Foreninger
  • Få siden oplæst

Vedtægter for Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd I Høje-Taastrup Kommune

§1.

Samrådets opgaver er gennem møder og forhandlinger at formidle henvendelser og forespørgsler af almen betydning for Samrådets organisationer samt at fremme samarbejdet organisationerne imellem.

Samrådet koordinerer sammen med Folkeoplysningsudvalget den overordnede planlægning vedrørende spejderfaciliteter i kommunen, ligesom man behandler ansøgninger m.v. angående spejderformål. Samrådet udarbejder forslag til budget vedrørende kommunale tilskud til spejderarbejdet.

Samrådet udtaler sig i sager, der forlægges det til høring fra kommunens side.

§2.

Samrådet i Høje-Taastrup Kommune sammensættes af en repræsentant fra hver gruppe/kreds af følgende landsorganisationer: DUI-LEG og VIRKE, De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund FDF, Det Danske Spejderkorps, De Gule Spejdere i Danmark, samt andre kredse med tilsvarende aktiviteter og formål.

For at være medlem af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Høje-Taastrup Kommune skal man være en lokalforening under en landsdækkende idébetonet børne- og ungdomsorganisation.

Det er endvidere en forudsætning for at være repræsenteret i forretningsudvalget, at denne organisation på centralt plan er medlem af det landsdækkende Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.

§3.

Ud af det til enhver tid siddende Samråd udpeges en repræsentant fra hver af de i § 2 nævnte landsorganisationer til forretningsudvalget under forudsætning af, at landsorganisationen er optaget i landsSamrådet.

Hver organisation udpeger selv sin repræsentant til forretningsudvalget. Forretningsudvalget afholder møder efter eget skøn og varetager de daglige opgaver. Referat for forretningsudvalgets møder sendes til Fritids- og Kulturforvaltningen i Høje-Taastrup kommune.

§4.

Forretningsudvalgets medlemmer udpeges for 2 år ad gangen, således at 2 afgår i lige årstal og 3 i ulige årstal. I lige årstal udpeger DDS og DUI deres repræsentant, og i ulige årstal udpeger KFUM-spejderne, FDF og De grønne pigespejdere deres repræsentant.

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær efter det årlige samrådsmøde.

Samrådet vælger derudover en revisor for 1 år. Revisoren må ikke have familiemæssige relationer til kassereren.

§5.

Samrådet indstiller repræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Såfremt repræsentanterne ikke er medlem af Samrådet eller forretningsudvalget, deltager disse i samrådets forretningsudvalgsmøder, dog uden stemmeret.

§6.

Samrådet afholder et møde årligt, men der kan efter forretningsudvalgets skøn indkaldes til ekstraordinære møder. Møderne er åbne for tilhørere med taleret. Ved evt. afstemning har kun en fra hver gruppe/kreds stemmeret. Samrådets møde afholdes i marts/april, hvor forretningsudvalgets nye medlemmer indsættes, beretningen og regnskabet forelægges og valget af revisor finder sted.

Endvidere kan mindst 1/3 af samrådets medlemsgrupper fra mindst 2 korps/landsforbund kræve indkaldelsse til et ekstraordinært samrådsmøde efter reglerne i §9. 

§7.

Mindst 4 uger før samrådsmødet udsender forretningsudvalget en foreløbig dagsorden for mødet, således at de enkelte grupper/kredse kan få mulighed får at drøfte dagsordenens punkter inden mødets afholdelse. Dagsordenen vedlægges de fornødne dokumenter til brug ved de nævnte drøftelser. Ændringsforslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødet og vil komme til behandling under dagsordenens pkt. 2, der lyder: Godkendelse af dagsordenen. Efter samrådsmødet udsendes referat til grupperne.

§8.

Kontingentet fastsættes af Samrådet og opkrævning vil finde sted, når der er behov for det.

§9.

Vedtægtsændringer kan vedtages på det ordinære samrådsmøde med simpelt stemmeflertal. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Vedtægtsændringer kan tillige foretages på ekstraordinære samrådsmøder. Forslag herom skal være formanden i hænde senest 8 uger før, og mødet skal varsles 4 uger før afholdelse.


Således vedtaget på samrådsmødet den 4. marts 1974 - med ændringer vedtaget på samrådsmødet den 5. marts 1979 samt den 11. juni 1985, den 9. marts 1988, 30. April 2013 og 29. april 2014.

Opdateret 30. januar 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00