Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Undervisning i Flønghuset

I undervisningen har hvert barn sit eget skrivebord, som i større eller mindre grad er skærmet af for indtryk fra omgivelserne. Dette er nødvendigt for de flest børn i Flønghuset, da de let distraheres og skal have ro for at kunne koncentrere sig om skolearbejdet.

Afskærmningen kan f.eks. ske ved, at der opsættes en halvvæg, ved at bordet vender ind mod væggen eller ved, at placere bordene i flere rum. Afskærmningen afhænger af det enkelte barns behov for ro omkring sig for, at indlæringen kan være så optimal som mulig for barnet.

Der er en fast struktur for undervisningen, således at de samme fag læses på det samme tidspunkt hver dag. I undervisningen fortæller personalet, hvad der forventes af eleven, og det aftales, hvad barnet kan lave, når kravet er opfyldt.

Fag, lektier, nationale tests og elevplaner

Flønghuset følger folkeskoleloven, og der undervises derfor i de samme fag som i folkeskolen. Undervisningen i dansk og matematik følger en fast daglig struktur mens øvrige fag som f.eks. engelsk, geografi og historie læres i emneuger eller lignende.

Det enkelte barn kan fritages for undervisning i konkrete fag efter en individuel vurdering.

Der gives som udgangspunkt ikke lektier for i Flønghuset. Der kan dog laves individuelle aftaler med forældrene om, at deres barn får lektier for.

Da Flønghuset følger folkeskoleloven, deltager eleverne i de nationale tests, ligesom man gør i en almindelig folkeskole. Barnet kan efter en konkret vurdering fritages for deltagelse, hvis forældrene ønsker det.

På linje med folkeskolen arbejdes med elevplaner i Flønghuset. Elevplanerne sætter mål for barnets trivsel, personlige og faglige udvikling. Elevplanerne udarbejdes og evalueres hvert halve år i et samarbejde mellem barnets lærer eller pædagog og barnet. Elevplanen drøftes med forældrene, og der laves aftaler om, hvordan barn, forældre og personale i fællesskab kan arbejde på at nå målene.

Flønghuset har to forskellige skabeloner til elevplanerne, som er tilpasset børnenes alderstrin.

Opdateret 10. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk