Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Fakta om reformen

Søger du baggrundsviden om, hvad folkeskolereformen egentlig går ud på? Her får du en kort gennemgang af indholdet i folkeskolereformen og links til mere information.

Folkeskolereformen trådte i kraft d. 1. august 2014. Eleverne møder fremover en anderledes skoledag, der blandt andet indeholder:

 • mere motion og bevægelse
 • flere timer
 • understøttende undervisning
 • tilbud om hjælp til lektierne

Formål

Folkeskolereformen skal fastholde og udvikle folkeskolens styrker og faglighed. Det skal ske ved at arbejde mod tre overordnede mål:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Indsatsområder

For at opfylde målene er der tre overordnede indsatsområder: 

  1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
  2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
  3. Få klare mål og regelforenklinger

Målsætninger

Resultatmålene er klare, enkle og målbare:

 • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
 • Elevernes trivsel skal øges.

Mere information om folkeskolereformen

Undervisningsministeriets videoer om reformen

Læs aftaleteksten bag reformen: Aftale om en ny folkeskole

Hvad siger loven?: Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Kommunernes Landsforenings inspirationsmateriale: 'En ny Folkeskole'

Undervisningsministeriets hjemmeside om skolereformen: 'Den nye folkeskole' 

Kommunernes Landsforenings temasider: 'Folkeskolereformen'

Opdateret 13. august 2014

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00