Voksne og ældre
  • Få siden oplæst

Boligændringer

Boligændringer kan for eksempel være fjernelse af dørtrin eller bedre indretning af badeværelset.

Du kan ikke få hjælp til modernisering eller istandsættelse af boligen.

Boligændringerne bliver normalt udført uden udgifter for dig. Hvis der er tale om større ændringer, der øger boligens værdi, bliver hjælpen givet som et rente- og afdragsfrit lån, der forfalder til betaling ved ejerskifte.

Sagsbehandling

Når du ansøger om hjælpemidler, vil der være forskellige sagsbehandlingstider afhængig af ansøgningens art

  • Hastesager: 1 hverdag
  • Enklere sager: 10 hverdage
  • Komplekse sager: 4 måneder  

Hvis du har spørgsmål

om hjælpemidler og boligændringer og/eller om støtte til bil, kan du kontakte Hjælpemiddelteamet på telefon 43 59 17 00 eller e-mail hjaelpemiddelteam@htk.dk.

Frit valg

Hvis du får bevilget en boligindretning af Høje-Taastrup Kommune, har du mulighed for at vælge andre håndværkere og/eller andre materialer end dem, Høje-Taastrup Kommune benytter.

Ønsker du at benytte muligheden for frit valg, kan du få dækket dine udgifter, dog max. svarende til det beløb, Høje-Taastrup Kommune vil kunne udføre boligindretningen for.

For at få dækket udgiften, skal boligindretningen leve op til de kravspecifikationer, som Høje-Taastrup Kommune stiller. Kravspecifikationerne vil fremgå af din bevilling, og det er din sagsbehandler, der vurderer om kravene er opfyldt. Desuden skal de håndværkere du vælger være faglærte og momsregistrerede.

Vælger du at benytte dig af frit valg, er du selv bygherre på byggeriet.

I lejebolig skal du have skriftlig tilladelse af boligselskabet i forhold til at benytte egne håndværkere og andre materialer.

Reetablering

Høje-Taastrup Kommune reetablerer ikke boligindretninger i ejerboliger. Boligindretninger er ejerens ejendom.

I lejebolig reetablerer Høje-Taastrup Kommune efter aftale med boligselskabet. Høje-Taastrup Kommune reetablerer kun den del af boligindretningen, som fremgår af bevillingen. Det påhviler dig at lave aftale med boligselskabet om reetablering af den del af boligindretningen, som ikke er indeholdt i bevillingen. 

Større boligindretninger i ejerbolig

Større boligindretninger kan medføre en værdiforøgelse af boligen. Høje-Taastrup Kommune vil, hvis dette er tilfældet oprette pant i boligen svarende til værdiforøgelsen.
Det er alene den boligindretning, som Høje-Taastrup Kommune har ydet støtte til, der danner grundlag for krav om sikring ved pant i boligen.

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at benytte frit valg

Du skal kontakte din sagsbehandler og orientere om din beslutning. Du vil derefter få en skriftlig bevilling, hvor det fremgår, hvilke krav Høje-Taastrup Kommune stiller til boligindretningen samt beløbets størrelse og afregningens form.

Lovgrundlag

Reglerne om frit valg af boligindretning finder du i Serviceloven § 116 stk. 2-3, samt bekendtgørelse nr. 1076 af 14. september 2010 om adgangen til frit valg af boligindretning efter Serviceloven.

Vil du vide mere

om frit valg, skal du kontakte de sagsbehandlende terapeuter på telefon 43 59 17 00.

Opdateret 28. juli 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00