Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Høje-Taastrup Børneterapi

I Høje-Taastrup Børneterapi tilbyder vi fysioterapi og ergoterapi til dit barn. Vi undersøger og vurderer dit barns behov og vejleder dig blandt andet til de bedste behandlings- og træningsmetoder.

Vi tilbyder

 • Undersøgelse og vurdering af barnet
 • Undersøgelse med standardiserede tests
 • Behandling og træning
 • Råd og vejledning til forældre og andre omkring barnet
 • Idé- og træningsprogrammer
 • Skriftlig formidling
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde
 • Afprøvning af kugle/kædedyner og kugle/kædeveste

Målgruppe

Høje-Taastrup Børneterapis primære arbejdsområde er tidlig forebyggende indsats for børn, herunder undersøgelse, konsultativ bistand og specifik træning.

Undersøgelse, træning og vejledning henvender sig primært til børn i 0 – 12 års alderen, da træningsfaciliteter og redskaber samt den terapeutiske specialviden er målrettet denne aldersgruppe.

Hvem er vi?

Høje-Taastrup Børneterapi består af 3 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter. Alle med specialviden og efteruddannelse indenfor børneområdet.

Høje-Taastrup Børneterapi er et kommunalt tilbud, placeret i Sundhedstjenesten i Børne- og Ungerådgivningscentret.

Der er tilknyttet en lægekonsulent og hjælp fra en administrativ medarbejder.

Åbningstider

Fysio- og ergoterapeuterne tilrettelægger selv deres arbejdstid som udgangspunkt i tidsrummet 8.30 -15 alle hverdage. Der holdes lukket på helligdage, 24. december samt 1. januar.

Kontakt

boerneterapi@htk.dk

Medarbejdere i Børneterapien

Ergoterapeut Anja Westbjerg, AnjaWe@htk.dk

Fysioterapeut Anna-Karina Zahle Madsen, Anna-KarinaMa@htk.dk

Ergoterapeut Christina Larsø, ChristinaLa@htk.dk

Ergoterapeut Pernille Else Olsen, PernilleLo@htk.dk

Fysioterapeut Pia Møller Jensen, PiaJen@htk.dk

Fysioterapeut Ursula Bøgelund Kristiansen, UrsulaMi@htk.dk

Leder

Lone Dahlstrøm, LoneDah@htk.dk

Lægekonsulent

Inge-Lise Lund

(træffes torsdag og fredag)

Hvor?

Du finder Høje-Taastrup Børneterapi på Højager 5, 2630 Taastrup.

Her har fysioterapeuterne og ergoterapeuterne deres kontor samt behandlings- og træningslokaler.

Afbud

Afbud skal give til barnets terapeut så hurtigt som muligt. Det er muligt at melde afbud pr. sms, telefon eller mail.

Vær opmærksom på, at barnets forløb afsluttes, hvis I gentagne gange udebliver fra en aftale.

Hvis fysio- og ergoterapeuterne bliver forhindret i at overholde en aftale, gives der ligeledes besked. Det er derfor vigtigt, at barnets fysioterapeut og/eller ergoterapeut får besked, hvis barnets primærpersoner skifter telefonnummer, mailadresse eller flytter.  

Eksempler på børn, der kan visiteres til Børneterapien

Babyer med favoritside eller udfordringer med at ligge på maven

Nogle babyer har tendens til mest / udelukkende at kigge til den ene side. Andre babyer har ikke lyst til at ligge på maven. I begge tilfælde er det vigtigt med en grundig undersøgelse af, hvad det kan skyldes, og hvordan det bedst afhjælpes.

Børn med neurologiske lidelser

Børn med neurologiske diagnoser som f.eks. cerebral parese og muskelsvind trænes efter sundhedsloven (lav link til miniartikel) efter behov.

Børn der har udfordringer med deres sansebearbejdning

Disse børn har svært ved at sortere i og bearbejde de sanseindtryk, som de modtager i løbet af dagen, og de vil således have tendens til enten at være overreagerende eller underreagerende på stimuli. Nogle børn vil derfor meget hurtigt blive overstimuleret, mens andre børn har behov for mange stimuli, før der kan forventes en reaktion. For nogle børn bliver udfordringer så store, at det påvirker deres trivsel og evne til at indgå i almindelige daglige alderssvarende aktiviteter.

Børn der er forsinket i deres motoriske udvikling

Det er vigtigt at være opmærksom på, at børn udvikler sig forskelligt. Hvis et barn er påfaldende forsinket motorisk kan der være mange forklaringer på dette. Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne i Høje-Taastrup Børneterapi kan hjælpe med at lave en motorisk vurdering af barnet og vejlede i, hvordan den motoriske udvikling bedst understøttes.

Børn der er hypermobile

Det er ikke et problem i sig selv at have hypermobile led.  For enkelte børn giver det dog problemer ift. smerter og/eller den motoriske udvikling.

Til børn, der har brug for lidt ekstra støtte, anbefaler vi sko og støvler:

 • Med fast hælkap
 • Med blød/ fleksibel sål
 • Der passer til foden både i bredden
 • Der ikke har det sædvanligvis anbefalede voksetillæg
 • Der er lette

Børn der pga. motoriske eller sensoriske vanskeligheder har udfordringer med spisning

Nogle børn har udfordringer med at tygge og synke mad og nogle kan have svært ved at tolerere forskellig konsistens i munden. Ergoterapeuterne i Høje-Taastrup Børneterapi kan tilbyde en vurdering af hvorvidt disse vanskeligheder skyldes motoriske eller sensoriske udfordringer samt give træning eller vejledning efterfølgende til barnet og de voksne omkring barnet.

Vi arbejder forebyggende

I Høje-Taastrup Børneterapi arbejder vi efter en forebyggende og sundhedsfremmende tilgang til børn med motoriske vanskeligheder og sensoriske problematikker.

Interventionen omkring barnet gives med henblik på, at skabe de bedste forudsætninger og vilkår for barnet i dets videre opvækst, udvikling og læring.

Interventionen tilrettelægges af barnets fysioterapeut og/eller ergoterapeut i samarbejde med primærpersoner omkring barnet. Indsatsen foregår i Høje-Taastrup Børneterapi, hjemme eller i barnets dagtilbud afhængig af, hvor det giver bedst mening for barnet og familien. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn og dets familie. Råd og vejledning vil derfor altid være fagligt funderet men med en opmærksomhed på, at det skal passe til barnets hverdag.

Fysio- og ergoterapeuterne bruger leg og dagligdags aktiviteter som indgangsvinkel til barnet, samtidig med at der anvendes fagligt anerkendte undersøgelses- og behandlingsmetoder.

Der behandles ud fra et positivt og helhedsorienteret menneskesyn. Barnets svage sider træner vi ved at fokusere på dets styrker.

Indstillingsprocedurer

Alle indstillinger bliver gennemgået på et tværfagligt visiteringsmøde, som holdes hver 14. dag. Til visiteringen deltager alle fysioterapeuter og ergoterapeuter, leder og lægekonsulent.

Visiterede børn prioriteres efter alder og problemstillingens karakter. Akutte indstillinger fordeles med det samme. Øvrige modtager ventebrev med besked om, at der tilstræbes en maximal ventetid på 4 måneder.
Det kan ske at en indstilling afvises. Dette vil altid ske ved en opringning med begrundelse fra lægekonsulenten.

Vi samarbejder på tværs

Når et barn er indstillet til Høje-Taastrup Børneterapi, kontakter vi forældrene og indstiller for at høre lidt mere om den konkrete problemstilling og lave en aftale om, hvor og hvordan vi første gang skal møde barnet. Det kan være til en individuel undersøgelse, til en tværfaglig test, til en observation i daginstitution eller skole eller til en samtale.

Vi har klare forventninger om, at der i dagligdagen støttes op om indsatsen, både i familien og i barnets pasningstilbud. Vi ved, at børn, der stimuleres dagligt, har bedre mulighed for at udvikle sig i forhold til de mål, vi sætter.

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne i Høje-Taastrup Børneterapi samarbejder tværfagligt både indbyrdes, med andre faggrupper i Høje-Taastrup Kommune og med fysioterapeuter og ergoterapeuter på hospital.
Vi deltager til overleveringsmøder, arbejdsmøder og netværksmøder.

Det er vigtigt, at de voksne omkring barnet er indstillet på at arbejde med den vejledning, de modtager.

Træning i Høje-Taastrup Børneterapi

Træningen i Høje-Taastrup Børneterapi foregår enten individuelt eller på hold. Holdtilbuddene tager udgangspunkt i de børn der er visiteret til Høje-Taastrup Børneterapi og kan derfor variere i løbet af et år.
Det er fysio- og ergoterapeuterne vurderer, om et barn kunne have glæde af at deltage på et hold. Man kan således ikke indstille direkte til et hold, da den samlede børnegruppe har betydning for, hvilke holdforløb der laves og hvilke børn der bliver tilbudt et holdforløb.

En undtagelse af dette er vores stimulastik/ babygymnastikhold (lav link til denne miniartikel). Her kan sundhedsplejersken indstille direkte til et forløb, naturligvis altid i samråd med forældrene.

Stimulastik/babygymnastik

Dette er et tværfagligt tilbud i Høje-Taastrup Børneterapi.

Der er plads til 8 børn i alderen 0-12 mdr.

Der er mulighed for at afprøve diverse redskaber med vejledning fra terapeuter, samt mulighed for specifik vejledning omkring konkrete problematikker.

Barnet kan blive tilbudt holdet efter behandling/vejledning eller som led i en vurdering eller et behandlingsforløb i Høje-Taastrup Børneterapi.

Barnet kan henvises af terapeuterne i Høje-Taastrup Børneterapi eller sundhedsplejerske, hvis det vurderes, at forældrene har behov for idéer til håndtering og motorisk stimulering af barnet.

Der skal laves en indstilling, hvor barnet kort beskrives inkl. formål med at barnet indstilles til stimulastik.
Barnet får som udgangspunkt tilbudt 6 gange, hvorefter det vurderes, om barnet skal tilbydes mulighed for at fortsætte.

Der er løbende optag på holdet. Der er stimulastik i februar, marts, april, maj, juni, september, oktober, november.

Der skal være mindst fire børn tilmeldt holdet, før holdet oprettes. Der skal være mindst 2 børn til stede, før undervisningen gennemføres.

Afbud

Afbud skal give til barnets terapeut så hurtigt som muligt. Det er muligt at melde afbud pr. sms, telefon eller mail.

Vær opmærksom på, at barnets forløb afsluttes, hvis I gentagne gange udebliver fra en aftale.

Hvis fysio- og ergoterapeuterne bliver forhindret i at overholde en aftale, gives der ligeledes besked. Det er derfor vigtigt, at barnets fysioterapeut og/eller ergoterapeut får besked, hvis barnets primærpersoner skifter telefonnummer, mailadresse eller flytter.  

Sundhedsloven

Sundhedsloven §140:

Børn med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus. Dette kan være børn, der har fået foretaget seneforlængelser, botoxbehandlinger m.m.

Hospitalet udfylder en genoptræningsplan, som Høje-Taastrup Børneterapi efterfølgende modtager.
Træningens omfang og varighed vurderes og besluttes i forbindelse med visiteringen i Høje-Taastrup Børneterapi.

Typisk tilbydes der træning 2 x ugentlig i 8 uger i forbindelse med en genoptræningsplan.

Snitflader i forhold til andre samarbejdspartnere

Børn, der har behov for almen genoptræning i Høje-Taastrup Kommune, kan enten modtage genoptræning på Høje-Taastrup Kommunes træningscenter Espens Vænge eller i Høje-Taastrup Børneterapi. Der er indgået aftale mellem Høje-Taastrup Børneterapi og Træningscentret Espens Vænge vedrørende snitflade for behandling af børn i Høje-Taastrup Kommune.

Børn med nydiagnosticerede neurologiske lidelser som cerebral parese eller muskel dystrofi samt børn, der kræver en særlig pædagogisk tilgang for at kunne profitere af træningen, tilbydes træning i Høje-Taastrup Børneterapi.

Børn med ortopædkirurgiske problematikker som brud, sene – forlængelser og amputationer modtager genoptræning på Træningscenter Espens Vænge.

Børn i alderen 0 år - indskolingsalderen, som allerede er tilknyttet Høje Taastrup Børneterapi, og som har ovenstående diagnoser, kan fortsætte deres genoptræning i Høje-Taastrup Børneterapi, da deres hovedproblem som oftest ligger indenfor det neurologiske og/eller det pædagogiske område.

