Foreninger
 • Få siden oplæst

Vedtægter for Samrådet

Vedtægter for Børne- og Voksenundervisningens samråd (Spejdere) I Høje-Taastrup Kommune.

1. Navn

Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd i Høje-Taastrup Kommune

2. Formål 

Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd skal varetage medlemsorganisationernes interesser i forhold til politiske beslutningstagere i såvel Høje-Taastrup Kommune som Københavns Amt som Folketinget.

Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd skal varetage medlemsorganisationernes interesser i forhold til administrative myndigheder, som forvalter de lovområder, som medlemsorganisationerne virker under.

Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd skal søge fælles optræden i alle forhold, hvor medlemsorganisationerne er enige om, at Samrådet kan optræde på alles vegne.

Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd kan i øvrigt indgå aftaler om fælles funktioner og koordinering af praktiske og administrative forhold, som medlemsorganisationerne beslutter sig til at lade Samrådet beskæftige sig med.

3. Medlemskab

Enhver forening der af Høje-Taastrup Kommune er godkendt til og tilbyder undervisning i henhold til hovedområde 1 i lov 410 af 25. marts 2002, er medlemmer af Samrådet. 

4. Opgaver

Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråd skal i det daglige løse følgende opgaver:

 • Være organisatorisk samarbejdsorgan mellem medlemsorganisationerne 
 • Søge fælles indstillinger til valg til Folkeoplysningsudvalg, udvalg, arbejdsgrupper m.v., hvor Samrådet beslutter sig for at lade sig repræsentere ved en fælles repræsentant. 
 • Sikre information mellem medlemsorganisationerne om emner, som har fælles interesse. 
 • Koordinere de praktiske arbejdsopgaver og aktiviteter, som medlemsorganisationerne beslutter sig for at gennemføre i fællesskab.

5. Årsmøde 

Folkeoplysningens Voksenundervisnings Samråds øverste organ er årsmødet, der afholdes hvert år i oktober kvartal.

Årsmødet sammensættes af 1 stemmeberettiget repræsentant for hver af de tilsluttede organisationer Øvrige repræsentanter kan deltage uden stemmeret, men med taleret.

Årsmødet vælger en bestyrelse på 5 medlemmer blandt årsmødets stemmeberettigede repræsentanter. Valgperioden går fra det førstkommende månedsskift efter årsmødet.

Hvis medlemmer af Folkeoplysningsudvalget ikke vælges til bestyrelsen, deltager disse i samtlige bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

Årsmødet træffer beslutninger med simpelt flertal. Årsmødet er beslutningsdygtigt, hvis det er indkaldt på lovformelig måde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Årsmødets dagsorden skal udsendes senest 14 dage før og skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Beretning over Samrådets arbejde 
 2. Budget og regnskab 
 3. Indkomne forslag 
 4. Fremtidige arbejdsopgaver 
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 6. Valg af revisor 
 7. Eventuelt 

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis der foreligger et motiveret krav herom fra mindst 1/3 af medlemsorganisationerne.

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske med mindst 14 dages varsel.

Fra årsmødet udarbejdes mødereferat, som bestyrelsen godkender på et efterfølgende møde.

Mødereferatet udsendes efter godkendelsen til medlemsorganisationerne senest 14 dage efter.

 

6. Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Formanden leder møderne. I formandens fravær påhviler mødeledelsen næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er tilstede, der kan ikke stemmes med fuldmagt. 

7. Økonomi

Samrådets udgifter dækkes af det beløb, der af Byrådet stilles til rådighed for samrådets arbejde.

Eventuelle udgifter udover det afsatte beløb fordeles mellem medlemsorganisationerne. 

8. Regnskab

Samrådets regnskab er kalenderåret.

Kassereren er ansvarlig for regnskabsføring og afslutning. Regnskabet godkendes af bestyrelsen senest 31. marts og forelægges årsmødet til endelig godkendelse. 

9. Vedtægtsændringer

Samrådets vedtægter kan kun ændres på et årsmøde, hvor punktet ”vedtægtsændringer” er sat på den udsendte dagsorden. Vedtægtsændringer vedtages ved simpelt flertal af de fremmødte medlemsorganisationer. 

10. Samrådets ophør

Samrådet er nedsat i henhold til byrådsbeslutning i forbindelse med lov om Folkeoplysningsudvalg.

Samrådet kan ikke nedlægge sig selv.

Nærværende vedtægt kan opsiges på et i den anledning indkaldt årsmøde med simpelt flertal af de fremmødte.

Hvis vedtægten opsiges, vil Samrådet indtil andet besluttes bestå af samtlige kredse der er godkendt under Folkeoplysningslovens hovedområde 1.

Nærværende forslag er udarbejdet af Samrådets bestyrelse.

Vedtægter revideret den 29. november 2003

Opdateret 30. januar 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00