Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

SFO

For børn i 0.-3. klasse er der tilbud om at gå i skolefritidsordning. SFO'en er en del af skolen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

Indmeldelse

Indmeldelse i SFO sker samtidigt med indmeldelse i skole – altså via digital skoleindskrivning. Hvis dit barn skal meldes ind i SFO på andre tidspunkter, gøres dette via digital pladsanvisning.

Udmeldelse

Udmeldelse af SFO skal ske med 1. måneds varsel til udgangen af den 1. eller 15. i en måned. Dette gælder også ved fraflytning fra Høje - Taastrup Kommune. Du udmelder dit barn via digital pladsanvisning.

Ved overgang til klub, vil udmeldelse af SFO ske automatisk d. 31 marts, det år barnet går i 3. klasse.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen for SFO-pladsen fremgår af takster og reguleres årligt.

Kommunen yder søskendetilskud og hel eller delvis friplads til SFO.

Opdateret 27. oktober 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00