Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Lettere forurenet jord, områdeklassificering

Jordmængder under 1 m3 kan frit afleveres på Genbrugspladsen

Byzonen i Høje-Taastrup Kommune blev den 1. januar 2008 klassificeret som lettere forurenet. Det skyldes en ændring af jordforureningsloven, som er vedtaget af Folketinget (Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord med ændringer). 

Derfor skal jord, som i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder flyttes fra vejområder og ejendomme i byzonen, anmeldes til kommunen.

Hvis du skal flytte mindre end 1 m3 jord fra en ejendom, som ligger i byzone, kan du dog aflevere jorden frit på genbrugspladsen på Lervangen 1-3 uden forudgående anmeldelse heraf til kommunen.

Hvis du har brug for at fjerne mere end 1 m3 jord fra din jenedom, skal flytningen anmeldes til Høje-Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter.

Benyt kommunens elektroniske skema til anmeldelse af jordflytning. Læs Vejledning til det elektroniske skema til anmeldelse af jordflytning.

Se om din grund er områdeklassificeret

Se om din grund ligger indenfor arealer, som er klassificeret som lettere forurenet på Danmarks Miljøportal under Arealinformation.

Find temaet Jordforurening. Her kan du vælge henholdsvis temaerne Områdeklassificering samt Jordforurening V1 og V2 og finde din ejendom.

Formålet med områdeklassificeringen og reglerne for jordhåndtering er at sikre, at der er styr på den lettere forurenede jord, så den ikke spredes til uforurenede områder. Den lettere forurening i byzonen stammer fra længere tids diffus spredning af forurening fra forskellige kilder f.eks. bilers udstødning, røg- og støvudledning fra industri m.m. Typisk kan der være tale om, at jorden har et lettere forhøjet indhold af tungmetaller og tjærekomponenter set i forhold til niveauet i jord, som ligger udenfor byen. Som regel vil det ikke kunne ses eller lugtes, om jorden er lettere diffust forurenet.

Hvis din ejendom ligger i byzonen kan du fortsat bruge den som hidtil. Læs Miljøstyrelsens brochure En hverdag med jord i byen - gode råd og får nogle enkle råd om forholdsregler ved kontakt med lettere forurenet jord. 

Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt kun meget lidt konkret viden om, hvor i kommunen jorden faktisk er lettere forurenet, fordi der ikke er foretaget systematiske undersøgelser af jorden i byzonen.

Klassificeringen skal dække større områder, og vil således ikke blive vurderet konkret for den enkelte ejendom. Enkeltejendomme vil således ikke kunne tages ind eller ud af klassificeringen, på trods af eventuel konkret viden om, at jorden er ren eller forurenet. 

Høje-Taastrup kommune har udarbejdet Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje-Taastrup Kommune.

Forskel mellem områdeklassificering og kortlægning af forurening 

Det er vigtigt at skelne mellem den områdeklassificerede byzone, og ejendomme i Høje-Taastrup kommune, der er kortlagt som forurenede af tidligere Københavns Amt eller Region Hovedstaden på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. Her er der tale om enkeltejendomme, hvor der er mistanke eller konkret viden om faktisk forurening på ejendommen. Disse ejendomme er registreret på matrikelniveau. Læs mere om kortlægning af jordforurening.

Opdateret 16. december 2013

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk