Klima, miljø og energi
  • Få siden oplæst

Oprettelse af vandråd

Kommunerne i vandoplandet til Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt skal oprette et vandråd for hvert vandopland. Vandrådet skal være etableret senest den 20. april 2017, og der bliver en stram tidsplan for det arbejde, der skal udføres i 2017.

Hvem deltager i vandrådet? 

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse eller benyttelse af vandløb kan deltage i vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord samt Køge Bugt. 

Hvad er vandrådets opgaver? 

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres. Kommunerne i et hovedvandopland skal: 

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat, 
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Baggrund og proces 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har vedtaget bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb. 

Indstillind af medlemmer til vandrådet 

Fristen for indstilling af medlemmer og suppleanter til vandrådet var den 17. marts 2017. Vandrådet skal være nedsat senest den 20. april 2017.

Kommunerne i hovedvandoplandet har besluttet, at

  • Lejre Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af Vandrådet i oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. 
  • Solrød Kommune skal varetage sekretariatsbtjening af Vandrådet i oplandet til Køge Bugt.

Sekretarietskommunerne skal lede møderne med vandrådet og sikre, at vandrådet inddrages i de opgaver, der skal løses. 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Høje-Taastrup Kommune, på e-mail: TMC@htk.dk.   

Opdateret 28. marts 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk