Veje og parkering
  • Få siden oplæst

Snerydning

Ændret lovgivning har medført, at kommunen har vedtaget nyt vinter og renholdelsesregulativ, som trådte i kraft onsdag 5. oktober 2016

Snerydning og renholdelse af veje, stier og pladser

I Høje-Taastrup Kommunes regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse kan du læse om hhv. private grundejeres og kommunens pligter til at rydde sne og holde veje, stier og pladser rene.

Her kan du læse Høje-Taastrup Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ.

 

Regulativet beskriver fire forskellige vintervej- og stiklasser. 

Høje-Taastrup Kommune benytter vintervejklasse 1 ( rød ) og 3 ( grøn ), samt vinterstiklasse 1 ( stiplet rød ) og 3 ( stiplet grøn ).

Servicemål og metoder for disse klasser kan ses i regulativet.

Grundejerens opgaver

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster etc. Dine opgaver er forskellige afhængigt af, om din ejendom grænser til en kommunal vej, eller om din ejendom grænser til en privat fællesvej. I regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser kan du læse helt præcis hvilket ansvar du har.

På fortove og stiarealer i byområder skal den tilgrænsende grundejer, rydde for sne umiddelbart efter snefald. Gruse og salte, når der er glat.

Langs offentlig vej/sti

Grænser din ejendom til en kommunal vej eller sti, har du pligt til at snerydde, gruse og salte fortovet. Grundejer er dog fritaget forpligtigelser i særlige tilfælde, se nærmere i regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje . Der gøres opmærksom på, at salt kan skade planterne. Tilstræb derfor ikke at bruge mere salt end nødvendigt.

Langs privat fællesvej/-sti

I byområder har de tilstødende grundejere altid pligt til at snerydde, salte og gruse private fællesveje og stier. I de fleste tilfælde skal du kun rydde halvdelen af kørebanen, da grundejeren overfor skal sørge for sin kørebanehalvdel. Uanset om du har adgang til den private fællesvej/-sti eller ej, har De pligt til at overholde ovenstående.

Misligholdelse

Opfylder du ikke den forpligtigelse som grundejer til at foretage snerydning og glatførebekæmpelse, kan kommunen - hvis vi skønner det nødvendigt - lade arbejdet udføre for din regning. Du er ansvars- og erstatningsforpligtig, hvis nogen kommer til skade som følgende af manglende vintervedligeholdelse.

Kommunens opgaver

Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på 170 km kommunevej og 120 km
kommunale stier. Med det mandskab og de maskiner der er til rådighed, kan vi desværre ikke
være alle steder på en gang.
Høje-Taastrup Kommune har derfor lavet en prioritering af sne- og glatførebekæmpelsen. Vi
rydder sne, gruser og salter først på de mest trafikerede veje, for her er risikoen for ulykker
størst, på mindre veje vil vintervejret sjældent medføre alvorlige ulykker, og derfor ryddes de
sidst. Busstoppesteder ryddes med højeste prioritet. 

Se kortet på siden

De primære veje - Vintervejklasse 1 (markeret med rød) sneryddes og glatførebekæmpes hele døgnet. Sekundære veje - Vintervejklasse 2 (markeret med grøn) sneryddes og glatførebekæmpes kun i normal arbejdstid og først, når primære veje er færdige. 

Når der ryddes for sne, kan det ikke undgås, at der efterlades en snevold foran mange af
Indkørslerne. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor venligst
grundejerne om selv at gøre dette stykke arbejde.

Kommunestier

De kommunale stier ryddes med højeste prioritet. Rent praktisk bliver vi nødt til i første omgang at springe de små stikstier fra vendepladserne til hovedstierne over. Stikstierne ryddes med anden prioritet.

Andre muligheder

Ordning for pensionister

Pensionister kan tilmeldes pensionist havepasningsordningen, som foruden havepasning tillige omfatter snerydning, saltning og grusning jf. forpligtigelserne som grundejer. Henvendelse kan ske til Visitationen på 4359 1771

Grundejere langs en privat fællesvej

Kan søge, om vejens optagelse i kommunens serviceordning for private fællesveje.

Optagelse kræver, at mindst 2 ud af 3 lodsejere ønsker tilmelding, og at vejen er i ordentlig stand.

Nedslidte veje skal således først istandsættes, inden de kan optages i serviceordningen.

De kan få mere at vide om serviceordningen ved henvendelse til Vejchef Lars Koch, Driftsbyen, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup, gerne på telefonnummer 43 59 12 07 email driftsby@htk.dk

Er du i tvivl 

Er du i tvivl om pligten til vintervedligeholdelse, kan du kontakte Driftsbyen, Lervangen 35 D, 2630 Taastrup, gerne på telefonnummer 43 59 11 00 eller driftsby@htk.dk

Her kan du få oplyst, om din vej er en kommunevej eller en privat fællesvej, og hvad dine pligter er som grundejer i øvrigt.

Ved akutte tilfælde kan der uden for almindelig arbejdstid rettes henvendelse til vagten på 80 32 12 22.

Opdateret 17. december 2018

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk