Overgange i børn og unges liv

I Høje-Taastrup Kommune skal alle børn og unge opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse

I samarbejdet om overgange tager vi udgangspunkt i fire fælles principper, som du kan læse mere om nedenfor.

Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange

Samarbejdet om overgange i børn og unges liv tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik, erfaringer fra tidligere procedurer, kommunens principper for forældresamarbejde samt i de principper for overgangsindsatsen, der er formuleret i kommunens Forebyggelsesstrategi.

De fælles principper skal være med til at sikre kvalitet og sammenhæng i samarbejdet omkring overgange. De fælles principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv skal altid anvendes i overgangsarbejdet.

Principperne er et redskab, der strukturerer, kvalificerer og synliggør opgaver i forbindelse med overgange. Samtidig sikrer de en form for ensartethed i arbejdet på tværs af dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber i Høje-Taastrup Kommune.

Til de fælles principper knytter sig nogle forpligtende aktiviteter, som alle ledere i dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er ansvarlige for at rammesætte, understøtte og gennemføre.

De forpligtende aktiviteter er beskrevet i årshjul, som relaterer sig til forskellige overgange i børns og unges liv. Udover at synliggøre de forpligtende aktiviteter, giver årshjulene et overblik over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter hvornår. Hvilke konkrete metoder og værktøjer, der skal anvendes i overgangsarbejdet, besluttes lokalt. Det vil her være oplagt at lade sig inspirere af hinanden.

De fælles principper og de forpligtende aktiviteter skal sikre kvalificerede overgange for alle børn og unge mellem:

 • Hjem
 • Dagpleje/vuggestue
 • Børnehave
 • Skole/SFO
 • Klub
 • Ungdomsuddannelse
 • Beskæftigelse

Principperne skal derudover sikre kvalificerede overgange for:

 • Børn og unge i udsatte positioner og/eller med særlige behov for støtte
 • Børn og unge anbragt uden for hjemmet
 • Børn og unge af anden etnisk baggrund end dansk med behov for undervisning i ’dansk som andetsprog’
 • Børn og unge fra andre skoledistrikter
 • Børn og unge, som flytter til Høje-Taastrup Kommune fra anden kommune eller andet land
 • Unge med behov for en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Principperne lægger op til, at de interne overgange fremadrettet også rammesættes og systematiseres. Det være blandt andet overgangene mellem: 0. klasse - 1. klasse, indskoling - mellemtrin, mellemtrin - overbygning

Arbejdet med de fælles principper evalueres årligt gennem inddragelse af forældre, medarbejdere og ledere.

Vi sikrer overlevering af relevant viden

I Høje-Taastrup Kommune har vi fokus på, at viden ikke må gå tabt i overgangene. Der skal derfor systematisk afholdes overleveringsmøder, som tager afsæt i erfaringer fra barnets eller den unges tidligere tilbud.

Overleveringsmøderne skal have et fremadrettet perspektiv med henblik på at afklare, hvad der kan forhindre og hvad der kan fremme barnets eller den unges faglige og sociale udvikling. Fokus skal være på barnets eller den unges ressourcer, potentialer og måder at lære på. Det vil sige, at viden om barnet eller den unge altid videregives i en ressourceorienteret og anerkendende form, som sikrer barnets/den unges fortsatte trivsel, udvikling og læring.


I overleveringen af et barn eller en ung er det væsentligt at inddrage og se på sammenhængen mellem de tre perspektiver i SP-modellen (individ-, kontekst- og aktørperspektivet) frem for f.eks. kun at fokusere på det enkelte barn eller barnets/den unges hjemmeforhold.

På overleveringsmøderne skal medarbejderne forholde sig til:

 • Den fælles spørgeguide med temaer og spørgsmål om barnets/den unges trivsel, udvikling og læring
 • Hvordan forældrene og barnet/den unge kan inddrages i drøftelsen af de fælles temaer og spørgsmål – det vil sige i overleveringen af viden

Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet

Fællesskabet har stor betydning for den enkeltes trivsel, udvikling og læring. I overgangen til et nyt tilbud skal der derfor være fokus på de relationer og sammenhænge, barnet eller den unge har indgået i og er på vej til.

Det betyder, at medarbejderne skal have kendskab til de tilbud barnet eller den unge bevæger sig fra og til. Samtidig skal forældrene og barnet/den unge introduceres til det nye tilbud.

I overgangen til et nyt tilbud skal medarbejderne endvidere medtænke:

 • Hvordan, hvornår og med hvem barnet/den unge trives særligt godt
 • Forhold i børne-/ungegruppen, som har bidraget til udviklingen af sunde og positive faglige og sociale fællesskaber

Vi sikrer, at forældrene inddrages ligeværdigt og respektfuldt i samarbejdet

Forældrene har stor indflydelse på børnenes/de unges motivation og forudsætning for at starte i et nyt tilbud. Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune skal derfor involvere forældrene i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde.

Forældrene skal introduceres til det nye tilbud og indgå i en fælles drøftelse af gensidige forventninger til overgangsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune. – Hvad kan de som forældre forvente, og hvad forventes der af dem.

I overgangen til et nyt tilbud skal forældrene desuden involveres i:

 • Forældrenes og medarbejdernes ansvar både før, under og efter overgangen
 • De aktiviteter, der finder sted i overgangen
 • Hvordan de som forældre kan understøtte og tale med deres børn om følelser, forventninger og oplevelser før, under og efter overgangen.

Til dig som medarbejder: forpligtende aktiviteter og inspirationsmateriale

Til de fælles principper knytter sig nogle forpligtende aktiviteter, som alle ledere i dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er ansvarlige for at rammesætte, understøtte og gennemføre.

Hvis du er medarbejder i kommunen, kan du på kommunens intranet se årshjulene for de forskellige overgange. Formålet med årshjulene er at synliggøre de forpligtende aktiviteter og give et overblik over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter hvornår.

Det er også på intranettet, du kan finde supplerende materiale til dit arbejde. Du finder det under 'mit center', hvor der er særlige forsidelinks.