Takster, opkrævning, skat
  • Få siden oplæst

Skorstensfejning

 Kr.  2016
excl. moms
 2017
excl. moms
2017
inkl.
moms
 1. for skorstensfejning betales  Fastansættes af anden KL Fastansættes af anden KL   Fastansættes af anden KL
 For 1. skorsten indtil 10 m højde 100 102 127
 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme ejendom 78 80 99
 For hver påbegyndt m. over 10 m. yderligere 4 4 5
 For rensning af centralkedler 227 231 289
 For rensning af brændeovne 114 116 145
         
 2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes ovenstå-ende gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100% og fra 232 kw forhøjes med 150%.      
         
 3. For skorstene, der fejes ud over det lovpligtige antal gange forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.      
         
 4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jvf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 betales for rør og kanaler indtil:      
 - 35x35 cm indvendigt mål for første m. 53 54 68
 - For efterfølgende påbegyndt m. 25 25 32
 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35x35 cm betales for første m. 105  107 134 
 - For efterfølgende påbegyndt m 53 54 68
 - For kanaler, der kun kan renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.      
         
 5. For tilkald til ekstra skorstensrensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres udenfor de sædvanlige skorstensfejninger betales efter tidsforbrug samt befordrings godtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.      
         
 6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorstenen betales uanset antallet af skorstene på en ejendom. 100 102 127
         
 7. For udfræsning af skorstenene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.      
         
 8. For tilmelding af nye skorstens/ildsteder betales også hvis kun én af delene udskriftes 377 384 480
         
 9. Påtegning af prøvningsattest 103 105 131

Skorstensfejer i Høje-Taastrup Kommune

Alle henvendelser om regulering samt til- og frameldinger skal ske til:

Skorstensfejermester Rene Tausø Bak, telefon nr. 22 16 94 27