Foreninger
 • Få siden oplæst

Vedtægter for musikudvalget

Vedtægter for musikudvalget i Høje-Taastrup Kommune§ 1.Formål:

Musikudvalget skal virke til fremme af musiklivet og medvirke til at samordne den musikalske virksomhed i Høje-Taastrup Kommune.
Musikudvalget kan nedsætte underudvalg, der kan arbejde med opgaver og initiativer indenfor specifikke opgaveområder.  

§ 2. Opgave: 

Musikudvalgets opgave er først og fremmest at være koordinerende, stimulerende og rådgivende i alle vigtige spørgsmål angående musikaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune.

Opgaveområder:

 • Koordinering af musikundervisningen mellem folkeskolerne, Høje-Taastrup Gymnasium og Musikskolen.
 • Initiativer vedrørende skolekoncerter.
 • Koordinering af musiktilbud i førskole området (Musikskolen, daginstitutioner, dagpleje m.m.).
 • Øvelokaler
 • Afholdelse og støtte til professionelle koncerter
 • Koordinering og rådgivning vedrørende indkøb og udlån af instrumenter og udstyr til skolerne, kultur-/medborgerhuse m.m.
 • Tage initiativ til og støtte forskellige projekter og aktiviteter, der kan virke til fremme af musiklivet i Høje-Taastrup Kommune

§ 3. Medlemmer

Udvalget består af 7 medlemmer:

 1. 1 repræsentant fra Musikskolen
 2. 1 repræsentant fra folkeskolerne
 3. 1 repræsentant fra Høje-Taastrup Gymnasium
 4. 1 repræsentant fra klubområdet
 5. 1 repræsentant fra ungdomsskole området
 6. 1 repræsentant fra koncertarrangerende kulturinstitutioner
 7. 1 repræsentanter fra det lokale musikliv

  ad 6: Taastrup Kulturcenter, Medborgerhuset, Hedehuset, Bibliotekerne, Taastrup Teater
  ad 7: f.eks.

Udvalgets medlemmer vælges i lige år.

Medlemmer under 1-6 udpeges af respektive forsamlinger
Medlemmer under 7 vælges på et offentligt fælles møde.

§ 4.  

Musikudvalgets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.   

§ 5.

Udvalget mødes ordinært fire gange om året. Udvalget vælger selv formand og næstformand.
Ekstraordinære møder kan indkaldes efter behov.  

§ 6.  

Musikudvalgtes administration henlægges til Musikskolen.

§ 7.  

Ændringer af denne vedtægt skal godkendes af Byrådet.

Således godkendt af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune d.20.maj 2008

Opdateret 30. august 2013

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00