Foreninger
  • Få siden oplæst

Foreninger med aktiviteter

Herunder kan du læse hvordan du kan starte en folkeoplysende forening med aktiviteter, som kan få tilskud for medlemmer som er under 25 år, og lokaler, for alle medlemmer uanset alder.

Hvad er formålet med det folkeoplysende foreningsarbejde?

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at styrke folkeoplysningen, at give medlemmerne lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet, og øge medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv. Det sker gennem medlemmernes deltagelse i det forpligtende fællesskab og i foreningens folkeoplysende aktivitet.

Foreningen skal inden for de rammer selv formulere eget formål, med den aktivitet, de gerne vil udøve.

Hvad er bestyrelsens rolle og ansvar?

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

Hvad skal kontingentet være?

Det bestemmer foreningen selv. Men der skal være deltagerbetaling på minimum 100 kr. om året.

Hvilket krav er der til foreningens vedtægter?

Foreningen skal have vedtægter, som skal som minimum opfylde nedenstående 8 krav:

  1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. 
  2. Foreningen skal have en bestyrelse 
  3. Foreningen skal være demokratisk opbygget 
  4. Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer 
  5. Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 
  6. Foreningen skal være hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune 
  7. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig 
  8. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner 

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger, ved at udfylde dette ansøgningsskema for nye foreninger.

Ansøgning sendes sammen med vedtægter og en medlemsliste til: Fritidkultur@htk.dk, eller pr. post til:

Høje-Taastrup Kommune 
Fritids- og Kulturcenter 
Bygaden 2 
2630 Taastrup

Hvornår kan jeg få svar på min ansøgning?

Ansøgninger om foreningsgodkendelse bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget afholder ca. 10 møder om året. 

Vi stræber efter, at ansøgninger behandles hver måned, men der må medregnes ekstra tid i ferieperioder.

Hvor længe gælder foreningens godkendelse?

Godkendelsen gælder for et år ad gangen. 

Folkeoplysende foreninger, som allerede er godkendte, fornyer deres godkendelse en gang årligt. 

Foreningerne får brev i november måned. 

Godkendelsen er en forudsætning for udbetaling af tilskud og ret til lokaler for året efter.

Læs mere om den årlige godkendelse

Opdateret 24. august 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00