Foreninger
  • Få siden oplæst

Tilskudsmuligheder for folkeoplysende foreninger

Ønskes der tilskud eller lokaler til aktiviteter og undervisning under folkeoplysningsloven, kræver det en godkendelse fra Folkeoplysningsudvalget.

  1. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

Godkendte aftenskoler i Høje-Taastrup Kommune kan søge tilskud til deres aktiviteter. Tilskud kan bl.a. gives til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne.

  • Til almen undervisning ydes der højst tilskud på 1/3 af udgiften til lærer- og lederløn
  • Til instrumentalundervisning ydes der højst tilskud på 5/7 af udgiften til lærer- og lederløn
  • Til handicapundervisning ydes der højst tilskud på 7/9 af udgiften til lærer- og lederløn (link til def. på handicapundervisning)
  • Til foredrag ydes et tilskud på max. 1/3 af foredragshonoraret, dog max 1/3 af lønnen for 12 undervisningstimer

Debatpuljen

Alle aftenskoler skal afsætte 10 % af det samlede tilskud til lærer- og lederløn til debataktiviteter.

  • Lokaletilskud
    I forbindelse med voksenundervisning kan der søges om tilskud til lokaler iht. folkeoplysningsloven.

Kommunen kan yde tilskud til lejede eller egne lokaler. Ansøgningen behandles af voksenundervisningens samråd, som udfærdiger indstilling til Folkeoplysningsudvalget. En forening har ikke krav på at få lokaler stillet til rådighed på en bestemt ugedag eller et bestemt tidspunkt.

Byrådet kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Byrådet kan anvise et egnet lokale.
 

2.       Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

 

Lokaleanvisning

Kommunen anviser ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til virksomhed indenfor folkeoplysningsloven. Lokalerne skal stilles vederlagsfrit til rådighed.

I særlige tilfælde, hvor et egnet ledigt offentligt lokale ikke kan findes, ydes lokaletilskud til oplysningsforbund, foreninger, klubber mv. 

Folkeoplysningsudvalget 

Folkeoplysningsudvalget har, indenfor en beløbsramme der fastsættes af Byrådet, ansvaret for tilskud til lokaler, folkeoplysende undervisning for voksne og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsudvalget har uddelegeret ansvaret for anvisning af kommunale lokaler m.v. til folkeoplysende virksomhed til de underliggende samråd. Se udvalg og samråd 

Opdateret 16. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00