Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Nyhedsbrev 22. maj 2013

 Morgendagens børne- og ungeliv

Velkommen til næste fase!
• Masser af høringssvar udsætter Børne- og Ungepolitik
• Nu har vi en fælles ramme for inklusion
• SP-kurser er kommet godt fra start
• Projekt-organisation
• Vil du vide mere?
• Faktaboks: Morgendagens Børne- og Ungeliv

Velkommen til næste fase!

Med dette nyhedsbrev kan vi hilse skolelærere og elever m.fl. velkommen tilbage efter lockouten i april – det er vi glade for! Lockouten betød bl.a., at vi måtte udsætte temaet om ’Tværgående samarbejde og ledelse’, ligesom høringsfristen for Børne- og Ungepolitikken blev udsat til først 10. og senere til 17. maj. Vi giver i dette nyhedsbrev en kort status om de aktuelle og kommende aktiviteter i ”Morgendagens børne- og ungeliv”.

Masser af høringssvar udsætter børne- og Ungepolitik

Engagementet i Høje-Taastrup Kommunes nye Børne- og Ungepolitik er så stort, at det udsætter den endelige vedtagelse af politikken. Vi har modtaget mere end 30 høringssvar med frugtbare og vigtige kommentarer og forslag, og forslaget til ny Børne- og Ungepolitik skal nu revideres i lyset af disse. Det ventes, at det reviderede forslag kan vedtages i Byrådet i august.

Nu har vi en fælles ramme for inklusion

Inklusion har været særskilt tema de seneste måneder – dels som et af temaerne ved forarbejdet til en ny børne- og ungepolitik, dels på møder i Børne- og Ungelederforum (januar), Institutions- og Skoleudvalget og Institutions- og Skolerådet (begge i april).

Målet var at udvikle en fælles ramme for inklusion i Høje-Taastrup Kommune, og undervejs er bl.a. hentet dokumentation fra forskning i emnet. Til mødet i Institutions- og Skolerådet fortalte cand.pæd.pæd. Bent Madsen fra InklusionsAkademiet således, at undersøgelser viser, at alle børn lærer mere, når vi i daginstitutioner, skoler, klubber etc. har en inkluderende tilgang.

Bent Madsen påpegede også, at opgaven med at gøre alle børn til medborgere, starter tidligt: Vi har brug for at lære at være sammen og lære af hinandens forskelligheder. Og han fremhævede, at et godt samarbejde mellem forældre og medarbejdere har positiv betydning for børns fællesskaber, som altså er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring.

Den inkluderende tilgang vil i Høje-Taastrup Kommune bl.a. blive understøttet af, at vi indfører den såkaldte SP-model. SP betyder ”Systemanalyse og Pædagogik” og er en fælles model for, hvordan vi på hele 0-18-årsområdet bliver bedre til at analysere og forstå de udfordringer, vi møder i børne- og ungegrupperne, og finde fælles, virksomme løsninger. Læs mere om SP-modellen nedenfor.

Den inkluderende tilgang som grundlæggende tema bliver desuden indarbejdet i Høje-Taastrup Kommunes nye Børne- og ungepolitik og i den nye Forebyggelsesstrategi.

Og endelig vedtog Byrådet allerede i februar i år en ny økonomisk model, der skal understøtte den inkluderende tilgang ved at lægge ansvaret og pengene til indsatsen direkte hos skolerne frem for som hidtil i en central pulje.

Kommunens arbejde med inklusion har altså fået en fælles ramme, og indsatsen for at styrke den inkluderende tilgang i hverdagen vil blive fulgt tæt i de lokale tværgående ledelsesnetværk.

SP-kurser er kommet godt fra start

2. maj var der premiere på kurserne i SP - Systemanalyse og Pædagogik - som fremover skal være den fælles model og systematik for hele børne- og ungeområdet i Høje-Taastrup Kommune. Medarbejdere fra dagtilbuddene lagde for. 
Som led i at styrke alle børn og unges læring og udvikling indfører Høje-Taastrup Kommune i løbet af det næste halvandet år SP-modellen som en fælles model og systematik for hele børne- og ungeområdet.

SP står for Systemanalyse og Pædagogik og er en model for, hvordan man systematisk kan analysere udfordringer og muligheder omkring det enkelte barn eller børnegruppen ved altid at inddrage barnets eller den unges omgivelser og relationer i analysen. SP-modellen skal støtte udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og indsatsen for at løfte det faglige niveau.

Samtlige medarbejdere og ledere på 0-18-årsområdet – i alt 1750 ansatte - uddannes i SP-modellen og indgår fremover i SP-teams, hvor man støtter hinanden i at bruge modellen i hverdagen. Uddannelsen sker i etaper frem til efteråret 2014, og der er opfølgningskurser frem til foråret 2015.

Medarbejdere fra dagtilbudsområdet deltog som de første, da SP-kurserne begyndte den 2. maj. I juni begynder kurser for ledere og for de medarbejdere, der skal fungere som SP-vejledere for SP-team.

Efter sommerferien begynder kurserne for medarbejderne fra SFO’er og skoler i kommunens vestlige del (inkl. Sengeløse), i oktober er det klub-medarbejdernes tur, og efter sommerferien i 2014 uddannes alle medarbejderne på resten af skolerne og SFO’erne.

På kursus sammen med sit team

SP-kurset varer seks timer, og man deltager på kurset sammen med de kolleger, man fremover skal være i SP-team med: På den måde kommer man godt i gang med den fælles model og systematik. Det besluttes lokalt, hvordan man bedst afløser hinanden, mens hvert team er på kursus.

