Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Dialog, oplæg og beslutninger

Der har ligget et langt forløb til grund for, hvordan folkeskolereformen indføres i Høje-Taastrup Kommune. Få her et overblik og find materialer fra processen nederst på siden.

Sammenhæng med Morgendagens børne- og ungeliv

Målene med folkeskolereformen er stort set identiske med målene for Morgendagens børne- og ungeliv såvel som med intentionerne i kommunens Børne- og ungepolitik fra 2013. Høje-Taastrup Kommune har derfor på mange måder været på forkant med intentionerne i folkeskolereformen.

'Kick-off'-møde om skolereform 

I november 2013 var forældrebestyrelser, område-, skole- og klubledere og mellemledere samt medarbejdernes repræsentanter indbudt til et ”kick off”-møde om folkeskoleformen. Mødets tema var ”En god dag for børnene i den nye folkeskole”. Det lagde op til, hvordan lokalområderne kunne tilrette processer, der inddrager børn, forældre og medarbejdere.

Eleverne på banen

I december 2013 var Fælles-Elevrådet i Høje-Taastrup Kommune inviteret til arrangement på rådhuset for at drøfte elevernes ønsker, drømme og perspektiv på skolereformen med input fra skolernes lokale elevråd.

Det er intentionen, at der lokalt er arbejdet videre med elevernes input blandt eleverne og de voksne omkring eleverne.

Input fra lokalområderne

På baggrund af dialog-aktiviteter i lokalområderne blev der afleveret en stor mængde bidrag til, hvilke ønsker og idéer børn, forældre og medarbejdere har til en mere sammenhængende dag for børn og unge. Bidragene har indgået i grundlaget, når Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet har behandlet sager om folkeskolereformens elementer.

Oplæg fra arbejdsgrupper

Fem arbejdsgrupper har i efteråret, vinteren og her i foråret 2014 arbejdet med forskellige perspektiver af folkeskolereformen som inspirationsmateriale for administrationens videre arbejde - herunder for det oplæg, som administrationen fremlægger til politisk 1. behandling på Institutions- og Skoleudvalgets møde i marts og med forventet endelig godkendelse på Byrådsmødet i april:

  1. En god dag for eleverne
  2. Organisering og samarbejde
  3. Ledelse
  4. Fysiske rammer
  5. Struktur, økonomi og opfølgning

Arbejdsgrupperne består af udvalgte ledere og medarbejdere fra skole, SFO og klub samt relevante konsulenter. Arbejdsgruppen om ledelse udgøres af skolelederkredsen. Flere af arbejdsgrupperne har løbende involveret de faglige organisationer i deres drøftelser.

Stormøde i marts

I starten af marts 2014 var der indbudt til ”stormøde” om folkeskolereformen for forældre-repræsentanter (i form af formændene fra skole-, område- og klubbestyrelserne), lederne for skoler, dagtilbudsområder og klubber, medarbejder-repræsentanter, byrådet og repræsentanter for fritids- og kulturlivet.

Her blev der præsenteret en række af de idéer, der er kommet frem i processen.

Høring om beslutningsoplæg

I marts 2014 var beslutningsoplægget i høring, inden møderne i Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet i april. Høringsparter inkluderede blandt mange andre:

 • Område-, skole- og klubledere
 • MED-udvalg
 • Bestyrelser og elevråd
 • Faglige organisationer

Behandling i Institutions- og Skoleudvalget

Forslaget blev behandlet på Institutions- og Skoleudvalgets møde den 2. april 2014. Se det i punkt 6 i referat fra udvalgets møde.

Vedtagelse i Byrådet

På Byrådsmødet tirsdag den 22. april 2014 blev et beslutningsoplæg om folkeskolereformens implementering i Høje-Taastrup Kommune godkendt. Læs nærmere i punkt 16 i referatet fra Byrådsmødet.

Fysiske rammer på skolen

På Byrådsmødet tirsdag den 20. maj 2014 traf Byrådet beslutninger vedrørende etableringen af arbejdspladser og indkøb af pc’ere mm. samt opgradering af inden- eller udendørsfaciliteter på skolerne. Læs næmere i punkt 21 i referatet fra udvalgsmødet.

Oplæg fra arbejdsgrupperne

Arbejdsgruppe 1: En god dag for eleverne

Arbejdsgruppe 2: Organisering og samarbejde

Arbejdsgruppe 3: Ledelse

Arbejdsgruppe 4: Fysiske rammer

Arbejdsgruppe 5: Struktur, økonomi og opfølgning

Input fra lokalområderne

Bidragene herunder indgår i grundlaget for de fem arbejdsgrupper. Bidragene fra dialog-aktiviteterne vil desuden indgå, når Institutions- og Skoleudvalget og Byrådet behandler sager om folkeskolereformens elementer.

Bidrag og idéer fra lokalområderne

Høringsmateriale

Høringsperioden løb fra 7. til 21. marts 2014. Herefter behandlede Institutions- og Skoleudvalget sagen igen med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet i april.

Listen over høringsberettigede parter

Oversigt over høringssvar

Dagsordenspunkt om implementering af ny Folkeskolelov

Notat om implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune

Notat om inddragelse i processen vedr. implementeringen

 

Stormøde i marts

Program for stormødet

Indledning ved Kurt Scheelsbeck, formand for Institutions- og Skoleudvalget

Heldagsskolen Strandgårdskolen ved skoleleder Birgit Andersen

Fælles-Elevrådets oplæg om ønsker til folkeskolereformen ved Christopher og Pia

Idrættens Samråd: samarbejde med skolerne ved idrætsfaglig leder Peter Christensen

Kulturinstitutionerne og folkeskolereformen ved bibliotekschef Tine Brings Brock

"Kick-off"-materialer

Opsamling af input fra de tre workshops

Plancher om proces for folkeskolereform i Høje-Taastrup Kommune

Plancher om folkeskolereformens konsekvenser for fag, timer m.m.

Pixi-version af indholdet i Folkeskolereformen (ofte stillede spørgsmål)

Input fra Fælles-Elevrådet

Fælles-Elevrådets ønsker til folkeskolereformen 

Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00