Takster og tilladelser
 • Få siden oplæst

Brugerbetaling for tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug

Fra 1. januar 2005 gælder der nye regler for virksomhederne om brugerbetaling for tilsyn og godkendelse på miljøområdet. Tidligere har virksomhederne betalt et fast årligt gebyr, men fra 2005 vil betalingen ske på timebasis efter det faktiske tids- og ressourceforbrug på den enkelte virksomhed.

Følgende typer af virksomheder er omfattet af brugerbetalingen:

 • Listevirksomheder (både bilag 1 og bilag 2)
 • Autoværksteder, herunder autolakering og undervognsbehandling
 • Tidligere anmeldepligtige virksomheder (nu bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen)
 • Erhvervsmæssige dyrehold, dvs. dyrehold med mere end 3 dyreenheder

Takster

Timebetalingen er 308,70 kr. pr. time i 2015. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

For ”fremmede tjenesteydelser”, dvs. hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Ikrafttrædelse og opkrævning

Reglerne gælder for tilsyns- og godkendelsesarbejde, der udføres efter den 1. januar 2005.

Tidsforbruget skal registreres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbruget opdeles som minimum i:

 • Godkendelse – aktiviteter på virksomheden
 • Godkendelse – aktiviteter uden for virksomheden
 • Tilsyn m.v. – aktiviteter på virksomheden
 • Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for virksomheden

Det samlede beløb for tidsforbrug og fremmede tjenesteydelser for perioden 1. november 2014 - 31. oktober 2015 opkræves i slutningen af 2015.

Yderligere information

Hvis der er spørgsmål til reglerne om brugerbetaling, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøcentret på tlf. 43 59 12 49.

Hvad er omfattet af brugerbetalingen?

Medregnes:

 • Aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse) og kapitel 9 (tilsyn).
  Aktiviteter, der er knyttet direkte til den enkelte virksomhed. Det gælder både aktiviteter ude på virksomheden og ved skrivebordet eller andetsteds f.eks. møde hos ekstern konsulent.

 • Miljøgodkendelse:

 • Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen
  Møder og tilsyn, vejledning, prøveudtagning, måling, beregninger samt afgørelse i forbindelse med godkendelsen.

  Revurdering af godkendelser.
  Behandling af sager om påbud efter § 41 eller § 42

 • Tilsyn:
  Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven samt regler og afgørelser udstedt efter miljøbeskyttelsesloven. Det indebærer:

  Forberedelse af tilsyn

  Aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald

  Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser

  Prøvetagning, analyser, målinger

  Udfærdigelse af beregninger

  Vejledning om krav, der skal overholdes

  Dialog om regulerbare miljøforhold

  Opfølgning af tilsyn

  Udfærdigelse af tilsynsrapport

  Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse

  Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter § 42

  Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber

  Kategorisering af virksomheden

Medregnes ikke:

 • Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven eller efter andre love.

  Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis.

  Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed, medregnes heller ikke.

 • Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse

  Nedgravning af stoffer, produkter og materialer, herunder olie og kemikalier

  Behandling af sager om olietanke

  Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven

  Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden

  Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager

  Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet

  Kørsel

  Selvhjælpshandlinger

  Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn

Opdateret 30. juli 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk