Foreninger
 • Få siden oplæst

Vejledende retningslinjer for foreningsvedtægter - Folkeoplysningsloven

Betingelserne skal være opfyldt for at blive godkendt som folkeoplysende forening, hvad enten foreningen søger om tilskud eller lokaler.

Obligatoriske betingelser for at blive godkendt som folkeoplysende forening

 

 • Foreningens formål

 Formålet skal indeholde en beskrivelse af de folkeoplysende aktiviteter foreningen vil afholde.  

Ifølge Folkeoplysningsloven er det Folkeoplysningsudvalget, der afgør om aktiviteten er folkeoplysende. Eksempelvis vurderer Folkeoplysningsudvalget, at integration ikke er folkeoplysning.  

Hvis foreningens aktivitet (eks fodbold) tidligere er godkendt i kommunen, vil den automatisk blive godkendt. 

Ifølge loven bygger foreningen på det forpligtende fællesskab og det sociale samvær, men disse ”aktiviteter” er ikke nok til godkendelse, de skal foregå i forbindelse med en folkeoplysende aktivitet.  

 • Aktiviteterne skal være almennyttige og kontinuerlige

Formålet må ikke have en kommerciel hensigt, det vil sige at ingen i foreningen må profitere/tjene på foreningens aktivitet.

Foreningen må gerne have et overskud, som skal bruges til foreningens aktiviteter.  

 • Foreningens hjemsted

Folkeoplysningsudvalget vurderer om foreningen er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune (HTK). Her ses på medlemmernes bopæl og/eller om aktiviteten foregår i kommunen, samt om der er særlige forhold, der taler for at lægge aktiviteten i HTK.

 • Valg til bestyrelsen og antal af bestyrelsesmedlemmer

Foreningen bestemmer selv antallet af bestyrelsesmedlemmer (med fordel et ulige antal). Der bør minimum være 3 medlemmer.

Valget foregår på generalforsamlingen ved almindeligt flertalsafgørelse.

Valgperioden er normalt 2 år, hvor en del af bestyrelsen kan vælges i lige år og resten i ulige år.

Der bør vælges suppleanter til bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen må ikke udpege/vælge medlemmer til bestyrelsen. Der kan sættes en aldersgrænse for, hvem der kan vælges.

Ligeledes kan foreningen vælge at gøre forældre til børnemedlemmer valgbare til bestyrelsen. Der er ikke i loven krav om, at bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.

Foreninger, der tilbyder voksenundervisning, skal have mindst 5 medlemmer i bestyrelsen. Blandt disse skal der være en plads til deltagerne i undervisningen.

 • Regnskabs- og formueforhold

Det skal fremgå af vedtægterne, hvornår regnskabet forelægges for medlemmerne (generalforsamlingen) til godkendelse.  I HTK løber regnskabsåret fra 01.01 til 31.12.    

 • Valg af revisor

Foreningen skal vælge intern revisor til revidering af regnskabet. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen, da m/k reviderer bestyrelsens brug af midlerne på medlemmernes vegne. Der stilles ikke krav til eksterne revisorer i foreninger, der modtager mindre end 250.000 kr. i årligt tilskud. Hvis foreningen modtager mere end 250.000 kr. i årligt tilskud, skal revisoren være statsautoriseret eller registreret. Der vælges suppleant for revisor.  

 • Betingelser for medlemskab

Principielt skal foreningen være åben for alle, der kan gå ind for formålet. Der kan dog være naturlige begrænsninger; eksempelvis kan mænd ikke optages i Damehåndboldforeninger. Der kan også være forhold, der muliggør en aldersbegrænsning for optagelse af medlemmer. Betingelserne for begrænsningen skal være objektive og saglige. 

 • Tegningsret

Hvem kan indgå forpligtende aftaler for foreningen. Der kan skelnes mellem almindelige aftaler og aftaler af økonomisk karakter.  

 • Procedure for vedtægtsændringer

Der skal være en nøje beskrivelse af, hvorledes foreningens vedtægter kan ændres. Hensigten er, at det er medlemmerne og ikke bestyrelsen, der kan ændre vedtægterne. Normalt kræves et kvalificeret flertal (2/3 af medlemmerne) på en ordinær generalforsamling. Nogle foreninger har en § om, at vedtægtsændringer, der ikke får kvalificeret flertal, kan vedtages med almindeligt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.  

 • Anvendelse af foreningens midler ved ophør af foreningen

Loven kræver, at eventuelt overskud ved foreningens ophør anvendes til almennyttige formål. Det kræver, at der er en §, som beskriver hvordan foreningen opløses og hvordan midlerne anvendes. Anvendelsen kan ikke bestemmes på den opløsende generalforsamling. Ved foreningens midler forstås penge og materialer.

  

Øvrige bestemmelser

 

 • Foreninger med aktiviteter, der ikke er voksenundervisning, skal have demokratisk opbyggede vedtægter.

Vedtægterne skal ifølge loven være demokratisk opbygget, det betyder blandt andet, at medlemmer, der ekskluderes skal have en ankemulighed, dette beskrives evt. i en særskilt §. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om beskyttelse af mindretallet (se nedenfor). 

 • Øverste myndighed er medlemmerne

Det er som regel på generalforsamlingen at medlemmerne udøver deres myndighed. Derfor skal der være bestemmelser om, hvornår generalforsamlingen indkaldes og med hvilke varsler. Der bør være en årlig generalforsamling. Ligeledes beskrives, hvornår og hvem der kan indkalde til generalforsamling (se mindretalsbeskyttelse). 

Bestyrelsen udfører generalforsamlingens vedtagelser i løbet af året. Bestyrelsen leder således foreningen mellem generalforsamlingerne. 

Generalforsamlingen skal blandt andet godkende regnskab og budget. 

 • Mindretalsbeskyttelse

Det bør være muligt for et mindretal af medlemmerne at få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, ligesom et mindretal af bestyrelsen bør have mulighed for at indkalde til dette.

DIFS vejledning til foreningens vedtægter

Se flere informationer om foreningens vedtægter på DIFS hjemmeside.

Opdateret 16. oktober 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00