By- og områdeudvikling
 • Få siden oplæst

Rønnevangsstrøget

Rønnevangskvarteret er under forandring og skal omdannes til et nyt rekreativt område og mødested, hvorfra friluftsaktiviteter og foreningsliv kan udspringe.

Aabning af Roennevangsstroeget

Invitation til åbning af Rønnevangsstrøget

Lørdag den 12. december kl. 11.00-13.00

Program
Kl. 11.00: Rønnevangskirken synger julen ind ved Vandhaven

Kl. 11.10: Borgmester Michael Ziegler holder åbningstale ved Vandhaven

Kl. 11.30: Kakao, gløgg og æbleskiver til alle ved Street

Kl. 11.50: Bokseklubbens damer og herrer laver opvisning i den nye boksering ved Street

Kl. 12.10: Klub Basen udfordrer de modige i panna fodbold ved Street

Kl. 12.10: De grønne pigespejdere, FDF og DDS Jacala inviterer til skumfiduser, ristet over ildsted ved Street

Kl. 12.10: Professionelle skatere laver skateropvisning i den nye skate bowl - konkurrence ved Street

 • Vind et juletræ på dagen. Kom udklædt som nisse, rensdyr, julemor eller julemand. De bedst 30 udklædte, vinder et juletræ
 • Vind et gavekort på 500 kr.: Opload et billede af din bedste oplevelse ved Rønnevangsstrøgets åbning på Høje-Taastrup Kommunes Facebook side
Se og print invitationen her.


Adgangsforhold

I en sund by, er der god tilgængelighed for alle til den bynære nature. Med Rønnevangsstrøget skabes sikre og overskuelige adgangsforhold og udfoldelsesmuligheder for gående og cyklister.

Rønnevangsstrøget skal blive et centralt og aktivt forløb, der forbinder en række forskellige byrum og skaber interesse og sammenhæng i Rønnevangskvarteret. Derfor er strøget mere end bare et grønt område. Det er et strøg, der søger at række ud over både fysiske og mentale barrierer og som søger at knytte nye bånd og skabe nye sammenhænge.  

Strøget udvikles ud fra følgende temaer:

 • Aktiviteter, leg og motion
 • Rekreative opholds- og mødesteder
 • Læringsmiljøer i form af nyttehaver
 • Fordybelse og afbræk

Brugergruppe og borgerinddragelse

Så er det sidste chance for at møde op til Åben skurvogn og stille spørgsmål til projektet. Vi glæder os til at se jer!

Aaben skurvogn i november

I de her dage arbejder vi på højtryk med at få vandhaven klar til åbningen i december. Her kan du se hvor langt vi er nået:

Traedaek

Åben skurvogn

Aaben skurvogn i oktober

Onsdag den 16. september blev der afholdt Åben Skurvogn på Rønnevangsstrøget. Her havde alle fremmødte mulighed for at stille spørgsmål til projektet over en kop kaffe og kage. 

Der vil blive afholdt Åben Skurvogn igen, tirsdag den 6. oktober og onsdag den 11. november. 

Aaben Skurvogn i september
Åben Skurvogn onsdag den 16. september 2015. 

Onsdag den 16. september kl. 16.30-17.00 holder Høje-Taastrup Kommune ”Åben Skurvogn” ved bokseklubben på Rønnevangsstrøget. Her vil der være mulighed for at komme forbi og hører mere om Rønnevangsstrøget, stille spørgsmål og drikke en kop kaffe. 

Aaben skurvogn

Baggrund 

I løbet af den seneste årrække, er der sket en række forandringer i Rønnevangskvarteret. Skolen er lukket, og er blevet revet ned på grund af PCB og skimmelsvamp. Et nyt plejecenter har taget form, hvor skolen lå. Rønnevangs Centeret er revet ned, og arealet er solgt. Området er udlagt til boligformål.

Rønnevangskvarteret er kort sagt under forandring. Der er derfor et generelt ønske om at give Rønnevangskvarteret et grønt løft og dermed øge områdets attraktionsværdi. 

Vision

Rønnevangsstrøget skal være katalysator for at lokalborgere kan mødes på tværs af alder, køn, erhverv og kultur.

I kommunens sundhedspolitik sættes der fokus på fysisk aktivitet og sunde valg, der målrettet skal fremme borgernes sundhed. Et aktivt og sundt liv, er nært forbundet med adgang til natur og grønne områder, og er med til at øge livskvaliteten. 

Rønnevangsstrøget skal tilbyde forskellige former for samvær og udfoldelser. Parkstrøget vil blive inddelt i zoner og få særlige identiteter og funktioner, og dermed skabe rum for alle. Målet er at inspirerer borgere på forskellig vis til at gøre ophold. 

Med Rønnevangsstrøget gives der mulighed for et aktivt udeliv for byens børn og unge, både i fritiden og i skolen, og samtidig vil parkstrøget fungere som et nyt rekreativt mødested for lokalborgerne.

Ved at understrege forskellige oplevelsesmæssige sammenhænge, vil parkstrøget være for alle og skabe synergi og mangfoldighed på tværs. Med mulighed for f.eks. ophold og fordybelse i sansehaven, picnic og grill med familien og leg og motion i en integreret aktivitetszone, åbners der op for nye bevægelses- og adfærdsmuligheder og sikres en social og kulturel blanding af områdets brugere og beboere. Samtidigt øges områdets attraktionsværdi for potentielle tilflyttere. 

Rønnevangsstrøget - et rekreativt område og et nyt mødested, hvor friluftsaktiviteter og foreningsliv kan udspringe.

Program for Roennevangsstroeget


Klik på programmet for at se planerne for Rønnevangsstrøget.

Med det nye Rønnevangsstrøg ønskes det at inviterer flere brugergrupper og flere aktiviteter til. Parkstrøget skal imødekomme forskellige krav fra mange individuelle brugergrupper, organiserede såvel som uorganiserede. Parkstrøget bliver en slags livsnerve for den nye bydel og skaber en klar, rumlig og funktionel sammenhæng.

Det er helt afgørende at skabe en bydel, hvor afstandene er korte for gående og cyklister. Oplevelsesrige og trygge forbindelser gennem området skal lokke beboere og besøgende til at udforske området til fods eller på cykel.

Gennem medindflydelse kan borgere og interessenter fremsætte ønsker og behov til et nyt grønt strøg hvor natur og udeliv er i fokus.  Parkstrøget skal være til glæde for alle, også de tilfældigt forbipasserende.

Borgerinddragelse 

Rønnevangskvarteret er under forandring. Når parkstrøget i Rønnevangskvarteret skal planlægges og omdannes, spiller borgerinddragelse en vigtig rolle. 

Gennem løbende dialog med dig som borger og brugere i nærområdet herunder grundejerforeninger, kirken, plejecenteret og spejderne skabes de bedste løsninger.

Der er mange forskellige drivkræfter i lokalområdet, som vil blive inddraget i udviklingsprocessen af parkstrøget. Den valgte proces skal give borgerne indsigt og medindflydelse, samt fremme engagement, dialog og samarbejde mellem kommunen og borgerne.

Forud for en helhedsplan, tages der i samarbejde med borgerne stilling til:

 • Hvad er godt ved området i dag?
 • Hvad fungerer dårligt?
 • Hvilken identitet eller sjæl har stedet?
 • Hvordan bruges området i dag?
 • Hvad mangler der i dag?

Borgerne opfordres til at bidrage aktivt og tage ansvar for det fremtidige Rønnevangsstrøg.

Budgetoversigt

Projektering

Der er afsat 500.000 kr. i 2014 til idégenerering, samt søgning af fondsmidler og projektbeskrivelse af byfornyelsesprojektet.

Projektudvikling

På baggrund af en projektbeskrivelse afsttes der 4 millioner kr. i budget 2015 og 2016 til gennemførelse af byfornyelsesprojektet. 

Tidshorisonten er

 • Projektudvikling i 2014
 • Anlægsarbejde i 2015 og 2016

Spektrum Arkitekter

Rønnevangsstrøget udvikles i samarbejde med Spektrum Arkitekter. Spektrum Arkitekter er en ung tegnestue etableret i 2006, der arbejder integreret med planlægning, byggeri, landskab og borgerinddragelse. De efterstræber et program og en formgivning med udgangspunkt i stedbundne kvaliteter og en social forståelse.

Tegnestuen har en visionær arkitektonisk tilgang til arkitektur og landskab og arbejder generelt for en interagerende og oplevelsesrig arkitektur, der sætter sanserne i spil.

Procesbeskrivelse

Åben Tegnestue

I midten af august blev der afholdt ’Åben Tegnestue’, hvor Høje-Taastrup Kommune og Spektrum Arkitekter rykker ud i Rønnevangsstrøget med henblik på at møde de lokale beboere. Her kunne alle få informati¬on om projektet og få mulighed for at give deres besyv med. 

