Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Boringsnære beskyttelsesområder

Kommunen har beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle kommunens boringer til almen vandforsyning. BNBO skal beskytte grundvandet i nærområdet til boringerne.

Hvad er et boringsnært beskyttelsesområde? 

BNBO er et nærområde omkring en vandværksboring, hvor der skal ydes særlig beskyttelse og hvor vandkvaliteten overvåges med henblik på at sikre, at en evt. forurening opdages inden den forurener vandværksboringen. Størrelsen af BNBO er en afvejning af geologi, indvindingsmængde, naturlig beskyttelse og grundvandsmagasinets egenskaber. 

Når en vandindvindingsboring suger vand op fra grundvandet, vil der opstå undertryk i vandet omkring boringen (tragteffekt). Tragteffekten betyder, at miljøfremmede stoffer, som eksempelvis pesticider og gødning, kan blive trukket hen mod boringen og ende i drikkevandet.  

I områder tæt på en boring vil aktiviteter, uheld, spild eller fejldoseringer med f.eks. pesticider eller gødning udgøre en stor trussel for drikkevandet, fordi det er så tæt på vandværkets boring, at vandværket ikke vil kunne nå at reagere og afværge en eventuel forurening i tide. Det er derfor særlig vigtigt at beskytte grundvandet i nærområdet til en drikkevandsboring. 

Høje-Taastrup kommunes projekt om udpegning af BNBO. 

Høje-Taastrup Kommune fik i 2013 tildelt midler fra statens BNBO-pulje til at beregne BNBO omkring alle kommunens 33 boringer til almen vandforsyning, fordelt på 14 vandværker og kildepladser. Projektet blev gennemført i samarbejde med en ekstern rådgiver og omfattede en beregning af BNBO-arealer, en risikovurdering overfor forureningstrusler samt en fastsættelse af beskyttelsesbehov. 

De beregnede BNBO-arealer varierer i størrelser på mellem 1,2 - 85 ha og omfatter et samlet areal på 208 ha, som skal yde beskyttelse af i alt ca. 2,7 mio. m3 grundvand. Dette svarer til den samlede årlige indvindingstilladelse for kommunens 33 indvindingsboringer til almen vandforsyning. 

BNBO-arealerne i Høje-Taastrup Kommune er beregnet på baggrund af den tid det tager for grundvandet at strømme på 1 – 2 år. Dette betyder, at en eventuel forurening uden for det afgrænsede BNBO, vil nå indvindingsboringen efter en tid, der er større end den valgte transporttid. Strømningstiderne er fastsat ud fra analysefrekvensen på det enkelte vandværk eller kildeplads. 

Resultaterne er sammenfattet i rapporten ”BNBO-udredningen for almene vandværker i Høje-Taastrup Kommune”

Se Oversigtskort over de beregnede BNBO-arealer i Høje-Taastrup Kommune

Projektet er, efter en teknisk forhøring hos alle vandværker, afsluttet og afrapporteret til Naturstyrelsen i februar 2014. 

Det videre arbejde med BNBO 

For at bevare en god vandkvalitet i fremtiden, vedtog Byrådet den 24. februar 2015, at kommunen fremadrettet benytter BNBO-arealerne til at administrere efter, således at der ikke etableres eller påbegyndes grundvandstruende aktiviteter/handlinger inden for BNBO. Derudover vil kommunen, i den nærmeste fremtid, undersøge om der er eksisterende forhold inden for de enkelte BNBO-arealer, som på længere sigt vurderes at kunne udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Hvis det viser sig, at der er eksisterende forhold som kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen (f.eks. hvis gødnings- eller pesticidbelastningen er for høj i et sårbart område), og der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil kommunen arbejde på at udfærdige påbud eller nedlægge forbud mod grundvandstruende aktiviteter. 

Udmøntningen af restriktioner afhænger af, om det samlet set er proportionelt at udmønte BNBO for det enkelte vandværk. I nogle BNBO'er vil det ikke være proportionelt at indføre restriktioner. Kommunen vil vurdere proportionaliteten i perioden 2015-2018. 

Hvis Kommunen udsteder påbud eller forbud overfor lovlige forhold, vil lodsejeren kunne kræve fuldstændig erstatning, med mindre andet er specifikt bestemt i lovgivningen. Kan der ikke opnås enighed om erstatningens størrelse, skal lodsejeren rette henvendelse til kommunen, som skal indbringe sagen for Taksationskommissionen. Erstatning til lodsejere kan i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven betales af forbrugerne over vandprisen. Dvs. at udgifterne til erstatning afholdes af den vandforsyning, som har glæde af grundvandsbeskyttelsen. 

Arbejdet med BNBO skal ske gennem Indsatsplaner for Grundvandsbeskyttelse. I processen vil berørte vandværker og lodsejere blive inddraget. 

Hvis du har spørgsmål til BNBO-projektet, kan du kontakte Anja Kiel Madsen på 43 59 12 78 eller på mail til TMC@htk.dk.

Opdateret 4. august 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk