Lokaler og arealer
  • Få siden oplæst

Særarrangementer

Ved udlån af lokaler til særarrangementer er der særlige regler. Til særarrangementer regnes stævner, overnatninger, pokalfester og arrangementer med mere end 150 deltagere.

Ydelser til disse, der ligger ud over almindelig service, kan medføre brugerbetaling.

Overnatninger kræver, at der er to vågne vagter natten igennem. Der skal foreligge tilladelse til overnatning senest 3 uger før arrangementet. 

Søg om tilladelse til overnatning

Hver forening har ret til at afholde 1 årlig pokalfest for foreningens medlemmer.

Brugerbetaling

Der kan kræves brugerbetaling for de ekstra timer, der er nødvendige for servicelederen eller dennes stedfortræder for at kunne opfylde kravet om at være til stede under hele arrangementet ved arrangementer med mere end 150 deltagere.

I særlige tilfælde kan ansvaret for vagtordningen overdrages til person i foreningen. Den ansvarlige fra foreningen overtager således det fulde ansvar for at arrangementet overholder alle myndighedskrav.

Der kan kræves betaling for ekstra renovation ved større stævner, overnatning og arrangementer, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til skolens almindelige drift.

For serviceydelser, der ikke kan indeholdes i den almindelige service af lokalet/anlægget og dermed pålægger faciliteten betydeligt merarbejde/-udgifter, kan der opkræves betaling. Eksempelvis brandvagt ved større arrangementer og overnatninger samt ved udvidelse af åbningstiden.

Alle ekstraydelser, hvortil der er knyttet brugerbetaling, skal aftales med institutionen inden godkendelse af udlånet. Institutionen informerer Fritid og Kultur om eventuelle ekstraydelser.

Opdateret 6. september 2017

Ansvar for denne side

Fritids- og Kulturcenter

T: 43 59 10 00