Rønnevangsstrøget i Høje-Taastrup Kommune

Foto: Åben tegnestue

Den åbne tegnestue havde flere formål:

 1. at skyde udviklingsprojektet i gang: der skabes opmærksomhed omkring projektet og områdets beboere informeres om projektet og processen på forskellige måder. 
 2. at få viden og input fra børn og voksne via uformelle samtaler.
 3. Åbne op for dialog, for ideer, for debat, for muligheder, for interessenter. 
 4. Invitere interesserede til at være med I styregruppen.

Selvom Åben tegnestue er afviklet, kan du forsat tilmelde dig styregruppen, og dermed være med til at få indflydelse på udviklingen af Rønnevangsstrøget. Tilmelding sker hos Spektrum Arkitekter på e-mailjoan@spektrumarkitekter.dk eller telefon 31 31 03 55.

Inspirationsdag

Styregruppen og de vigtigste øvrige interessenter, der har ytret ønske om at deltage i planlægning af Rønnevangsstrøget, inviteres til at deltage i et halvdagsarrangement, der fungerer som kick off for projektudviklingen.

Inspirationsdagen vil indeholde besøg til Fælledparken, hvor det er lykkedes at skabe liv og bedre rammer for bevægelse, korte oplæg om områdets historie, de aktiviteter, der nu foregår i området samt inspirationseksempler, der kan give deltagerne fælles referencer at trække på i projektudviklingen.

Inspirationsdagen bidrager med viden, ideer, fælles referencer og skaber netværk mellem kommune, interessenter og rådgivere. Inspirationsdagen afholdes den 28. august og varer ca. en halv dag.

Møder med Rønnevangsstrøgets styregruppe

Rønnevangsstrøgets styregruppe oprettes i forlængelse af Åben Tegnestue/ inspirationsdagen og vil fungere som følgegruppe hele vejen gennem projektudviklingen. Gruppen er åben og kan løbende få flere medlemmer. Ved mødet kvalificeres idéoplægget og programmet for strøget: Hvilke behov? Hvilke aktiviteter? Hvilke nye fysiske rammer/tiltag?

Ved det andet møde drøftes og kvalificeres det foreløbige projektforslag, og ved det tredje møde præsenteres og diskuteres hovedprojektet.

Event/stormøde

I starten af oktober inviteres alle interesserede til en hyggelig fyraftensevent, hvor projektforslaget samtidig præ¬senteres. Med input fra salen kvalitetssikres og forventnings¬afstemmes projektforslaget og eventuelle ændringer og idéer indarbejdes i hovedprojektet.

Idéoplæg

På baggrund af screeningen, den åbne tegnestue og inspirationsdagen udarbejdes et idéoplæg, som indeholder de vigtigste punkter fra interviews, observationer og registreringer fra screeningen. 

Idéoplægget indeholder således en redegørelse over de konkrete udfordringer, ressourcer og potentialer i Rønnevangskvarteret. Det gælder blandt andet i forhold til fysiske samt sociale forhold. I samråd med Rønnevangsstrøgets styregruppe koges alle de indsamlede ideer, ønsker og krav fra de forskellige interessenter ned til et konkret program, som skal danne udgangspunkt for projektforslaget. 

Projektforslag

På baggrund af idéoplægget vil Spektrum Arkitekter tegne et første udkast til, hvorledes Rønnevangsstrøget kan udformes, så den skaber de ønskede muligheder for fysisk aktivitet, ophold og rekreative aktiviteter, LAR, belysning og sammenhæng med lokalområdet. Det foreløbige projektforslag kvalificeres i dialog med styregruppen, inden det præsenteres for det brede publikum til eventen/ stormødet.

Hovedprojekt

Hovedprojektet udarbejdes med afsæt i projektforslaget samt med input fra borgerne. Undervejs i projekteringen inddrages styregruppen, så hovedprojektet fortsat er diskuteret og forvent-ningsafstemt. Hovedprojektet indeholder, foruden det samlede og detaljerede tegningssæt, budgetoverslag, tekniske beskrivelser og etape- og finansieringsplan.

Fundraising

Når projektet er godkendt af Plan og Miljø Udvalget vil Spektrum Arkitekter i tæt samarbejde med kommunen udarbejde en strategi for fundraising. I strategien indgår en vurdering af, hvilke fonde, der kunne være interesserede i at støtte projektet, og hvilke elementer af projektet de forskellige fonde kunne have interesse i samt en plan for hvordan projektudviklingen kan tilrettelægges, så fondsstøtte kan øge projektets økonomi og omfang. 

Med dette afsæt udarbejder Spektrum Arkitekter skræddersyet ma¬teriale til udvalgte fonde og deltager sammen med kommunen i møder med de fonde, der ønsker tidlig dialog om projektet.

Rønnevangsstrøget i Høje-Taastrup Kommune

Opdateret 3. december 2015

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk