By- og områdeudvikling
  • Få siden oplæst

Høje-Taastrup C

Byrådet arbejder for at udvikle byen i området mellem Høje Taastrup station og City2. Byudviklingsprojektet for dette område kaldes Høje Taastrup C.

Byudvikling af Høje Taastrup C

Billederne viser hvordan centrale dele af byen kan komme til at se ud engang i fremtiden. Illustrationerne stammer fra Helhedsplan for Høje Taastrup C, som er udarbejdet af arkitektfirmaet COBE sammen med Rambøll trafikingeniører og TOPOTEK1 landskabsarkitekter.

Projektet Høje Taastrup C skal udvikle de centrale dele af Høje Taastrup By til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel, som skal tilføre byen flere boliger og erhverv. I området skal der desuden anlægges et centralt grønt og blåt parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen.

Har du spørgsmål eller brug for mere information, kan du skrive til htc@htk.dk.

Vision

Det er visionen at udvikle den centrale del af byen til en bydel, som er:

  • sammenhængende
  • mangfoldig
  • med liv, aktiviteter og tryghed

Byrådet ønsker at udnytte byens centrale arealer til at gøre byen højere og tættere. Flere boliger og erhverv i byen vil give liv og arbejdspladser og øge handelen. Der kan også blive plads til en attraktiv bypark. Byudviklingen vil bidrage til, at Høje Taastrup by også i fremtiden kan være et attraktivt knudepunkt for kollektiv trafik, handel og erhverv, og en by man gerne vil bo i og besøge. 

Den nye bydel vil blive udviklet over en årrække, og rummer byggemuligheder for i alt 1200 boliger, ca 114.000 m2 erhverv, 10.000 m2 detailhandel og endelig 22.000 m2 offentlige funktioner. 

Fra Boulevard til By

Byen er i dag præget af store veje - Blekinge og Skåne Boulevarder - som skærer byen over og skaber bagsider og øde områder i byen. Det eksisterende trafiksystem er skabt ud fra en forventning i 1960’erne om, at boulevarderne skulle være regionale veje for at aflaste Roskildevej.

Udviklingen har siden overhalet denne forestilling, og byens centrale arealer kan i dag udnyttes bedre end til regional trafik. Illustrationerne herunder viser det eksisterende område, og visionen for den fremtidige byde, jf. Helhedsplanen for byudviklingsprojektet.

Vision for Taastrup C - Høje-Taastrup Kommune

Vision for Taastrup C - Høje-Taastrup Kommune

Byrådets strategi for byudviklingen er at justere byens trafikstruktur. De dobbelte vejbaner på både Blekinge og Skåne Boulevard kan samles og frigøre arealer centralt i byen. Overflødige vejudlæg og parkeringsarealer kan dermed benyttes til at bygge en ny bydel.

Ud mod Blekinge Boulevard findes i dag en række parkeringspladser, som vender bagsiden ud mod vejen. Projektet indebærer, at disse parkeringspladser kan udnyttes bedre til nye byggerier, som vender forsiden ud mod en helt ny park. Bydelens parkering kan organiseres på en ny måde, så byen kan blive tættere og opleves mere sammenhængende og tryg.

Centralt i den ny bydel planlægges der et parkstrøg med en stiforbindelse samt et stort rekreativt regnvandsanlæg, som både kan klare fremtidens store skybrud, men som i tørre perioder kan være et rekreativt anlæg i parken. Det er planen at parken skal rumme plads til forskellige aktiviteter for byen.

Høring om ideer og forslag til Kommuneplantillæg

De overordnede visioner og rammer for projektet var i høring frem til 14. marts 2017. Under høringen blev der holdt et borgermøde, hvor visioner og planer for byudviklingen gennemgået og der var stor spørgelyst til panelet med repræsentanter fra Byrådet.

Byrådet har modtaget i alt 84 ideer og forslag, både med positiv opbakning til projektets overordnede ideer, spændt forventning til hvad projektet kan bidrage med til byens udvikling, men også med en række bekymringspunkter fra borgere i det omliggende område.

Byrådet takker for alle ideer, forslag og for engagementet.

Ideer, forslag, spørgsmål og bekymringspunkter fra borgerne indgår nu i det videre arbejde, og en række trafik- og miljøspørgsmål undersøges nærmere, inden der udarbejdes forslag til Byrådet om de konkrete planer.

Realisering af byudviklingen kræver, at der udarbejdes lokalplaner som grundlag for byggetilladelser og anlægsarbejder. Inden dette kan ske skal bestemmelserne i Kommuneplan 2014 justeres.

Se orientering til Økonomiudvalget, juni 2017 om de indkomne ideer og forslag.

Nogle forslag giver anledning til undersøgelse af trafik- og miljøforslag, og vil indgå i det videre arbejde med at udarbejde Lokalplaner og Miljøvurdering af projektet. Nogle af forslagene har inspireret til at der udarbejdes en række analyser af trafik- og miljøforhold. Og andre forslag kan bruges som inspiration til arbejdet senere i processen.

Hvad sker der videre?

Med udgangspunkt i helhedsplanen samt de ideer og forslag, kommunen har modtaget fra borgerne, revideres helhedsplanen og der udarbejdes et såkaldt dispositionsforslag, som er mere konkret og detaljeret end helhedsplanen.

Dispositionsforslaget er den projektbeskrivelse, der danner baggrund for arbejdet med lokalplaner og kommuneplantillæg. Disse planer vil til sin tid komme i offentlig høring og annonceres på hjemmesiden.

Indledende vil miljøforholdene blive undersøgt og behandlet. Projektet har ansøgt om at der udføres en miljøvurdering sideløbende med planarbejdet. Denne sendes ud sammen med planforslagene, når disse sendes i offentlig høring.

Til brug for udarbejdelse af miljøvurderingen skal miljømyndigheden afgrænse hvilke emner vurderingen skal omfatte. Derfor høres en række myndigheder og organisationer om deres input – og offentligheden kan også give input til emnerne. Du kan læse mere på kommunens høringsportal.

Når emnerne er endeligt afgrænset, udarbejdes en Miljøvurdering af planerne, og den nødvendige lokalplanlægning mv. kan færdiggøres.

Byrådet behandler til sin tid en række forslag:

  • et tillæg til Kommuneplan 2014
  • en vejlokalplan
  • en rammelokalplan med overordnede rammer for projektet samt lokalplaner for de første byggefelter.
  • En række af byens eksisterende lokalplaner, som berøres af planerne, vil samtidig blive justeret. De berørte parter orienteres direkte om dette

Efter høringen vurderes alle høringssvar og Byrådet kan derefter behandle planerne endeligt og vedtage dem. 

Lokalplanpligtige anlægsarbejder, vejomlægninger, og byggerier kan først starte, når planerne er endeligt vedtagne af Byrådet, og der foreligger de nødvendige tilladelser.

Opdateret 21. august 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00