Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Genanvendelse af forurenet jord

I forbindelse med anlægsarbejder og når der ryddes op på forurenede grunde kan der opstå overskud af jord. I byområder er det ofte forurenet jord, som kun kan genanvendes, hvis kommunen har givet tilladelse til det. Tilladelsen gives efter Genanvendelsesbekendtgørelsen eller Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Hvis du ønsker en tilladelse til at genanvende forurenet jord, skal du derfor sende en ansøgning til kommunen. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi skal have i Vejledning til ansøgning om genanvendelse af forurenet jord.

Når kommunen har modtaget ansøgningen, foretager sagsbehandleren en samlet vurdering i forhold til grundvandsinteresser, arealanvendelse og risiko for forurening af overfladevand.

Indledningsvis vurderer kommunen om, der måske er tale om et anlæg, der skal have miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. F.eks. hvis der er tale om deponering eller hvis der er tale om et anlæg, der modtager jord fra forskellige lokaliteter, og der derfor er behov for modtagekontrol m.v.

I forbindelse med sagsbehandlingen foretager kommunen en screening efter Planlovens bestemmelser om VVM.

Da der ofte er tale om anlægsarbejder, hvor tidsfristerne kan være korte, anbefaler kommunen, at entreprenører, grundejere m.v. der forventer at skulle genanvende forurenet jord, tidligt i sagen tager initiativ til at drøfte sagen med kommunens sagsbehandlere.

Opdateret 11. december 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk