Pleje og omsorg
  • Få siden oplæst

Pasning af nærtstående

Ønsker du at passe en nærtstående i hjemmet, kan du ansættes af kommunen med løn i op til seks måneder i henhold til Servicelovens § 118.

Du skal være pårørende, f.eks. barn, ægtefælle, samlever, forældre. Din tilknytning skal være så tæt, at det er nærliggende, at pasning og omsorg varetages af dig.

 

Kriterierne for ansættelse er:

  • alternativ til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet
  • plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
  • sygdommen skal forventes at vare mere end et år og er enten uhelbredelig eller ikke uhelbredelig

Din nærtstående skal have betydelig, varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og lidelsen vurderes til at være langvarig i hjemmet.

Det er ikke en betingelse, at I forud for ansættelsen har haft fælles bopæl. Men under pasningen skal du bo sammen med din pårørende eller bo så tæt på, at pasningen kan varetages hensigtsmæssigt.

Ansættelse af pårørende til pasning af nærtstående kan kun ske én gang. Der er ikke mulighed for, at andre pårørende efterfølgende kan ansættes. Der skal være enighed imellem parterne om pasningen, og kommunen skal vurdere, at der ikke er noget afgørende, der taler imod ansættelse.

Ansættelsesforhold

Som pårørende bliver du ansat af den kommune, hvor din nærtstående bor. Kommunen har arbejdsgiveransvaret, og der indgås en ansættelsesaftale. Lønnen reguleres årligt.

Ansættelsesperiode

Ansættelsen kan højst vare seks måneder. Hvis der aftales en kortere periode, kan dette ikke efterfølgende ændres.

Ansættelsesperioden kan opdeles i to perioder af indtil tre måneders varighed. Hvis perioden er på mindre end tre måneders varig, kan dette ikke efterfølgende ændres.

Orlov til pårørende

Du skal have tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne benytte dig af muligheden for at passe en nærtstående. Du har ret til orlov fra dit arbejde i den periode, hvor du er ansat efter Servicelovens § 118.

Afbrydelse af ansættelsen

Ansættelsen kan afbrydes på grund af særlige omstændigheder. Det kan være ved den nærtståendes død, eller du bliver ramt af sygdom eller andre personlige forhold, der forhindrer pasningen. Du skal give din arbejdsgiver besked om afbrydelse af pasningsforholdet.

Hvis ansættelsen afbrydes på grund af særlige omstændigheder, udbetaler kommunen løn i en måned efter udgangen af den måned, hvor ansættelsen ophørte. Dette gælder dog ikke, hvis du får andet forsørgelsesgrundlag.

Hjælp under udlandsophold

Hvis kriterierne for pasning af nærtstående er opfyldt forud for afrejse, kan du tage hjælpen med til udlandet. Dog kun til de formål, som er nævnt i Lov om Social Service under midlertidige ophold i udlandet. Det kan være kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som den nærtstående ikke kan få her i landet.

Ansøgning om plejeorlov

I Høje-Taastrup Kommune kan du søge om plejeorlov i Sundheds- og Omsorgscentret.

Opdateret 28. december 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00