Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Dine persondata

De persondata om dig, som Borgerrådgivningen modtager fra dig eller andre, vil blive lagret uden adgang for andre end borgerrådgivningen og dig selv.

Medmindre du udtrykkeligt siger nej, vil Borgerrådgivningen dog sende de nødvendige personoplysninger om dig til relevante områder af administrationen i Høje-Taastrup Kommune for at kunne behandle din sag og svare på dine og Borgerrådgivningens spørgsmål.

Siger du nej til at give Borgerrådgivningen oplysningerne eller til at disse videregives, begrænser det Borgerrådgivningens muligheder for at få din sag tilstrækkeligt belyst, og dermed behandle sagen.

Ved oplysning om persondata har du ret til at

  • blive orienteret om indsamling af oplysninger om din person, når de behandles elektronisk
  • få indsigt i de oplysninger om din person, der behandles elektronisk
  • gøre indsigelse mod, at oplysningerne om din person behandles og videregives elektronisk
  • kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger om din person, der er urigtige eller er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen
  • tilbagekalde dit samtykke

Ovenstående er i henhold til lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Loven trådte i kraft den 1. juli 2000.

Opdateret 8. december 2016

Ansvar for denne side

Borgerrådgiver

T: 43 59 18 32