Partshøring

Hvis du er part i en sag, må kommunen må ikke træffe afgørelse i sagen, før kommunen har hørt dig.

Hovedreglen

En sags parter kan defineres som ansøgere, klagere og andre, der har en væsentlig retlig interesse i sagens afgørelse.

Partshøringen består i, at hvis kommunen er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, skal du have lejlighed til at udtale dig om oplysningerne, hvis du ikke kan antages at være bekendt med oplysningerne i forvejen.

Du skal kun høres om oplysninger, der taler din sag imod. Endvidere skal oplysningerne være af væsentlig betydning. Kommunen skal ikke høre dig om oplysninger, som er uomtvistelige. Det gælder f.eks. adresse, fødselsdato og lignende.

Reglerne om partshøring går ikke ud på at høre din mening om, hvordan sagen bør afgøres eller hvordan du fortolker bestemte retsregler. Men du er selvfølgelig altid velkommen til at give din mening til kende. Kommunen kan fastsætte en frist for, hvornår du skal være kommet med din udtalelse.

Undtagelserne

I visse love er der fastsat en frist for hvornår en afgørelse skal være truffet. Hvis høringen ikke kan nås inden udløbet af denne frist, kan kommunen træffe afgørelsen uden partshøring.

Din ret til partshøring inden kommunen træffer afgørelse i sagen kan tilsidesættes, hvis din interesse må vige for væsentlige modhensyn  af offentlig eller privat karakter.

Du kan heller ikke høres om oplysninger, som du ikke ville kunne få aktindsigt i efter reglerne om parters aktindsigt. I sager, hvor kommunen efter anmodning fra parten kan ændre afgørelsen, kan kommunen undlade at foretage partshøring, hvis sagens karakter og hensynet til parten selv taler for det.

Bestemmelsen anvendes typisk i det meget store antal sager, hvor borgere har ansøgt kommunen om en økonomisk ydelse, f.eks. en boligydelse.

Du behøver ikke vente på, at kommunen kontakter dig. Hvis du mener, at der er oplysninger i sagen, som du ønsker at kommentere, kan du selv henvende dig til kommunen.

Hvor findes reglerne?

Du kan finde reglerne i Forvaltningslovens §§ 19, 20 og 21.