Kontakt os

Institutions- og skolecenter

Pladsanvisningen:

Telefon: 43 59 10 00

Send sikker post (kræver NemID)

Telefontid:

Se åbningstider

e-mail: pladsanvisning@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

 

 

Tildeling af plads og venteliste

Pladsanvisningen tilbyder plads i et af de dagtilbud, hvor der er ledige pladser, på det tidspunkt hvor du har pasningsgaranti. 

Fra 23. marts 2021 er reglerne for anvisning af dagtilbudsplads ændret. Som hovedregel anvises pladserne efter anciennitetsprincippet og herefter er det muligt at tage visse hensyn og give visse fordele i forbindelse med visiteringen. Kommunen er ikke længere delt op i to indskrivningsområder og pasningsgarantien gives til  en plads i et alderssvarende tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Anciennitetsprincip:

  • Anciennitet gives fra ansøgningsdatoen, dog vil barnet få anciennitet fra det er en måned gammel, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen, og administrationen kan tage følgende hensyn, som i nogle tilfælde kan sprænge ventelisten.

Hensyn og fortrin: 

  • Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra Børne- og Ungerådgivningscentret.
  • Søskende har fortrin til plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at børnene skal kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder, og have stået på venteliste i mindst 3 måneder.
  • Institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordeling og køn i institutionerne.
  • Geografisk hensyn til familiernes bopæl, i det omfang det er muligt
  • Børn af forældre, der kan dokumentere en arbejdsrelateret udstationering, kan sikres plads i samme dagtilbud, som barnet er udmeldt fra, når de vender tilbage Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato (anciennitetsdato), og efter hvilken institution du ønsker.

Tilbud om plads gives i så god tid som muligt, før barnet skal starte i dagpleje eller daginstitution, dog senest en måned før jeres behovsdato. I enkelte tilfælde kan der ske afvigelser. Blandt andet i forbindelse med overflytninger, hvor svarfristen kan være kortere end fem hverdage.

I forbindelse med ferie og helligdage kan svarfristen på fem hverdage fraviges. Venter du på en plads til dit barn, og rejser bort på ferie, skal du give Pladsanvisningen meddelelse herom, så dit barn undgår at blive slettet fra ventelisten.

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på den digitale pladsanvisning.


Luk alle
Udfold alle