Voksne og ældre
 • Få siden oplæst

Behandlingsmuligheder og behandlingsform

Høje-Taastrup Kommune har ikke eget misbrugscenter, og der bruges derfor flere forskellige leverandører. Disse leverandører er blandt andet valgt ud fra, at borgerne er forskellige og derfor også kan have behov for forskellige indsatser.

Det er vigtigt for Høje-Taastrup Kommune at tilbyde et sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsforløb på tværs af centre og sektorer, der er tilpasset borgerens individuelle behov og motivation og som hjælper borgeren til øget indsigt i egen situation.

Alle borgere gennemgår indledningsvist en udredning, som kortlægger stofmisbrugets omfang.

Afhængigt af stofmisbrugets karakter vurderes det om borgeren sideløbende med den sociale behandling skal påbegynde lægelig behandling.

Høje-Taastrup Kommune stiller krav om, at der skal være sammenhæng mellem den sociale og den lægelige behandling.

De forskellige behandlingstilbud kan bestå af følgende aktiviteter:

 • Rådgivning og vejledning af borger, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Systematisk kortlægning og udredning af borgerens problematikker og ressourcer.
 • Sundhedssamtaler for eksempel vedrørende helbredstilstand.
 • Psykosociale behandlingsformer individuelt eller i gruppe såsom samtaler, terapiforløb, mindfulness, NADA-akupunktur mv..
 • Aktivitetstilbud med henblik på udvikling af sociale kompetencer.

Såfremt der undervejs er behov for at ændre indholdet eller omfanget i behandlingsplanen, sker det i dialog mellem borgeren, leverandøren og Høje-Taastrup Kommune.

Der gøres opmærksom på, at der kan være variation i indhold af ydelser fra behandlingsstederne.

Udredningsforløb er en del af behandlingen

Under udredningsforløbet udarbejder leverandøren en behandlingsplan for den videre behandling.

Udredningsforløb foregår som udgangspunkt på behandlings stedet og har en varighed af to til fire uger.

I udredningsforløbet kan der forekomme:

 • Kortlægning af borgerens livssituation,
 • Screeningssamtale hos eksempel læge, psykolog / psykiater.
 • Udredning af borgerens motivation.

Udredningsforløbet foregår på hverdage i dagtimerne.

Efter udredningsforløbet kan borgeren opstarte i:

 • Social ambulant behandling
 • Dagbehandling eller
 • Døgnbehandling,

I henhold til bevilling fra Høje-Taastrup Kommune.

Social ambulant behandling

kan bestå af individuelle samtaler og deltagelse i relevante gruppetilbud, og finder sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø.

Behandlingen er for alle typer af stofmisbrugere.

Intensiteten i behandlingen tilpasses borgerens behov og kan understøttes af substitutionsbehandling.

Social ambulant behandling er kendetegnet ved:

 • At behandlingen foregår på hverdage i dagtimerne.
 • At behandlingen kan bestå af:
 • Individuelle samtaler
 • Gruppe aktiviteter
 • Gruppe behandling
 • Brug af social Cafe

Dagbehandling

finder sted i tilknytning til borgerens sædvanlige miljø og er for borgere, der har brug for et mere intensivt tilbud for at kunne fastholdes i målet om ophør/reduktion af stofmisbrug.

Dagbehandling er kendetegnet ved:

 • At borgeren har fremmøde alle ugens hverdage i dagtimerne.
 • At varigheden af behandlingen bliver tilrettelagt ud fra en individuel vurdering.
 • At behandling kan være et tilbud efter endt døgnbehandling.
 • At behandlingen kan bestå af:
 • Gruppe arbejde
 • Individuelle samtaler
 • Coaching
 • Fysisk træning
 • Undervisning / workshops

Døgnbehandling

foregår væk fra borgerens sædvanlige miljø, da det vurderes at borgeren i en periode har brug for et miljøskift, samt en intensiv medicinsk og social indsats.

Døgnbehandling er kendetegnet ved:

 • At borgeren vurderes at have et akut behov, som ikke kan imødekommes ved dagbehandling.
 • At borgeren ikke har kunnet profitere af et socialt ambulant tilbud / dagbehandlings tilbud.
 • At behandlingen som udgangspunkt har et omfang af en til to mdrs. varighed
 • At behandlingen leveres alle ugens dage, døgnet rundt.
 • At behandlingen også kan være afgiftning af en til to måneders varighed.

Udslusning, efterbehandling og opfølgning gives i umiddelbar forlængelse af et døgnbehandlingstilbud med henblik på at optimere borgerens forudsætninger for at fastholde effekterne af stofmisbrugsbehandlingen.

Tilbud til gravide kvinder med stofmisbrug

Kommunen skal tilbyde gravide kvinder, der er visiteret til døgnbehandling, mulighed for at indgå en kontrakt om behandling for stofmisbrug med mulighed for tilbageholdelse, såfremt den gravide under døgnbehandlingen vil afbryde opholdet.

Den gravide bestemmer selv, om hun vil indgå kontrakten i det hun kan modtage døgnbehandling også uden denne kontrakt. Såfremt borgeren er visiteret til døgnophold.

Opdateret 20. november 2015

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00