Foreninger
 • Få siden oplæst

Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening, tilskudsregler

Foreningens godkendelse fornyes for et kalenderår ad gangen, tilskud og ret til lokaler gives ligeledes for et kalenderår ad gangen. Det er foreningens ansvar, at samtlige oplysninger er med i ansøgningen. Nedenunder kan du læse mere om, hvad kravene til ansøgningen er.

Reglerne for ansøgning og regnskabsaflæggelse

 • Medlemmer og regnskab indberettes for perioden 1. januar til 31. december. 
 • Foreninger, der afleverer ansøgning om tilskud efter ansøgningsfristen, mister en tolvtedel tilskud pr. måned ansøgningen er forsinket. Tilskud beregnes efterfølgende fra den 1. i måneden efter folkeoplysningsudvalgets godkendelse af ansøgningen.
 • Foreningen kan ikke modtage tilskud for et nyt kalenderår, før foreningen har indsendt et retvisende regnskab for allerede modtagne tilskud.

 • For at tilskuddet kan udbetales skal foreningen have en NemKonto og et CVR-nr. 

Medlemmer

Medlemstallet er en optælling af alle foreningens aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder.

Kontingentet skal som minimum give det aktive medlem følgende rettigheder:  

 • Ret til adgang/deltagelse i foreningens træning og aktiviteter
 • Ret til adgang til foreningens faciliteter og anlæg
 • Fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed. Medlemmer, som eksempelvis på grund af alder (under eksempelvis 14 år), ikke har stemmeret, skal medtages i registreringen, hvis de i øvrigt betaler aktivt kontingent og opfylder de øvrige betingelser for ”aktivt medlem”
 • Arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en egentlig forening, er udøverne at regne for medlemmer alligevel.

Alle ovenstående punkter skal være opfyldt, for at medlemmet tæller som aktivt medlem.

Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har fri kontingent, tælles også med som aktive medlemmer.

Personer, som alene betaler for engangsydelser eller gebyrer, anses ikke for aktive medlemmer.

Medlemmer som har et familiemedlemskab er tilskudsberettiget, hvis de opfylder reglerne for familiemedlemskab.

Se CFRs vejledning til indberetning af medlemstal 

Hvor meget skal der betales i kontingent?

For at være tilskudsberettiget skal det samlede kontingent pr. medlem være minimum 100 kr. pr. år.

Krav til medlemslister

Alle folkeoplysende foreninger, undtagen de kulturelle foreninger, skal aflevere medlemsliste for at blive godkendt hvert år.

Medlemslisten skal indeholde fødselsdato og fødselsår (ikke cpr. nr.), samt adresse for hvert medlem.

Hvad skal der fremgå af regnskabet?

Det er op til foreningen, om der aflægges virksomhedsregnskab eller et decideret tilskudsregnskab.

Der skal dog altid fremgå som indtægt:

 • Hvad foreningen har modtaget i tilskud fra kommunen i kalenderåret. Det kan være basis- og aktivitetstilskud eller grundtilskud (for kulturelle foreninger).
 • Hvad foreningen har modtaget i kontingenter for hele kalenderåret.

Det skal også tydeligt fremgå af regnskabet, hvordan tilskuddet fra Høje-Taastrup kommune er anvendt. Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i henhold til foreningens formål. Det kan også være rekvisitter, som bruges til aktiviteten.

Hvem skal underskrive regnskabet?

Regnskabet skal være attesteret af revisor og underskrevet af formanden og/eller kassereren. Revisor vælges blandt foreningens medlemmer. Revisor må ikke være samboende eller i nær familie med foreningens bestyrelsesmedlemmer eller selv være bestyrelsesmedlem.

Foreninger, der får under 250.000 kr. i tilskud kan vælge en foreningsvalgt revisor. Foreninger, der får tildelt tilskud over 250.000 kr., SKAL vælge en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stikprøvekontrol

5 % af foreningerne vil årligt blive udtaget til stikprøvekontrol af deres tilskudsregnskaber. Læs mere om stikprøvekontrol

Børneattester

Alle foreninger skal ved tro og love erklære at de indhenter Børneattester (findes som afkrydsningsfelt i ansøgningen). Dette gælder også foreninger, der udelukkende tilbyder aktiviteter for voksne.

Opdateret 5. april 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00