Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Uddannelse Til Alle: Handleplan vedtaget og særligt udvalg nedsat

Fra 2014-2017 gøres en særlig indsats for at løfte andelen af unge i Høje-Taastrup Kommune, der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kun 63 % af de 24-årige i Høje-Taastrup Kommune har gennemført en ungdomsuddannelse. Styrket uddannelse er derfor et fokusområde i kommunens Udviklingsstrategi – udmøntet i programmet Morgendagens børne- og ungeliv.

Byrådet har vedtaget og afsat midler i budget 2014-2017 til at gennemføre handleplanen  ”Uddannelse Til Alle”, der adresserer udfordringerne på ungeområdet. Desuden har Byrådet nedsat det særlige Uddannelse Til Alle-udvalg, der skal stå i spidsen for handlingsplanen.

Stort frafald er et problem: 95 % begynder på en ungdomsuddannelse (gymnasium, erhvervsskole m.v.), men mange dropper ud, og mange foretager adskillige studieskift.

Der er mange forskellige årsager til de unges frafald og studieskift: fx manglende viden om uddannelsesmuligheder, manglende faglige, personlige og sociale kompetencer og manglende praktik-pladser.

Ny ungeenhed

En ny Ungeenhed, placeret i Jobcentret, skal med støtte fra et koordinerende team fra kommunens øvrige fagcentre og UU-Vestegnen (Ungdommens Uddannelses-vejledning) skabe et mere fintmasket net omkring de ”frafaldstruede” unge.

Det koordinerende team består af UU-Vestegnen, Jobcentret og Børne- og Ungerådgivningscentret – og efter behov udvides med Institutions- og Skolecentret, Social- og Handicapcentret og Fritids- og Kulturcentret samt den unges udannelsesinstitution.

Indsatsen vil også omfatte et styrket forældresamarbejde og oprustning af forældre til opgaven med at støtte og fastholde de unge i uddannelse.

Desuden sker der i regi af de øvrige indsatser i Morgendagens børne- og ungeliv en generel indsats på området – fx skal sikres, at kommunens børn og unge i deres skoletid får en bedre uddannelses- og arbejdsmarkeds-undervisning, og at der sker en tidligere vurdering af uddannelsesparathed i 9. og 10. klasse.

Strategisk uddannelsesforum

Og endelig er der lagt op til at etablere et strategisk uddannelsesforum, som kan styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommunen og andre lokale kræfter om at løfte uddannelsesniveauet blandt kommunens unge.

Opdateret 26. august 2015

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00