By- og områdeudvikling
  • Få siden oplæst

Høje-Taastrup C

Byrådet har d. 15.11.2016 vedtaget at starte den planlægning, som er nødvendig for at udvikle byen i området mellem Høje Taastrup station og City2. Byudviklingsprojektet for dette område kaldes Høje Taastrup C.

De overordnede visioner og rammer for projektet er i høring frem til 14. marts 2017 med henblik på, at der kan udarbejdes et forslag til tillæg til Kommuneplan 2014. Der holdes borgermøde med nærmere orientering om byudviklingsprojektet, visioner og planer, samt den videre proces. Læs mere om høring og borgermøde nedenfor.

Byudvikling af Høje Taastrup C

Billederne viser hvordan centrale dele af byen kan komme til at se ud engang i fremtiden. Illustrationerne stammer fra Helhedsplan for Høje Taastrup C, som er udarbejdet af arkitektfirmaet COBE sammen med Rambøll trafikingeniører og TOPOTEK1 landskabsarkitekter.

Projektet Høje Taastrup C skal udvikle de centrale dele af Høje Taastrup By til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel, som skal tilføre byen flere boliger og erhverv. I området skal der desuden anlægges et centralt grønt og blåt parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen.

Har du spørgsmål eller brug for mere information, kan du skrive til htc@htk.dk.

Læs brochure om høringsprocessen (pdf)

Høring om ideer og forslag til Kommuneplantillæg

Realisering af projektet kræver, at der udarbejdes lokalplaner som grundlag for byggetilladelser og anlægsarbejder. Inden dette kan ske skal bestemmelserne i Kommuneplan 2014 justeres.

Planlægningen starter med, at der indkaldes ideer og forslag fra offentligheden til et tillæg til Kommuneplan 2014. Høringen løber frem til 14. marts 2017. 

Alle er velkomne til at give synspunkter og ideer til planlægningen. Frem til 14. marts 2017 kan du sende dine ideer og forslag.

Indsend dine høringskommentarer her (eller på mail htc@htk.dk).

Vision

Det er visionen at udvikle den centrale del af byen til en bydel, som er:

  • sammenhængende
  • mangfoldig
  • med liv, aktiviteter og tryghed

Byrådet ønsker at udnytte byens centrale arealer til at gøre byen højere og tættere. Flere boliger og erhverv i byen vil give liv og arbejdspladser og øge handelen. Der kan også blive plads til en attraktiv bypark. Byudviklingen vil bidrage til, at Høje Taastrup by også i fremtiden kan være et attraktivt knudepunkt for kollektiv trafik, handel og erhverv, og en by man gerne vil bo i og besøge. 

Den nye bydel vil blive udviklet over en årrække, og rummer byggemuligheder for i alt 1200 boliger, ca 114.000 m2 erhverv, 10.000 m2 detailhandel og endelig 22.000 m2 offentlige funktioner. 

Fra Boulevard til By

Byen er i dag præget af store veje - Blekinge og Skåne Boulevarder - som skærer byen over og skaber bagsider og øde områder i byen. Det eksisterende trafiksystem er skabt ud fra en forventning i 1960’erne om, at boulevarderne skulle være regionale veje for at aflaste Roskildevej.

Udviklingen har siden overhalet denne forestilling, og byens centrale arealer kan i dag udnyttes bedre end til regional trafik. Illustrationerne herunder viser det eksisterende område, og visionen for den fremtidige byde, jf. Helhedsplanen for byudviklingsprojektet.

Vision for Taastrup C - Høje-Taastrup Kommune

Vision for Taastrup C - Høje-Taastrup Kommune

Byrådets strategi for byudviklingen er at justere byens trafikstruktur. De dobbelte vejbaner på både Blekinge og Skåne Boulevard kan samles og frigøre arealer centralt i byen. Overflødige vejudlæg og parkeringsarealer kan dermed benyttes til at bygge en ny bydel.

Ud mod Blekinge Boulevard findes i dag en række parkeringspladser, som vender bagsiden ud mod vejen. Projektet indebærer, at disse parkeringspladser kan udnyttes bedre til nye byggerier, som vender forsiden ud mod en helt ny park. Bydelens parkering kan organiseres på en ny måde, så byen kan blive tættere og opleves mere sammenhængende og tryg.

Centralt i den ny bydel planlægges der et parkstrøg med en stiforbindelse samt et stort rekreativt regnvandsanlæg, som både kan klare fremtidens store skybrud, men som i tørre perioder kan være et rekreativt anlæg i parken. Det er planen at parken skal rumme plads til forskellige aktiviteter for byen.

Hvad sker der efter høringen?

Med udgangspunkt i helhedsplanen samt de ideer og forslag, kommunen modtager fra borgerne, vil Byrådet vedtage et forslag til tillæg til Kommuneplan 2014.

Samtidig kan der behandles et forslag til en lokalplan med overordnede rammer for projektet samt detaillokalplan for de første byggefelter. Som led i dette vil miljøforholdene blive undersøgt og behandlet, og der vil blive taget stilling til evt. VVM-pligt og VVM-redegørelse.

En række af byens eksisterende lokalplaner, som berøres af planerne, vil samtidig blive justeret. De berørte parter orienteres direkte om dette.

Forslagene til Kommuneplantillæg og lokalplaner sendes i offentlig høring til sin tid, inden Byrådet kan behandle planerne endeligt og vedtage dem. 

Lokalplanpligtige anlægsarbejder og byggerier kan først starte, når planerne er endeligt vedtagne af Byrådet, og der foreligger de nødvendige tilladelser. 

Opdateret 2. marts 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00