Jobcenter for erhverv
 • Få siden oplæst

Jobrotation

Jobrotation er et redskab, der giver din virksomhed mulighed for at dække sine medarbejderes uddannelsesbehov.

Jobrotation er en ordning, der giver økonomisk støtte til at sende ansatte i uddannelse, hvis ledige ansættes som vikarer under de ansattes fravær.

Der er 2 former for jobrotation

Jobrotation med jobrotationsydelse

Hvis en medarbejder, som højst besidder en erhvervsuddannelse deltager i uddannelse med løn får du ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, såfremt der samtidig ansættes en ledig som vikar. 

Uddannelse af ansat kombineret med ansættelse af ledig i løntilskud

Hvis du sender en ansat på voksenuddannelse, har du også mulighed for at ansætte en ledig i løntilskud og få VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse for medarbejderen i uddannelse. Løntilskuddet etableres efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Fordele

 • Du får et tilskud til at opkvalificere dine ansatte.
 • Du får mulighed for at rekruttere nyt personale blandt vikarer, der allerede har oplæring og erfaring med arbejdsopgaverne.
 • Efteruddannelse giver medarbejdere ny inspiration og fornyet motivation.
 • Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation og jobrotationsprojekterne kan sammensættes efter behov.

Sådan gør du

 • Kontakt Jobcenter Høje-Taastrup på tlf. 43 59 10 00 eller via e-mail Bac@htk.dk.
 • Vi hjælper dig med at finde vikarer og sørger evt. for at opkvalificere dem, inden de starter. 

Mere information omkring lovgrundlaget for jobrotation og dine muligheder for at få tilskud kan findes på Beskæftigelsesregionens hjemmeside.

Lav dit eget budgetoverslag til jobrotationsforløbet

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har lavet en beregningsmodel, der giver dig mulighed for at opstille dit eget jobrotationsbudget.

Du finder beregningsmodellen på

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands hjemmeside

- Beregningsmodellen er placeret under ”Lovgivning og Økonomi” i vinduets højre side

Betingelser for anvendelse af jobrotationsordningerne

Jobrotation med jobrotationsydelse og puljeordningen

 • Arbejdsgiver udbetaler medarbejderens løn under uddannelsen
 • Der ydes ikke løntilskud, VEU-godtgørelse eller anden godtgørelse

 • Vikardækningen skal svare til det antal timer, den ansatte deltager i uddannelse

 • Der udbetales ikke tilskud til vikarer udover det antal timer, som den ansatte deltager i uddannelse

 • Vikaren skal have mindst 6 måneders forudgående ledighed

 • Vikaren kan ansættes i op til 6 måneder

 • Vikaren optjener ikke ret til dagpenge under ansættelsen
 • Satsen for jobrotationsydelsen er 178,84 kr pr. time i 2015

Uddannelse af ansat kombineret med ansættelse af ledig i løntilskud

 • Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af det jobcenter som borgeren er tilknyttet
 • Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området
 • Virksomheden udarbejder ansættelseskontrakt eller ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode
 • Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte
 • Der kan maksimalt udbetales løntilskud i op til 6 måneder til samme arbejdsgiver pr. løntilskudsansat. Der kan dog udbetales løntilskud i op til 4 måneder til a-dagpengemodtagere i jobrotation i offentlige virksomheder.

Særlige betingelser for løntilskud

 • Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere skal have 6 måneders forudgående ledighed
 • 6-månederskravet gælder ikke ledige uden almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, ledige over 50 år og enlige forsørgere
 • Der gælder almindeligt overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel

 

Opdateret 14. marts 2017

Ansvar for denne side

Borger- og Arbejdsmarkedscenter

T: 43 59 10 00
E-mail: bac@htk.dk