Foreninger
 • Få siden oplæst

Kontaktgruppens vedtægter

Vedtægterne er senest ændret i Socialudvalget 4. november 2014

Vedtægter for Kontaktgruppens arbejde

 

 

§ 1 Formål

 1. Kontaktgruppen skal medvirke til udvikling af samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer og kommunen.

 

 1. Kontaktgruppen skal fungere som høringspart i sager, som omhandler samarbejdet mellem Høje-Taastrup Kommune og de frivillige sociale organisationer og initiativer.

 

 1. Kontaktgruppen skal være med til at synliggøre det frivillige sociale område og skal aktivt indgå i samarbejdet med kommunen ved selv at komme med ideer og skabe debat, med frivillighedskonsulenten som formidler.

§ 2 Årsmøde

 1. Der afholdes mindst et årligt årsmøde

 

 1. Til årsmødet inviteres repræsentanter fra frivillige sociale organisationer og initiativer hjemhørende i Høje-Taastrup Kommune. Andre foreninger kan inviteres og deltage med taleret, men uden stemmeret.

 

§ 3 Valg og sammensætning

 1. Kontaktgruppen består af 8 medlemmer.

 

 1. Medlemmerne til Kontaktgruppen vælges på årsmøde af repræsentanter for frivillige sociale organisationer og initiativer.

 

 1. Frivillige sociale foreninger, organisationer og initiativer skal være hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune, for at deres medlemmer kan være stemmeberettigede samt opstillingsberettigede til Kontaktgruppen.

 

 1. Hver af de fremmødte foreninger har én stemme pr. fremmødt medlem – dog maximalt to stemmer pr. forening.

 

 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 1. Opnås der ikke fuld repræsentation, er Kontaktgruppen funktionsdygtigt ved mindst 6 medlemmer og der kan afholdes suppleringsvalg ved årsmøderne i funktionsperioderne.

 

 1. Kontaktgruppen sammensættes efter en fordelingsnøgle sådan, at der er bred repræsentation fra børne-, voksen og ældre- og handicapområdet.

Kontaktgruppens sammensætning:

 • 2 repræsentanter fra ældreområdet
 • 2 repræsentanter fra voksenområdet
 • 2 repræsentanter fra handicap/patientområdet og
 • 2 repræsentanter fra børn/unge/integrationsområdet

 

Derudover vælges 1 suppleant for hvert område.

 

 1. Personer, der ønsker at opstille, men ikke er til stede på årsmødet skal afgive en fuldmagt til en tilstedeværende sammen med en kort skriftlig præsentation af, hvorfor man ønsker at opstille.

 

 1. Valg sker ved skriftlig afstemning, såfremt flere opstiller til samme post. I tilfælde af skriftlig afstemning har alle tilstedeværende foreningsrepræsentanter én stemme og hver forening har maksimalt to stemmer.

10. Valgår er sammenfaldende med de år, der er kommunalvalg og konstituering skal senest ske i marts det efterfølgende år.

 

11. Kontaktgruppens funktionsperiode fastsættes til 4 år.

 

§ 4 Konstituering

 1. Kontaktgruppen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand og kasserer - og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 1. Kontaktgruppen udpeger to tegningsberettigede, som kan tegne gruppen overfor pengeinstitutter.

§ 5 Kontaktgruppens møder

 1. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Medlemmer af administrationen deltager efter nærmere aftale mellem kommunen og Kontaktgruppen.
 2. Møderne bør være planlagt mindst ½ år frem. Ekstraordinære møder indkaldes med 14 dages varsel.
 3. Dagsorden fremsendes mindst 7 kalenderdage før afholdelsen.

 

 1. Kommunen stiller mødelokaler, referent og sekretariatsbistand til rådighed for kontaktgruppen, herunder udsendelse af indkaldelser, dagsordner samt referater i relation til kontaktgruppens møder. Kontaktgruppen beslutter selv, om de ønsker at benytte bistanden.

 

 1. Kontaktgruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

 1. Der tages beslutningsreferat af møderne. Referatet udsendes til Kontaktgruppens medlemmer og suppleanter.

 

 1. Kontaktgruppen modtager sag om udmøntning af § 18-puljen i høring. Kontaktgruppen orienteres efterfølgende om Socialudvalgets fordeling af midlerne.

 

 1. Der afsættes penge fra § 18-puljen til afholdelse af valg, årsmøder samt til kontaktgruppens løbende mødeafholdelse, deltagelse i kurser m.v.

§ 6 Suppleanter i Kontaktgruppen

 1. Hvis et medlem af Kontaktgruppen udtræder i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten i dennes plads.
 2. Har et medlem forfald af længere varighed skal suppleant indkaldes.
 3. Er der ved et medlems udtræden ingen suppleant, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 7 Godkendelse af og ændringer i vedtægten

 1. Kontaktgruppen kan med almindeligt flertal stille forslag til vedtægtsændringer på et af gruppens møder. Ændringsforslagene skal være optaget på mødets dagsorden. Ændringsforslagene skal godkendes af Socialudvalget for at være gældende. Ændringerne forelægges på den næstkommmende årsmøde til orientering.

§ 8 Overgangsregler

 1. Efter politisk godkendelse af vedtægterne sker der følgende ændringer af valgperioden for de Kontaktgruppens valgte medlemmer: Medlemmer, der i 2012 er valgt for en 4-årig periode får ved vedtægternes godkendelse valgperioden forlænget frem til kommunalvalget i 2017. Seniorrådet bevarer sin plads i Kontaktgruppen i indeværende valgperiode.

 

Opdateret 11. december 2014

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00