Aktindsigt

Ifølge lovgivningen er der offentlighed i forvaltningen. Det betyder, at du kan forlange at se de dokumenter, som kommunen har modtaget som led i behandlingen af en sag.

Du kan også forlange at se de dokumenter, som kommunen har udfærdiget til brug for behandlingen af en sag.

Der er dog visse undtagelser fra aktindsigten, f.eks. dokumenter, hvis indhold er omfattet af tavshedspligt. Det gælder især dokumenter med oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold. Også interne arbejdsdokumenter er undtaget fra aktindsigt. 

Partsaktindsigt

Hvis du er part i en sag, som kommunen skal træffe en afgørelse i, kan du forlange at se sagens dokumenter. Også når afgørelsen er truffet, kan du forlange at se dokumenterne i sagen.

Aktindsigten omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen. Også indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter er omfattet. Også ved partens aktindsigt er der undtagelser. Den vigtigste er, at interne arbejdsdokumenter ikke er omfattet.

Hvordan?

Hvis du ønsker aktindsigt i en sag, som kommunen skal træffe afgørelse i, skal du henvende dig til det center, som sagen omhandler. Du skal angive, hvilken sag det drejer sig om, og det er kommunen, der afgør aktindsigtens omfang.

Hvis du er utilfreds med denne afgørelse, kan du klage. Det er den myndighed, som er klageinstans i forhold til den sag, du beder om aktindsigt i, der skal behandle klagen over aktindsigtens omfang.

Hvor findes reglerne?

Du finder reglerne om aktindsigt i Offentlighedslovens kapitel 2 og Forvaltningslovens kapitel 4.