Voksne og ældre
 • Få siden oplæst

Bevilling af hjælpemidler

Bevillingen kan bestå af personlige hjælpemidler, udlånshjælpemidler eller forbrugsgoder.

Personlige hjælpemidler kan for eksempel være:

 • ortopædisk fodtøj, fodindlæg, arm- og benproteser
 • testmateriale og hjælpeudstyr til diabetikere
 • kompressionsstrømper, bleer, brystproteser, korsetter eller stomihjælpemidler

Hvis du har NemID, kan du søge om kropsbårne hjælpemidler via denne hjemmeside

For enkelte af disse hjælpemidler er der tale om en delvis egenbetaling.

Udlånshjælpemidler kan for eksempel være:

 • kørestole
 • el-scootere
 • plejesenge
 • nødkald

Du skal aflevere hjælpemidlet igen, når du ikke længere har brug for det.

Forbrugsgoder kan du købe i almindelige forretninger. I nogle tilfælde kan forbrugsgodet også fungere som et hjælpemiddel, og du kan derfor få hjælp til anskaffelsen. Det kan for eksempel dreje sig om specielle køkkenmaskiner.

Almindeligvis vil Høje-Taastrup Kommune dække halvdelen af indkøbsprisen for et standardprodukt. Forbrugsgoder vil normalt være din ejendom, og du skal selv sørge for reparationer og udskiftning.

Frit valg

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel fra Høje-Taastrup Kommune, har du mulighed for at vælge en anden leverandør end den, som Høje-Taastrup Kommune benytter. Ønsker du at benytte din mulighed for frit valg, står du selv for at købe hjælpemidlet.

Vælger du et hjælpemiddel, der er dyrere end det, Høje-Taastrup Kommune stiller til rådighed, skal du selv betale merprisen.
Hjælpemidlet er Høje-Taastrup Kommunes ejendom.

Det hjælpemiddel du anskaffer, skal leve op til de krav, Høje-Taastrup Kommune har til kvalitet og egnethed. Kravene vil fremgå af din bevilling, og det vil i den konkrete situation være din sagsbehandler, der vurderer, om kravet er opfyldt.

Reparation

Høje-Taastrup Kommune yder hjælp til reparation af dit hjælpemiddel. Dog skal du være opmærksom på, at hvis dit valgte hjælpemiddel kræver ekstraordinære dyre eller hyppige reparationer, skal du selv betale udgiften hertil. 

Tilbagelevering

Når du ikke længere har brug for hjælpemidlet, skal du levere det tilbage til Høje-Taastrup Kommune.
Har du valgt et dyrere hjælpemiddel end det, som Høje-Taastrup Kommune har bevilget dig, og kommunen skønner, at hjælpemidlet har en generel forøget anvendelighed, kan du få dine merudgifter delvist refunderet. Dog skal merudgifterne overstige 2.500 kr., og hjælpemidlet skal du levere tilbage inden for 4 år fra købstidspunktet. Du har selv ansvar for at kunne dokumentere din merudgift.

Undtagelser

Frit valg gælder kun for de hjælpemidler, du skal bruge personligt. Arbejdsredskaber som f.eks. plejeseng og lift er ikke omfattet af frit valg.
Frit valg gælder ikke, hvis Høje-Taastrup Kommune kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det, du selv har valgt.

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at benytte frit valg?

Du skal kontakte din sagsbehandler og orientere om din beslutning. Du vil derefter få en skriftlig bevilling, hvor det fremgår, hvilke krav Høje-Taastrup Kommune stiller til hjælpemidlet samt beløbets størrelse og afregningens form.

Lovgrundlag

Reglerne om frit valg af hjælpemidler finder du i Serviceloven § 112 stk. 3-4, samt bekendtgørelse nr. 1078 af 14. september 2010 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. 

Få mere at vide om frit valg

Ønsker du at vide mere om frit valg, så kontakt de sagsbehandlende terapeuter i Høje-Taastrup Kommune på Tlf. 43 59 17 00. 

Optiske synshjælpemidler og informationsteknologiske hjælpemidler

Ansøgninger om optiske synshjælpemidler og særlige informationsteknologiske hjælpemidler skal du sende til Kommunikationscentret. Centret undersøger hvilket hjælpemiddel, du har behov for og sender en indstilling til Visitations- og hjælpemiddelteamet i Høje-Taastrup Kommune.

Du kan kontakte Kommunikationscentret på telefon 45 11 46 00. Adressen er Rygårds Allé 45, 2900 Hellerup.

Høreapparater

Hvis du søger om høreapparater, skal du undersøges af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme. Du kan vælge at få høreapparatet gennem behandling på et offentligt sygehus (gratis) eller gennem en godkendt privat leverandør (fast tilskud).

Batterier til høreapparater

Batterier skal du bestille direkte hos Signia på telefon 63 15 40 12 i tiden kl. 9-16 eller via deres hjemmeside: Bestil batterier på Signias hjemmeside

Reparation og vedligeholdelse

Du skal selv sørge for at vedligeholde og rengøre hjælpemidlerne. Hvis et udlånshjælpemiddel går i stykker, skal du kontakte kommunens hjælpemiddeldepot på telefon 43 59 11 52 eller send en mail til Hjaelpemiddeldepotet@htk.dk.

Hjælpemidler ved behandling på sygehus

Hvis du er i behandling eller har været indlagt på et sygehus, er det sygehuset, der yder hjælpemidlerne. Du skal henvende dig på den afdeling, ambulatorium, skadestue eller andet, hvor du er blevet behandlet.

Hvis du får en varig funktionsnedsættelse, kan du søge hjælpemidlerne i kommunen.

Sagsbehandling

Når du ansøger om hjælpemidler, vil der være forskellige sagsbehandlingstider afhængig af ansøgningens art:

 • Hastesager: 1 hverdag
 • Enklere sager: 10 hverdage
 • Komplekse sager: 4 måneder
Opdateret 10. oktober 2016

Ansvar for denne side

Sundheds- og Omsorgscenter

T: 43 59 10 00