Kurserne ledes af Freddy Sahl, der er cand.pæd.psych. og autoriseret psykolog. Freddy Sahl har udviklet SP-modellen på basis af mange års praksis, og han har gennemført tilsvarende uddannelsesforløb i en række andre kommuner.

Freddy Sahl har også skrevet undervisningsmaterialer til kurserne, som deltagerne får udleveret ca. 14 før kursusstart. Ansatte kan også hente materialerne på intranettet HTKalle, under Projektrum/Morgendagens børne- og ungeliv/SP-materialer og på skolernes Fællesnet.

En pjece til forældre er også ved at blive udarbejdet. Den formidles via institutionens/skolens forældreintra eller hjemmeside, når medarbejderne begynder på SP-uddannelsen. Pjecen bliver også lagt på kommunens hjemmeside www.htk.dk under Børn og unge/Morgendagens børne- og ungeliv.

Projekt-organisationen bag Morgendagens børne- og ungeliv

Hvem holder styr på et samlet program, der strækker sig frem til 2016, og som omsætter byrådets vision og de seks anbefalinger til et løft af hele 0-18-årsområdet, kaldet Morgendagens børne- og ungeliv?

Det gør en projektorganisation med en styregruppe, en følgegruppe og Børne- og Ungelederforum i spidsen, bakket op af de nye lokale tværgående ledelsesnetværk, som sikrer de lokale indsatser undervejs i programmet sammen med alle medarbejdere på børne- og ungeområdet.

Styregruppen består af direktør for børne- og ungeområdet m.m. Per Aalbæk Nielsen samt centercheferne Henrik Torry Rasmussen (Institutions- og Skolecentret) og Karen Koefoed (Børne- og Ungerådgivningscentret) samt pædagogisk konsulent Jette Bælum (Fritid- og Kulturcentret).

Følgegruppen består af repræsentanter for medarbejdernes faglige organisationer, og den følger projekterne og giver input til arbejdet, og er således en værdifuld samarbejdspartner for Styregruppen.

Børne- og Ungelederforum består af skoleledere, områdeledere på 0-6-årsområdet, klubledere og ledere fra kommunens Børne- og Ungerådgivningscenter. Børne- og Ungelederforum står i spidsen for at iværksætte projekterne på de enkelte institutioner og mødes mindst fire gange årligt.

Efter møderne i Børne- og Ungelederforum arbejder lederne videre med indsatserne i deres lokale tværgående ledelsesnetværk, der består af distriktets skoleleder, områdeleder og klubleder. Her drøftes, hvordan projekterne lokalt forankres og gennemføres i samarbejde med medarbejdere og forældre.

Politisk har Institutions- og Skoleudvalget ”førertrøjen” på i forhold til Morgendagens børne- og ungeliv. Udvalget forbereder og behandler regelmæssigt statussager og oplæg til beslutninger, som skal endeligt vedtages i Byrådet. Udvalg og Byråd tager også særlige emner op ved temadrøftelser.

Og endelig drøfter Institutions- og Skoleudvalgets politikere også væsentlige temaer i Morgendagens Børne- og Ungeliv med Institutions- og Skolerådet, som udover udvalget selv består af formændene for skolebestyrelser, områdebestyrelser og klubbestyrelser.

Vil du vide mere?

Vi vil med jævne mellemrum udsende Nyhedsbreve om Morgendagens børne- og ungeliv. Du kan også læse nyhedsbrevene og finde mere information på www.htk.dk under Børn og unge/Morgendagens børne- og ungeliv.

Er du medarbejder i kommunen, kan du finde uddybende information på intranettet HTKalle under Projektrum/Morgendagens børne- og ungeliv.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du evt. kontakte projektsekretariatet via mail: SusanneSoer@htk.dk.

Med venlig hilsen

Styregruppen for
Morgendagens Børne- og Ungeliv i Høje-Taastrup Kommune

Fakta om: Morgendagens børne- og ungeliv – en ”reform” fra 2013-2015

Byrådets beslutning i 2011 om ny skolestruktur var samtidig en beslutning om et løft af hele børne- og ungeområdet, der også er i fokus i kommunens udviklingsstrategi. Frem til 2015 er hele kommunen derfor i gang med programmet ”Morgendagens børne- og ungeliv” med den fælles vision:

Alle børn skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Målet er, at Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune, hvor alle børn og unge indgår i et fællesskab, hvor de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og hvor de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt en videregående erhvervsrettet eller akademisk uddannelse.

Målene skal nås gennem en tværgående indsats på hele 0-18-årsområdet – dvs. i samspil mellem daginstitutioner, skoler/SFO og klubber m.v.

Byrådet har vedtaget seks anbefalinger for indsatsen:
1. Ledelse skal styrkes.
2. Refleksion og helheds-tænkning skal styrke børnenes faglige resultater og alsidige udvikling.
3. Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes.
4. Sprog og læsning i daginstitution, skole/SFO og klub skal struktureres.
5. Samarbejdet med forældrene skal styrkes.
6. Der skal ske et fag-fagligt kompetenceløft, og der skal være fokus på ungdomsuddannelse.

De besluttede temaer i den nye børne- og ungepolitik tager afsæt i ovenstående anbefalinger. Anbefalingerne realiseres gennem en række projekter, som ikke er udtryk for en mængde nye opgaver, men hovedsageligt for en udvikling af kerneopgaverne i dagtilbud, skoler/SFO, klubber og kommunens børne- og ungerådgivningscenter.

Opdateret 22. august 2013

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00