Der holdes to årlige møder mellem Høje-Taastrup Børneterapi og Espens Vænge.

Sundhedsloven §140a

Børn med et svært fysisk handicap samt børn med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom der har ret til vederlagsfri fysioterapi.

Der udstedes henvisning fra egen læge eller hospital til vederlagsfri fysioterapi. Denne skal sendes til Høje-Taastrup Børneterapi.

Træningens omfang og varighed vurderes og besluttes i forbindelse med visiteringen i Høje-Taastrup Børneterapi.

Typisk tilbydes der træning 1 x ugentligt med indlagte pauser. I alt ca. 25 træningsgange pr. år.

Snitflader i forhold til andre samarbejdspartnere

Børn der træner efter Sundhedsloven § 140a vederlagsfri fysioterapi

Børn der har ret til vederlagsfri fysioterapi, med neurologiske lidelser som cerebral parese eller muskel dystrofi, samt børn der kræver en særlig pædagogisk tilgang for at kunne profitere af træningen, tilbydes træning i Høje-Taastrup Børneterapi til og med indskolingsalderen.

Herefter varetages den vederlagsfri fysioterapi på klinik eller Træningscenter Espens Vænge.

Hvis der efter indskolingsalderen er konkrete problemstillinger i forhold til skole, kan disse varetages af Høje-Taastrup Børneterapi under Folkeskoleloven.

Der kan i enkelte tilfælde også være behov for råd og vejledning efter Serviceloven § 11.7, som kan varetages af Høje-Taastrup Børneterapi.

Serviceloven

Serviceloven §11.7

Alle børn har i princippet ret til en undersøgelse efter denne paragraf.
Eksempler på børn der undersøges og behandles til Høje-Taastrup Børneterapi efter denne paragraf:

 • Babyer med favoritside og/eller torticollis
 • Børn hvor der er en bekymring for om de udvikler sig alderssvarende
 • Børn der er hypermobile i en sådan grad at det påvirker deres dagligdag
 • Børn med sammensatte problemstillinger i form af koncentration og motorik

Snitflader i forhold til andre samarbejdspartnere

Hvis barnet med favoritside har en betydelig påvirket kraniefacon med tydelig asymmetri, skal det i første omgang vurderes på hospitalet. Det er egen læge, som indstiller til Børneambulatoriet på Herlev hospital.

Serviceloven §32

Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, modtager træning efter denne paragraf.

Serviceloven §44

Børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer modtager træning efter denne paragraf.

Folkeskoleloven

Der gives undervisningsrelateret ergoterapi og fysioterapi, der omfatter foranstaltninger, som er nødvendige for elevernes deltagelse i undervisningen. Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov.
Træningens omfang og varighed vurderes og besluttes i forbindelse med visiteringen i terapien.

Hvem kan indstille?

Børn der har brug for ergoterapeutisk og/ eller fysioterapeutisk bistand skal indstilles via et link: elektronisk indstillingsark.

 • Alle medarbejdere i BURC (Høje-Taastrup Kommunes Børne- og Ungerådgivningscenter)
 • Ledere af daginstitution, dagpleje, sfo og skole i Høje-Taastrup Kommune
 • Barnets læge
 • Hospital

Hospitalet kan sende en Genoptræningsplan (GOP) til vores fællesmail:

boerneterapi@htk.dk

E-boks

Alle dokumenter, som indeholder CPR-nummer, sendes til forældrene via e-boks.

Det er således vigtigt at dette oplyses på indstillingsarket. Er forældrene skilt, skal dette fremgå tydeligt, og begge forældres CPR-nummer samt øvrige kontaktoplysninger skal oplyses.

Det er en klar forventning, at forældre samarbejder om deres barn. Der holdes således kun et møde om barnet, hvor begge forældre inviteres til at deltage.

Relevante links

Nedenfor har vi samlet nogle af de hjemmesider, vi ofte henviser til:

http://www.podconsultsbutik.dk/inklusion-online

https://brainhighways.com/

http://www.boernefysioterapi.dk

http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/boern-og-unge

Opdateret 31. august 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk