Pleje og omsorg
 • Få siden oplæst

Tilsyn

Der bliver hvert år lavet 2 slags tilsyn på ældreområdet

De kommunale tilsyn bliver gennemført årligt på alle kommunens plejecentre, i hjemmeplejen og hos de private leverandører. 

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører tilsyn i udvalgte organisationer, som leverer pleje, omsorg og behandling i kommunen.

De kommunale tilsyn

De bliver gennemført igennem hele året hos både kommunale og private leverandører. Ved tilsynet vurderes kvaliteten af den pleje og omsorg, kommunens borgere får.
Vurderingen baserer sig på gennemgang af relevant dokumentation og observationer af praksis. Derudover undersøges borgernes, medarbejdernes og ledernes oplevelser af rammerne for at udføre de opgaver, de forventes at modtage/udføre og med den kvalitet, som kommunen har fastlagt.

Efter tilsynet drøftes resultatet, og der afholdes et møde, hvor der bl.a. drøftes hvilke indsatser, man med fordel kan igangsætte på det enkelte sted.

Der udarbejdes en rapport til Ældre- og Sundhedsudvalget efter hvert tilsynsbesøg og en samlet fremlæggelse efter, at alle tilsyn er gennemført.

Rapporter for plejecentre

2018

 • Baldersbo Plejecenter
 • Birkehøj Plejecenter
 • Henriksdal Plejecenter
 • Sengeløse Plejecenter
 • Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

2017

Rapporter for de kommunale leverandører af hjemmepleje

2018

 • Aften/nat
 • Syd
 • Vest
 • Nord

2017

Rapporter for de private leverandører

2018

 • Din fleksible Service
 • Det Danske Madhus

2017

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har som én af sine hovedopgaver at føre tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Det sker på meget forskellig baggrund f.eks. klagesager, henvendelser fra patienter, pårørende og offentlige myndigheder samt ved at følge mediernes omtale af sundhedsfaglige problemstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Der laves desuden en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af det risikobaserede tilsyn. Rapporterne kan du finde på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Opdateret 28. december 2018

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00