Foreninger
  • Få siden oplæst

Folkeoplysningsudvalget

Struktur og praksis for udvalg og underliggende samråd.

Folkeoplysningsudvalget blev nedsat af Byrådet i 1991 på baggrund af folkeoplysningslovens vedtagelse i 1990. Folkeoplysningsudvalget vælges for en 4-årig periode, der er identisk med Byrådets valgperiode.
 
Flertallet i Folkeoplysningsudvalget er valgt af foreningslivet i kommunen. Formand og næstformand vælges af det samlede udvalg. Der er tradition for at formand og næstformand vælges blandt foreningslivets repræsentanter.
 
Folkeoplysningsudvalget er ansvarlig for de overordnede retningslinjer for den folkeoplysende virksomhed i kommunen og dermed det organiserede folkeoplysende fritids- og kulturudbud i Høje-Taastrup Kommune. Foreninger, der ønsker tilskud eller lokaler til foreningens aktiviteter, skal godkendes af Folkeoplysningsudvalget.
 
Folkeoplysningsudvalget udarbejder forslag til fordeling af de økonomiske midler mellem de 5 samråd underlagt udvalg. Forslaget sendes til godkendelse i Byrådet. Når fordelingen er godkendt i Byrådet, fordeler de enkelte samråd selv egne midler efter regler godkendt i Folkeoplysningsudvalget/Byrådet.
 
Samrådene virker i praksis som "fagudvalg" for Folkeoplysningsudvalget, idet spørgsmål af mere specifik karakter sendes til udtalelse i samrådene. Ligeledes stiller samrådene selv forslag til udvikling af de enkelte områder, som sendes til Folkeoplysningsudvalget/Byrådet.
 
Samrådene har ansvaret for at følge udviklingen inden for eget område, herunder lovligheden i foreningernes aktivitet.
 

De fem samråd er:

  • Voksenundervisnings samråd
  • Kulturelt samråd *1
  • Idrættens samråd *2
  • Børne- og Ungdomsorganisationernes samråd (spejdere)
  • Øvrige foreningers samråd

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Fritid og Kultur på Rådhuset, tlf. 4359 1450. Folkeoplysningsloven kan endvidere findes på Undervisningsministeriets hjemmeside http://www.uvm.dk/

*1 Kulturelt samråd indkøber kunst for kommunen, bevillingen hertil ligger udenfor Folkeoplysningsudvalgets kompetenceområde.

*2 Idrættens samråd fordeler tid i sale/haller og på idrætsanlæg efter timefordelingsregler for idrætsforeninger i Høje-Taastrup Kommune godkendt af Folkeoplysningsudvalget/Byrådet.

Opdateret 23. august 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00