Lokaler og arealer
 • Få siden oplæst

Faste foreningslokaler

For nogle lokaler gælder det, at de udlånes for et helt år ad gangen (01/08 – 31/07). Lokalerne anvendes til folkeoplysende foreningers primære aktiviteter og sociale/administrative aktiviteter.

For disse lokaler gælder ud over de generelle regler:

 1. Lokalerne skal benyttes til forenings aktiviteter og må ikke benyttes til andre formål, herunder fremleje eller overdragelse til anden side. Dette gælder også for "beslægtede" såsom støtteforeninger mv.
 2. Lokalerne stilles til rådighed med varme og el samt evt. adgang til fælles køkken og toilet.
 3. Lokalet stilles til rådighed som "rålokale", idet brugerne for egen regning færdiggør lokalet.
 4. Lokaler, der ligger på skoler, kan benyttes i skolens åbningstid 07-22

 

Delelokaler

 1. Lokaler der anvendes af 2 eller flere foreninger indrettes i samarbejde med Fritid og Kultur. Udgifterne fordeles mellem brugerne i forhold til benyttelsens art og omfang. Hvis brugerne ikke kan blive enige, fastlægges samarbejde og indretning ved Fritid og Kulturs mellemkomst.
 2. Alle ændringer af bygningens/lokalets indretning og installationer skal godkendes af Høje-Taastrup kommune, Fritid og Kultur, før arbejdets udførelse.
 3. Ved delelokaler må hver forening sørge for at lokalet er i ordentlig stand, når det forlades.

 

Vedligeholdelse

 1. Udendørs vedligeholdelse påhviler Høje-Taastrup kommune. Vedligeholdelse og rengøring af fælles gangarealer, toiletter samt køkken påhviler foreningerne, med mindre andet er aftalt.
 2. Ved fraflytning skal lokalet afleveres i rengjort stand. Høje-Taastrup kommune kan forlange at lokalet føres tilbage til oprindelig indretning for brugerens regning, såfremt ændringer ikke tidligere i henhold til pkt. 2 under delelokaler er aftalt med kommunen.
 3. Ved misligholdelse af dette reglement kan kommunen inddrage foreningens lånetilladelse.
 4. Det påhviler foreningerne straks at give besked til Fritid og Kultur, såfremt foreningens benyttelse af tildelt lokale ændres eller ophører.
Opdateret 25. juli 2016

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00