Fritidstilbud 0-25 år
  • Få siden oplæst

Pædagogisk tilsyn

Høje-Taastrup Kommune er - jf. Dagtilbudsloven - forpligtet til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritid- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet omfatter alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering. Fritid- og kulturcenteret har ansvaret for, at tilsynet gennemføres.

Formål med det pædagogiske tilsyn

Ved tilsynet lægges der vægt på at vurdere personalets kvalifikationer i forhold til at løse opgaven i dagtilbuddet. Det fremgår ikke af lovgivning og vejledning, hvor ofte tilsynet skal gennemføres. Men vejledningen beskriver, at Byrådet løbende skal påse, at det enkelte klubtilbud reelt påtager sig de opgaver, som kommunen har fastlagt i de opstillede mål og rammer, og at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil opfylde de opstillede mål.

Rammer og principper for det pædagogiske tilsyn

Ved fastsættelse af rammer og principper for det pædagogiske tilsyn lægges der vægt på, at det kommunale tilsyn med klubtilbuddene blandt andet skal medvirke til, at Fritids- og ungdomsklubben og Fritid- og Kulturcentret, får et fælles billede af klubtilbuddets fritids- og socialpædagogiske kvalitet, herunder alsidigheden i de aktiviteter og kulturtilbud medlemmerne præsenteres for og som tilsammen har til formål at understøtte børn og unges dannelse og personlige udvikling.

Det er desuden vigtigt at se på hvilke udviklingsmuligheder der er, for den fortsatte opgaveløsning og kvalitet med afsæt i de grundliggende værdier, Børne- og ungepolitikken i Høje-Taastrup Kommune, samt anbefalingerne i Morgendagens Børne- og ungeliv.

Tilsyn i selvejende institutioner

I selvejende institutioner har bestyrelsen arbejdsgiveransvar og det økonomiske ansvar og dermed også et selvstændigt tilsynsansvar. Kommunalbestyrelsen har dog stadig tilsynsforpligtelsen, og i det efterfølgende beskrives tilsynet med kommunale og selvejende institutioner under ét.

Hvem kan du kontakte vedr. tilsyn

Tilsynsopgaven er udlagt til Fritid og Kulturcentret og varetages i det daglige af Børn- og ungekonsulenten på klubområdet. Kontakt Jette Bælum, Pæd. konsulent for børne og ungeområdet.

Læs mere om det pædagogiske tilsyn på Klubområdet

Se også

Opdateret 13. maj 2015

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00