Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Uddannelse Til Alle-udvalget og dets kommissorium

Et særligt udvalg under Byrådet skal stå i spidsen for handleplanen "Uddannelse Til Alle" (UTA-udvalget).

Et nyt udvalg under Byrådet i Høje-Taastrup Kommune skal løfte andelen af unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse. På nuværende tidspunkt har kun 63 % af kommunens 24-årige har gennemført en ungdoms-uddannelse (teknisk skole, gymnasium m.v.), hvilket er langt fra den nationale målsætning om at komme op på 95 %.

Byrådet vedtog derfor allerede i efteråret 2013 en handlingsplan for indsatsen ”Uddannelse Til Alle”, og i januar 2014 besluttede Byrådet at etablere et særligt Uddannelse Til Alle-udvalg, som skal stå i spidsen for handlingsplanen. Læs beslutningen om UTA-udvalgets kommissorium her.

Udvalgets medlemmer

 I marts 2014 har udvalget holdt sit første møde. Her konstituerede udvalget sig med byrådsmedlem Jesper Kirkegaard som formand og byrådsmedlem Sabah Abid som næstformand. Fra Byrådet sidder desuden følgende i udvalget: Michael Ziegler, Kurt Scheelsbeck, Flemming Andersen, Hugo Hammel og Svend-Erik Hermansen.

Derudover har Byrådet lagt vægt på, at erhvervsliv og uddannelses-institutioner er repræsenteret i udvalget. Udvalgets eksterne medlemmer er: rektor Mogens Andersen, Høje-Taastrup Gymnasium, og Mia Bendtsen, FOA/PMF. Anders Siig Andersen, institutleder, Roskilde Universitet (RUC), Benny Petersen, viceforstander, Produktionsskolen Greve-Taastrup, Carsten Bøtker, chef UU-Vestegnen. Camilla Saebel, uddannelseschef, NEXT Uddannelse København. Kristian Skov Petersen, direktør, Viggo Petersens Eftf. A/S.


Fakta om Uddannelse Til Alle-udvalget:

  • Uddannelse Til Alle-udvalget er nedsat efter Styrelseslovens § 17 stk. 4, dvs. at udvalget er midlertidigt og skal fungere som rådgivende og forberedende udvalg for Byrådet. 
  • Indsatsen i Uddannelse Til Alle vil også inddrage det arbejde, som allerede er i gang under kommunens indsats ”Morgendagens børne- og ungeliv” samt folkeskolereformen. 
  • Indsatsen vil bl.a. omfatte et styrket forældresamarbejde og oprustning af forældre til opgaven med at støtte og fastholde de unge i uddannelse. 
  • Udover midler til den nye Ungeenhed i Jobcentret er i 2014-2017 afsat 2 mio. kr. årligt til Uddannelse Til Alle: 1 mio. kr., som udvalget selv disponerer, og 1 mio. kr., som disponeres af Byrådet efter indstilling fra udvalget.

Opdateret 23. september 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00