Erhvervsservice
  • Få siden oplæst

Jobtyper, opkvalificerings- og tilskudsordninger

Job til mennesker med handicap kan både være fuldtidsstillinger på ordinære vilkår, fleksjob på forskellige timetal (herunder minifleksjob) og løntilskudsjob med få timers dagligt arbejde – afhængig af den enkelte borgers ressourcer.

I alle tilfælde findes forskellige former for offentlig støtte, som hjælper borgeren og virksomheden. I det følgende gives nogle eksempler på støttemuligheder og nederst linkes til mere information om opkvalificerings- og tilskudsordninger .

Handicap-kompenserende ordninger

Nogle handicap kan være uden betydning for den lediges arbejdsevne. F.eks. kan der være tale om en borger med en mindre spastisk lammelse, hørenedsættelse eller andet handicap, men hvor personen kan arbejde på fuld tid på ordinære vilkår - eventuelt med støtte af et handicapkompenserende ordning som fx døvetolkning.

Andre handicap kan umiddelbart forhindre den ledige borger i at arbejde på fuld tid, men med den rette behandling kombineret med en beskæftigelsesfremmende indsats og eventuelt handicapkompenserende ydelser kan den ledige bringes på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Mennesker, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, kan være berettiget til et fleksjob. Dette kan kombineres med handicapkompenserende ordninger.

Og endelig kan der være tale om førtidspensionister, hvor borgerens handicap har medført en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, men hvor en kombination af en beskæftigelsesfremmende indsats, eventuelt kombineret med handicapkompenserende ordning og støtte-kontaktperson-ordninger efter serviceloven, kan bringe borgeren på arbejdsmarkedet i et løntilskudsjob.

Læs også vores eksempler på jobfunktioner.

Jobtyper og opkvalificerings- og tilskudsordninger

Du kan læse mere om de forskellige ordninger, som kan komme i anvendelse, når en virksomhed gerne vil etablere job til en person med handicap i følgende links:

Jobtyper med tilskud (varigt tilskud)

Opkvalificerings- og tilskudsordninger

handicap-kompenserende ordninger (varigt tilskud):

  • Personlig assistance
  • Hjælpemidler
  • §56
  • Fortrinsadgang

Beskæftigelsesfremmende og opkvalificerende tilbud (midlertidige tilskud)

Spørgsmål?

Har du spørgsmål kontakt Høje-Taastrup Kommunes jobcenter på jobcenter@htk.dk.


Opdateret 4. marts 2015

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00