Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Organisation for Morgendagens børne- og ungeliv

Målene med Morgendagens børne- og ungeliv skal nås gennem en tværgående indsats på hele 0-18-årsområdet – dvs. i samspil mellem daginstitutioner, skoler/SFO og klubber m.v. Du kan få et overblik over det samlede program i statushæfte om Morgendagens børne- og ungeliv

En tværgående projektorganisation sikrer fremdriften og koordinerer det samlede program for Morgendagens børne- og ungeliv. Du kan følge med via nyhedsbrevene om programmet.

Den tværgående projektorganisation ser således ud: 

Børne- og Ungelederforum står i spidsen for at iværksætte projekterne på institutioner, skoler og klubber og mødes mindst fire gange årligt. Børne- og Ungelederforum består af skoleledere, områdeledere på 0-6-årsområdet, klubledere og ledere fra kommunens Børne- og Ungerådgivningscenter.

De lokale, tværgående ledelsesnetværk, der består af distriktets skoleleder, områdeleder og klubleder, følger op på indsatserne efter møderne i Børne- og Ungelederforum. Det lokale tværgående ledelsesnetværk aftaler, hvordan projekterne lokalt forankres og gennemføres i samarbejde med medarbejdere og forældre.

Institutions- og Skolerådet er etableret som dialogforum for Institutions- og Skoleudvalget i forbindelse med Morgendagens børne- og ungeliv. Her mødes formændene for skolebestyrelser, områdebestyrelser og klubbestyrelser med Institutions- og Skoleudvalget for at drøfte de væsentlige temaer.

Også en Følgegruppe, bestående af repræsentanter for medarbejdernes faglige organisationer, følger projekterne og giver input til arbejdet og er således en værdifuld samarbejdspartner for programmets administrative Styregruppe.

Institutions- og Skoleudvalget under Byrådet behandler to gange årligt statussager om Morgendagens
børne- og ungeliv og forbereder oplæg til beslutninger i Byrådet, som tager de endelige beslutninger i de fleste spørgsmål. Byrådet og Institutions- og Skoleudvalget tager også særlige emner op ved temadrøftelser.

Den administrative Styregruppe, bestående af direktøren for børne- og ungeområdet samt centercheferne for Institutions- og Skolecentret, Børne- og Ungerådgivningscentret og Fritids- og Kulturcentret, sikrer programmets overordnede koordinering og tilrettelæggelse.

Et antal projektledere bistår med at koordinere tiltag og modeller, inddrage deltagere og holde tidsplanen i de enkelte projekter under programmets strategiske indsatsområder.

Morgendagens Børne- og Ungeliv er et flerårigt program for et kvalitetsløft af 0-18-årsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Opdateret 18. december 2013

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00