhed på at forebygge vold.

 • Trusler tages lige så alvorligt som fysisk vold
 • Det kommunikeres tydeligt i ord og handling, at vold ikke accepteres
 • Vold og magtanvendelse drøftes på konferencer, teammøder, i supervision og på personalemøder. Det drøftes, om der skal ske ændringer i forhold til den struktur, der arbejdes med i Flønghuset, så magtanvendelse og vold/aggressiv adfærd forebygges.

Grundideer i forebyggelse af vold

Personalet har vedtaget følgende grundideer i forebyggelse af vold:

 • Vi vil ikke have det!
 • Tag volden i opløbet – selv det mindste niveau
 • Trusler tages lige så alvorligt som vold
 • Barnet har ansvaret for sin voldsomhed – uanset provokation og (bort-)forklaringer
 • Gå efter bolden – det er handlingen, det handler om, ikke barnets personlighed
 • Vi bruger specialpædagogik med adfærdsterapeutiske elementer.

Hvordan registreres magtanvendelse i Flønghuset?

Magtanvendelse skal altid registreres på et skema af den medarbejder, der har udført magtanvendelsen. Registreringen bruges både som dokumentation og til læring i personalegruppen.

Skemaet til registrering af magtanvendelse underskrives og sendes på mail til Flønghusets leder inden 24 timer, fra magtanvendelsen har fundet sted. Flønghusets leder underskriver ligeledes blanketten og videresender en kopi til barnets sagsbehandler i Familieafdelingen.

Husets leder journaliserer alle registreringer af magtanvendelse elektronisk.

Hvordan bruges magtanvendelser som læring til at undgå magtanvendelser fremover?

Hvert barn drøftes på fastlagte konferencer i det team, som barnet er tilknyttet. Har der været anvendt magtanvendelse i forhold til barnet, drøftes episoden i teamet, herunder hvordan det i fremtiden kan forebygges.

Hvert team er herudover én gang om måneden forpligtet til at drøfte forebyggelse af magtanvendelse på et generelt plan, herunder med inddragelse af teoretisk viden. Når temaet har haft den månedlige drøftelse, orienteres kortfattet om hovedpointerne på den efterfølgende konference i Flønghuset.

Én gang om måneden drøftes månedens aktuelle sager om magtanvendelse på et møde mellem lederen af Flønghuset og chefen for Børne- og Ungerådgivningscentret. Drøftelserne tager udgangspunkt i de registreringer, der er foretaget indenfor den seneste måned.

Opdateret 10. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk