Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Nyhedsbrev 26. februar 2013 – Morgendagens børne- og ungeliv

Billedfrise: Morgendagens daginstitution, skole og klub. 

  • Morgendagens børne- og ungeliv: En ”reform” fra 2013-2015
  • SP: En fælles model og systematik på hele 0-18-årsområdet 
  • Ny børne- og ungepolitik er på vej 
  • Inklusion: Fortsat tema fra januar til marts 
  • Vil du vide mere?

Morgendagens børne- og ungeliv: En ”reform” fra 2013-2015

Så er vi godt inde i 2013 og kan byde velkommen til næste fase i Høje-Taastrup Kommunes ”kvalitets-reform” på 0-18-årsområdet!

Byrådets besluttede i 2011 en ny skolestruktur. En vigtig milepæl blev nået med indvielserne af de tre sammenlægningsskoler: Torstorp Skole i juni 2012 og Mølleholmskolen og Borgerskolen 4. januar i år. Desuden er taget fat på en lang række andre initiativer på skolerne.

Men Byrådets beslutning om ny skolestruktur var samtidig en beslutning om et løft af hele børne- og ungeområdet. Området er desuden i fokus i kommunens udviklingsstrategi. Frem til 2015 er hele kommunen derfor i gang med et stort projekt, kaldet ”Morgendagens børne- og ungeliv” med den fælles vision:

Alle børn skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Målet er, at Høje-Taastrup Kommune skal være en uddannelseskommune, hvor alle børn og unge indgår i et fællesskab, hvor de oplever helhed og sammenhæng i deres hverdag og bliver klar til livet, hvor vi har en af Danmarks bedste folkeskoler, og hvor de unge gennemfører en ungdomsuddannelse og så vidt muligt videre uddannelse.

Målene skal nås gennem en tværgående indsats på hele 0-18-årsområdet – dvs. i samspil mellem daginstitutioner, skoler/SFO og klubber.

 

Byrådet har vedtaget seks anbefalinger for indsatsen:
1. Ledelse skal styrkes.
2. Refleksion og helheds-tænkning skal styrke børnenes faglige resultater og alsidige udvikling.
3. Samarbejdet om børns læring og udvikling i hverdagen skal styrkes.
4. Sprog og læsning i daginstitution, skole/SFO og klub skal struktureres.
5. Samarbejdet med forældrene skal styrkes.
6. Der skal ske et fag-fagligt kompetenceløft, og der skal være fokus på ungdomsuddannelse.

De seks anbefalinger vil blive realiseret 2013-2015 gennem forskellige initiativer. Du kan læse mere om nogle af dem i dette nyhedsbrev – og om andre i kommende nyhedsbreve om ”Morgendagens børne- og ungeliv”.

 

Du kan også læse nyhedsbrevene og finde mere information på www.htk.dk under ’Børn og unge’. Er du medarbejder i kommunen, kan du finde uddybende information på intranettet HTKalle under ’Projektrum’.

 

SP: En fælles model og systematik på hele 0-18-årsområdet

For at styrke børn og unges læring og udvikling indfører Høje-Taastrup Kommune en fælles model og systematik for børne- og ungeområdet, kaldet SP – dvs. Systemanalyse og Pædagogik.

Med SP-modellen sætter vi fokus på, hvor vigtige gode børne- og ungdomsmiljøer er for udvikling, trivsel, motivation og læring. Positive relationer og gode fællesskaber er afgørende for, at et barn eller ung udvikler sig og lærer.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at bruge SP til at sikre, at alle børn og unge får den bedst mulige udvikling fagligt, personligt og trivselsmæssigt. Og de skal opleve en sammenhængende indsats fra 0-18 år, hvor de mødes af voksne, der har en positiv tilgang til barnets eller den unges muligheder og ressourcer.

SP er en model for, hvordan man systematisk kan analysere det enkelte barn eller den unges udfordringer og muligheder ved altid at inddrage barnets eller den unges omgivelser og relationer i analysen.

Ved at analysere barnets/den unges udfordringer i sammenhæng med lærings- eller pasnings-miljøet, sættes fokus på de indsatser, som lærere og pædagoger har stor indflydelse på. SP-modellen er dermed et godt redskab i arbejdet med at styrke børns læring, personlige udvikling og trivsel – herunder inklusion.

 

Alle får kursus i SP

Alle medarbejdere og ledere på 0-18-årsområdet får et grundkursus på seks timer i SP-modellen. Efterfølgende kommer alle på skolerne og i institutionerne til at indgå i SP-teams, hvor man styrker brugen af SP-modellen gennem fælles analyse og refleksion over udfordringer fra hverdagen i institutioner, skoler og fritidsklubber m.m.

I hvert team udpeges to tovholdere. Desuden støttes hvert team af vejledere, som er medarbejdere fra Børne- og Ungerådgivningscentret (BURC) og konsulenter fra Institutions- og Skolecentret (ISC) samt Fritids- og Kulturcentret (FKC). De udvalgte tovholdere samt SP-vejledere og ledere får udover grundkurset et opstartskursus og tre opfølgningskurser.

 

Indføres trinvist over to år

Da så mange skal uddannes, bliver SP indført trinvist over de næste to år. Dagtilbudsområdet lægger for: De første medarbejdere starter på kursus den 2. maj i år. Ledere og de medarbejdere fra centrene (BURC, ISC og FKC), som skal være SP-vejledere, kommer på kursus i juni.

I august uddannes medarbejderne fra skoler/SFO’er i Vest: Charlotteskolen, Fløng Skole, Hedehusene Skole, Reerslev Skole og Sengeløse Skole, og i oktober medarbejderne fra alle klubberne.

I august 2014 uddannes medarbejderne på resten af skolerne/SFO’erne: Borgerskolen, Gadehaveskolen, Mølleholmskolen, Selsmoseskolen, Torstorp Skole, Linie 10 og Ungdomsskolen.

 

Sammenlægningsskolerne er indviet efter om- og tilbygning: Her det nye læringscenter på Borgerskolen. Øznurs indlæg til børne- og ungepolitikken skaffede hele 9.A på Torstorp Skole en biograftur som belønning.

 

Ny børne- og ungepolitik er på vej – tak for input!

I november og december har børn og unge, forældre, medarbejdere og ledere på kommunens
dagtilbud, skoler, klubber og specialtilbud været i dialog om kommunens nye børne- og ungepolitik, der skal være den fælles ramme om det samlede løft af børne- og ungeområdet.

Dels har der været arrangementer i lokalområderne, dels har mange medlemmer af forældre- og skolebestyrelser samt medarbejderrepræsentanter også deltaget ved et arrangement på Taastrup Teater, hvor regeringens udspil ”Ny nordisk skole” og børne- og ungepolitikken blev debatteret.

Der var også to arrangementer målrettet mod børn og unge med særlige behov. Denne gruppe ”fik stemme” gennem de medarbejdere, der er tæt på dem i hverdagen, og gennem repræsentanter for de foreninger, der mødte frem.

Og endelig blev kommunens unge opfordret til at komme med indlæg om børne- og ungepolitikken på kommunens Facebook-side www.facebook.com/htknu.

Processen har resulteret i et stort antal bidrag og synspunkter til den nye børne- og ungepolitik – stor tak for dem!

Kommunens administration har i januar givet Institutions- og Skoleudvalget en mundtlig orientering om de mange input. De er nu ved at skrive forslaget til nye børne- og ungepolitik.

Det behandles af udvalg og byråd i marts. Når det er godkendt, kommer det i høring i marts/april inden endelig vedtagelse i maj.

 

Inklusion: Fortsat et vigtigt tema

Høje-Taastrup Kommunes kommende børne- og ungepolitik har inklusion som et af fokus-områderne. Inklusion handler blandt andet om at skabe miljøer på institutioner, skoler og klubber, som sikrer, at alle børn føler sig som en del af et godt fællesskab – også børn, som har særlige udfordringer, eller som er særligt dygtige.

På baggrund af en analyse udført af konsulenter fra Kommunernes Landsforening sidste år, har Byrådet sat som mål, at der skal være en fælles forståelse af begrebet inklusion og en fælles kultur for inkluderende miljøer på hele 0-18-årsområdet.

Inklusion har været drøftet sammen med de andre temaer i børne- og ungepolitikken, og drøftelserne vil fortsætte. Som led i at styrke den fælles forståelse og kultur omkring inklusion, var inklusion desuden på dagsordenen ved et temamøde for alle ledere på børne- og ungeområdet den 25. januar 2013.

Her holdt cand. Pæd. Bent Madsen et oplæg, hvor han bl.a. betonede nødvendigheden af at arbejde med inklusion, fordi børn i dag møder op med vidt forskellige normer og handler efter værdier, der er vidt forskellige – ja, mere forskellige end nogensinde!

Skoleleder Jesper Lundorff fra Issøskolen i Svendborg fortalte efterfølgende om arbejdet med at indføre SP-modellen. Det har efter hans vurdering bidraget til en mere fælles kultur og fælles ansvar, når børn er i vanskeligheder – og SP-modellen er også et redskab til inklusion.

Slides fra de to oplæg findes på kommunens intranet for ansatte. Det samme gør de cases, som blev brugt ved temamødet, og som kan bruges, når inklusionstemaet drøftes i lokalområderne.

Herudover er inklusion på dagsordenen ved Institutions- og Skoleudvalgets møde i marts og ved Institutions- og Skolerådets møde i april.

 

Vil du vide mere?

Vi vil med jævne mellemrum udsende Nyhedsbreve om Morgendagens børne- og ungeliv. Du kan også læse nyhedsbrevene og finde mere information under Børn og unge på kommunens hjemmeside.

Er du medarbejder i kommunen, kan du finde uddybende information på intranettet HTKalle under ’Projektrum’.

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din leder eller evt. projektsekretariatet via mail: SusanneSoe@htk.dk.

Med venlig hilsen

Styregruppen for
Morgendagens Børne- og Ungeliv i Høje-Taastrup Kommune

Opdateret 20. august 2013

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00