Skole og uddannelse
  • Få siden oplæst

SFO

For børn i 0.-3. klasse er der tilbud om at gå i skolefritidsordning. SFO'en er en del af skolen.

Kommende skolebørn, der skal i 0. klasse efter sommerferien, skifter fra børnehave til SFO 1. april, hvor der er et heltids-SFO-tilbud, indtil undervisningen starter i august.

I 3. klasse kan børnene ikke længere gå i SFO efter 1. april. Høje-Taastrup Kommune har i stedet et tilbud om at gå i fritidsklub.

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse i SFO sker samtidigt med indmeldelse i skole via digital skoleindskrivning. Hvis dit barn skal meldes ind i SFO på andre tidspunkter, gøres dette via digital pladsanvisning.

Udmeldelse

Udmeldelse af SFO skal ske med 1. måneds varsel til udgangen af den 1. eller 15. i en måned. Dette gælder også ved fraflytning fra Høje-Taastrup Kommune. Du udmelder dit barn via digital pladsanvisning.

Ved overgang til klub vil udmeldelse af SFO ske automatisk den 31. marts det år, barnet går i 3. klasse.

Forældrebetaling

Der er forældrebetaling til SFO-tilbuddet. Forældrebetalingen for SFO-pladsen fremgår af takster og reguleres årligt.

Kommunen yder søskendetilskud og hel eller delvis friplads til SFO.

Lukkedage i SFO

Byrådet har vedtaget følgende lukkedage for SFO:

  • 3 hverdage før Skærtorsdag
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 23. december
  • Mellem jul og nytår med opstart d. 24. december til og med d. 31. december.

Nødpasning på lukkedage

Har du brug for at få passet dit barn i SFO på en lukkedag, er der mulighed for nødpasning. Nødpasning finder sted i en ”opsamlings”-SFO i enten den vestlige eller østlige del af kommunen.

I dit barns SFO får du en ansøgningsblanket et stykke tid inden kommende lukkedage. Den skal du udfylde og aflevere i SFO'en.

Du vil i god tid få besked om, i hvilken SFO nødpasningen er.

På Grundlovsdag, d. 5. juni er der ingen mulighed for nødpasning.

Opdateret 14. august 2018

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00