Foreninger
  • Få siden oplæst

Foreninger med aktiviteter

Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at styrke folkeoplysningen og dermed øge medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at give medlemmerne lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Ovennævnte formål opfyldes gennem medlemmernes deltagelse i det forpligtende fællesskab og i foreningens folkeoplysende aktivitet.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt, samt idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil er knyttet en deltagerbetaling på min 100 kr. om året.

Endvidere skal foreningens vedtægter som minimum opfylde nedenstående 8 krav:

  1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  2. Foreningen skal have en bestyrelse
  3. Foreningen skal være demokratisk opbygget
  4. Foreningen skal bygge på et aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  5. Foreningen skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  6. Foreningen skal være hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune
  7. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
  8. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Læs mere om vejledende retningslinjer for foreningsvedtægter under Folkeoplysningsloven

Krav til bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

Opdateret 12. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00