Spørgsmålstegn

Kontakt os

Familie- og Dagtilbudscenter

Pladsanvisningen:

Telefon: 43 59 10 00

Send sikker post (kræver NemID)

Telefontid:

Se åbningstider

e-mail: pladsanvisning@htk.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

 

 

Tildeling af plads og venteliste

Pladsanvisningen tilbyder plads i et af de dagtilbud, hvor der er ledige pladser, på det tidspunkt hvor du har pasningsgaranti. 

Som hovedregel anvises pladserne efter anciennitetsprincippet og herefter er det muligt at tage visse hensyn og give visse fordele i forbindelse med visiteringen. Kommunen er ikke længere delt op i to indskrivningsområder og pasningsgarantien gives til  en plads i et alderssvarende tilbud i Høje-Taastrup Kommune.

Hvis der anvises en plads til børn, som har bopæl uden for et udsat boligområde, i en daginstitution der er beliggende i et boligområde, der optræder på listen over udsatte boligområder, skal barnet ligeledes tilbyde en plads i et andet dagtilbud, som ikke er beliggende i et udsat boligområde. Dette er beskrevet i Dagtilbudsloven §23, stk. 4. 

Pladser anvises efter Byrådets beslutning:

Anciennitetsprincip

  • Anciennitet gives fra ansøgningsdatoen, dog vil barnet få anciennitet fra det er en måned gammel, hvis ansøgningen er modtaget inden for den første måned efter fødslen, og administrationen kan tage følgende hensyn, som i nogle tilfælde kan sprænge ventelisten.

Hensyn og fortrin

  • Børn med særlige sociale eller pædagogiske behov, efter anbefaling fra Familie- og Dagtilbudscentret.
  • Søskende har fortrin til plads i samme dagtilbud under forudsætning af, at børnene skal kunne gå i samme dagpleje, vuggestue eller børnehave i mindst 6 måneder, og have stået på venteliste i mindst 3 måneder.
  • Børn med en garantiplads
  1. Herunder prioriteres børn med højest anciennitet på ventelisten til den institution, der har en ledig plads
  2. Dernæst prioriteres børn med højest anciennitet fra den samlede pasningsgarantiliste i kommunen, under hensyn til nedenstående punkter.
  • Institutionerne har mulighed for at tilgodese alle børns behov for pasning, udvikling og leg. Derfor må der i enkelte tilfælde tages hensyn til aldersfordeling og køn i institutionerne.
  • Geografisk hensyn til familiernes bopæl, i det omfang det er muligt
  • Børn af forældre, der kan dokumentere en arbejdsrelateret udstationering, kan sikres plads i samme dagtilbud, som barnet er udmeldt fra, når de vender tilbage Du får tilbudt plads i forhold til din ansøgningsdato (anciennitetsdato), og efter hvilken institution du ønsker.

Tilbud om plads gives i så god tid som muligt, før barnet skal starte i dagpleje eller daginstitution, dog senest en måned før jeres behovsdato. I enkelte tilfælde kan der ske afvigelser, blandt andet i forbindelse med overflytninger, hvor svarfristen kan være kortere.

I forbindelse med ferie og helligdage kan svarfristen på 3 hverdage fraviges. Venter du på en plads til dit barn, og rejser bort på ferie, skal du give Pladsanvisningen meddelelse herom, så dit barn undgår at blive slettet fra ventelisten.

Du kan se dit barns placering på institutionens samlede venteliste på den digitale pladsanvisning. 

Du skal være opmærksom på, at du får oplyst dit barn placering på ventelisten på din behovsdato, også selvom din behovsdato er overskredet.

Find information om:

Luk alle
Udfold alle