Foreninger
  • Få siden oplæst

Voksenundervisning (aftenskoler)

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter.

Hvad er formålet med den folkeoplysende voksenundervisning?

Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdighed for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Hvad er bestyrelsens rolle og ansvar?

Bestyrelsen er ansvarlig over for Byrådet for anvendelse af tilskud, brugen af anviste lokaler, samt at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne retningslinjer.

Hvilke krav er der for at starte en aftenskole?

For at starte en aftenskole skal følgende krav være opfyldt:

  1. Foreningen skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  2. Foreningen skal have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen
  3.  Foreningen skal give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
  4. Foreningen skal have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, som er åben for alle
  5. Foreningen skal være hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune
  6. Foreningen skal have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig
  7. Foreningen må ikke oprettes eller drives kommercielt, og overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner

Læs mere om vejledende retningslinjer for foreningsvedtægter under Folkeoplysningsloven

Hvordan ansøger jeg?

Samme ansøgningsskema bruges, når en aftenskole skal godkendes første gang, som når der søges om den årlige godkendelse.

Se ansøgningsskema

Se vejledning

Ansøgning sendes sammen med vedtægter til: Fritidkultur@htk.dk, eller pr. post til:

Høje-Taastrup Kommune 
Fritids- og Kulturcenter 
Bygaden 2 
2630 Taastrup

Hvornår kan jeg få svar på min ansøgning?

Ansøgninger om foreningsgodkendelse bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget afholder ca. 10 møder om året. 

Vi stræber efter, at ansøgninger behandles hver måned, men der må medregnes ekstra tid i ferieperioder.

Hvor længe gælder foreningens godkendelse?

Godkendelsen gælder for et år ad gangen. Folkeoplysende foreninger, som allerede er godkendte, fornyer deres godkendelse en gang årligt. Foreningerne får brev i oktober måned. Godkendelsen er en forudsætning for udbetaling af tilskud og ret til lokaler for året efter.

Læs mere om den årlige godkendelse

Opdateret 24. august 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00