Natur og udeliv
 • Få siden oplæst

Skovråd

Skovrådet er kommunens forum for dialog og samarbejde vedrørende planlægning og realisering af skovområder i Høje-Taastrup Kommune.

Høje Taastrup, en grøn kommune

Høje-Taastrup, en grøn kommune

Skovrådets arbejde omfatter opgaver indenfor områderne arealplanlægning, finansiering, handlingsplaner og strategier.
Herudover kan Skovrådet påtager sig opgaver som er forenelige med de formål der er fastlagt i kommissorium.

Skovrådets medlemmer

Henning Kirkegaard, Formand, DN  Hoeje-Taastrup@dn.dk Tlf. 43528917

Kurt Scheelsbeck, Byrådet C  KurtSc@htk.dk

Birgitte Skovbæk Johansen, Byrådet C  BirgitteJo@htk.dk  

Claudio Panicelli,  Erhvervsrådet  Claudio@kabelmail.dk Tlf. 43995419  

Tonny Madsen,  Friluftsrådet  dory@madsen.mail.dk Tlf. 43996150  

Anders Hjorth-Westh,  Dansk Landbrug  wrdamp@wrdamp.dk 

Tommy Rosenlind, Landsbylaugene  Tommyrosenlind@gmail.com 

 

Skovrådet 

Skovrådet - Kommissorium

§ 1 Formål

1. Skovrådet er kommunens forum for dialog og samarbejde vedrørende planlægning og realisering af skovområder i Høje-Taastrup Kommune, og skal som sådan medvirke til at skabe de bedste vilkår for etablering af skove i kommunen.

Skovrådet kan fungere som kontaktorgan mellem borgere og byråd ved tilrettelæggelsen af byrådets skovstrategi.

§ 2 Opgaver

1. Skovrådet er rådgivende i udformningen af Byrådets skovpolitik og kan udtale sig om alle forslag, som vedrører planlægning og etablering af skove, herunder det årlige budget.


2. Skovrådet kan medvirke til at orientere borgerne om kommunens skovpolitik, om dens forskellige tilbud og om Skovrådets arbejde. Skovrådet kan endvidere gennem kontakt til sit bagland medvirke til at sikre, at Skovrådets arbejde bliver synligt i kommunen.


3. Skovrådet kan ytre sig over for kommunen og komme med forslag vedrørende planlægning og realisering af skove.


4. Byrådet kan beslutte at delegere kompetence inden for veldefinerede områder til Skovrådet.


5. Skovrådet tilrettelægger sit arbejde ud fra en differentieret strategi afhængig af, om der er tale om:
- Skovrejsning sker på private arealer - privat skov
- Skovrejsning sker på kommunal ejendom - kommunalt ejet og drevet skov.
- Skovrejsning sker på arealer der overdrages til statslig forvaltning under Skov-og Naturstyrelsen
- Strategierne fastlægges under hensyntagen til dispositionsplaner, rådigheden over skovarealer, finansierings-planer og årlige handlingsplaner.

6. Skovrådet skal til enhver tid respektere gældende love, vedtægter og politikker.

§ 3 Sammensætning og valg

1. Skovrådet består af 10 medlemmer.


2. 5 medlemmer udpeges af Agenda 21 rådet. Byrådet udpeger 5 medlemmer af sin midte. Fra kommunen stiller 1-2 personer, der fungerer som sekretær og faglig sparringspartner


3. Valgperioden er 4 år. Valg foretages de samme år som kommunalvalg. Genvalg kan finde sted.

4. Til rådet kan tilknyttes eksterne rådgivere og repræsentanter.

§ 4 Konstituering

1. Skovrådet konstituerer sig ved første møde med formand og næstformand.

2. Konstituering skal finde sted i januar. Kommunen sørger for indkaldelse til konstitueringsmødet.

§ 5 Økonomi m.v.

1. Byrådet giver et tilskud til rådets virksomhed og stiller lokaler og 4 timers sekretariatsbistand tilrådighed pr. møde.

§ 6 Møder

1. Skovrådet fastlægger selv sin forretningsorden, hvori angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for Skovrådet arbejdsform. Informationsvirksomhed afstemmes med kommunen.


2. Skovrådet afholder møde efter behov eller på mindst 5 medlemmers forlangende, dog normalt 1 møde i hvert kvartal.


3. Ved afgørelser, der kræver afstemning, gælder almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og ved dennes fravær næstformandens stemme afgørende.


4. Skovrådet er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede.


5. Stedfortræder kan deltage i møderne og indtræder ved et medlems udtræden eller ved længerevarende sygdom.


6. Af møderne optager Skovrådets sekretær beslutningsreferat, der udsendes til medlemmerne. Mindretalsindstillinger optages kun i referatet, såfremt mindretallet kræver det. Sekretæren sørger for, at Skovrådets høringssvar følger ved videre behandling på Rådhuset samt i de stående udvalg og i Byrådet.

7. Skovrådets medlemmer har tavshedspligt og er i øvrigt omfattet af de samme regler, som gælder for folkevalgte og ansatte i kommunen.

§ 7 Godkendelse og ændring af vedtægter

1. Ændring af vedtægterne kan kun ske efter forhandling mellem Skovrådet og Byrådet.Forretningsorden for Skovrådet i Høje-Taastrup Kommune

1. Skovrådets konstituering

1.1 Valg af formand og næstformand
Skovrådet vælger blandt de udpegede medlemmer en formand og en næstformand. Valget sker ved simpelt stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. Funktionsperioden for formand og næstformand er fire år jf. medlemmers udpegning for 4 år ad gangen.

1.2 Formandens og næstformandens opgaver
Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil. Formanden skal påse, at de forhold, der kræves i lovgivning, vedtægt og forretningsorden overholdes.
I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

1.3 Suppleanter
Suppleanten for et valgt medlem træder ind, hvis det valgte medlem har forfald af mere end 3 måneders varighed, men ikke ved et medlems fravær fra et enkelt møde.


2. Retningslinier for Skovrådet arbejde

2.1 Antallet af ordinære møder pr. år
Der afholdes mindst 4 ordinære møder pr. år.

2.2 Indkaldelse, dagsorden og materiale samt tidsfrister for dette
Formanden foranlediger indkaldelse til de ordinære møder mindst 10 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen ledsages af dagsorden samt relevant bilagsmateriale.
Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse.
Ekstraordinære møder afholdes, såfremt formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 5 medlemmer forlanger det.
I særlige tilfælde kan formanden træffe beslutning om, at en sag afgøres ved skriftlig høring (f. eks. elektronisk).

2.3 Ledelsen af møderne
Formanden leder Skovrådets møder. Ved formandens forfald, træder næstformanden til som mødeleder.

2.4 Beslutningsdygtighed
Skovrådet er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede.
Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens eller ved dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

2.5 Indkaldelse af ”særligt” sagkyndige
Formanden træffer i samråd med næstformanden beslutning om indkaldelse af særligt sagkyndige i forbindelse med punkter på dagsordenen.

2.6 Referater
Der føres beslutningsreferater over Skovrådets møder og beslutninger truffet ved skriftlig høring.
Referatet godkendes af alle Skovrådets medlemmer på det efterfølgende møde.

2.7 Afbud til møder
Afbud til møder sker ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til Skovrådet sekretær.

2.8 Anvendelse af bestyrelsesudvalg
Skovrådet kan nedsætte ad hoc-udvalg med henblik på at udarbejde beslutningsoplæg til Skovrådet, når dette skønnes hensigtsmæssigt.


3. Skovrådets opgaver

3.1 Opgaver
Skovrådets opgaver, som er fastlagt i kommissorium, omfatter aktiviteter og projekter indenfor områderne arealplanlægning, finansiering, handlingsplaner og strategier.
Herudover kan Skovrådet påtager sig opgaver som er forenelige med de formål der er fastlagt i kommissorium.


4. Sekretariatsbetjening

4.1 Sekretariatsmæssig bistand
Høje Taastrup Kommune, Driftsbyen, stiller begrænset sekretariatsmæssig og faglig bistand til rådighed for Skovrådet.
Skovrådet kan inddrage eksterne konsulenter i arbejdet, forudsat de bevillingsmæssige muligheder er til stede.


5. Åbenhed

5.1 Åbenhed om Skovrådets arbejde
Der skal være størst mulig åbenhed om Skovrådets arbejde.
Undtaget herfra er fortroligt materiale der har været forelagt Skovrådet forud for rådets møder.

5.2 Referater fra Skovrådets møder
Der føres referat over Skovrådets møder og beslutninger jf. pkt. 2.6 ovenfor. Disse referater er fortrolige. Som supplement hertil kan der udarbejdes særskilt referat med henblik på offentliggørelse, baseret på beslutning på hvert enkelt møde.

5.3 Åbenhed om Skovrådets møder
Medmindre andet besluttes er møderne i Skovrådet ikke åbne.


6. Inhabilitet

6.1 Skovrådets habilitet.
Et Skovrådets medlem har pligt til tidligst muligt at informere rådet om sin eventuelle inhabilitet jf. bestemmelserne i Offentlighedsloven.
Skovrådet træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet.


7. Skovrådets selvevaluering

7.1 Selvevaluering
Skovrådet gennemfører én gang årligt en selvevaluering under ledelse af formanden.
Formanden udarbejder forslag til kriterier for selvevalueringen, der fremlægges til Skovrådets godkendelse.


8. Godkendelse af forretningsorden samt ændringer i denne

8.1 Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen vedtages af Skovrådet.
Eventuelle ændringer af forretningsorden skal godkendes af Skovrådet. 

Denne forretningsorden er godkendt af Skovrådet den 20. maj 2010.

Skovrådets Handlingsplan 2015-2018

Skovrådets Handlingsplan er 4-årig og tager udgangspunkt i det godkendte kommissorium, for Skovrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Handlingsplanen danner grundlaget for rådets arbejde og benyttes kontinuerlig af Skovrådet i forbindelse med rådets løbende møder.

Der er i Handlingsplanen fokus på de arealudlægninger for skovrejsningsområder i kommunen der jævnfør kommuneplan 2014 er godkendt af Byrådet.

I forhold til en handlingsplan har Byrådet ikke afsat midler på budgettet 2015 til igangsætning af projekter til skovrejsning.

Der er ikke i handlingsplanen truffet beslutning om gennemførelse af skovrejsningsprojekter, hvilket heller ikke er muligt, jævnfør Skovrådets gældende kommissorium.
Det er alene Byrådets opgave at tage stilling til gennemførelse af konkrete skovrejsningsprojekter, som Skovrådet anbefaler.

Handlingsplanens aktiviteter i 2015-2018:

 • At informere og oplyse om skovrejsning til kommunens borgere, erhvervsliv og øvrige interessenter
 • At undersøge muligheder for at tilvejebringe de økonomiske midler til skovrejsning
 • At etablere bynær skov nord for Taastrup og Høje Taastrup
 • At etablere bynær skov nord og øst for Fløng
 • At etablere skovområder i den vestlige del af kommunen

Handlingsplanen er primo 2015 sendt til Byrådet til orientering.


Læs Skovrådets Handlingsplan 2015-2018 her.


Referater og dagsorden fra Skovrådets møder

Dagsorden for Skovrådsmødeonsdag den 23. maj 2018

1. Godkendelse af referat

2. Siden sidst

3. Projekt 3.5 "Skovrejsning nord for Holbæk Motorvejen"

4. Alternative projektområder

5. Handleplan 2018-2021

Læs referat fra Skovrådsmødet her.

 

Dagsorden for Skovrådsmøde onsdag den 14. februar 2018

1. Velkomst til nye medlemmer af Skovrådet

2. Konstituering

3. Siden sidst

4. Øvrige projektområder

5. Handlingsplan 2018-2021

6. Eventuelt

Læs referat fra Skovrådsmødet her. 


Dagsorden for Skovrådsmøde mandag 27. november 2017

1. Velkomst

2. Siden sidst

3. Sammensætning og valg af Skovrådet

4. Aktiviteter 2018

5. Eventuelt

Læs referat fra Skovrådsmødet her.

 

Dagsorden for Skovrådsmøde onsdag 2. november 2016

1. Velkomst 

2. Indlæg ved Flemming

3. Dialog om skovrådet fremtid

4. Opsamling og intern dialog mellem skovrådets medlemmer.

5. Eventuelt 

Læs referat fra Skovrådsmødet her.


Dagsorden for Skovrådsmøde torsdag 21. januar 2016

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 5. november 2015

2. Planlægge oplæg til PMU møde onsdag d. 2. marts, med henblik på at få en budgetbevilling fra 2017 og frem

3. Eventuelt

Læs referat fra Skovrådsmødet her. 


Dagsorden for Skovrådsmøde torsdag 5. november 2015

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 24. september 2015

2. Velkommen til Flemming Andersen der er formand for Plan- og Miljøudvalget

3. Eventuelt

Læs referat fra Skovrådsmødet her.

 

Dagsorden for Skovrådsmøde torsdag 24. september 2015.

1. Mødested Snubbekorsskoven (P-pladsen ved skydebanen): besigtigelse af den nu færdiganlagte skov. Vi ser på hvordan skoven udvikler sig og efter 20-30 min går turen til Driftbyen. I tilfælde af regn mødes vi i Driftbyen kl. 16:30

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 27. maj. 2015

3. Siden sidst v/Henning

4. Projekt 1 Information/markedsføring

5. Projekt 2 Finansiering

  6. Projekt 3 Taastrup Nord

   7. Projekt 4 Fløng Nord/øst

    8. Projekt 5 Hedehusene Vest

     9. Eventuelt

     Læs referat fra Skovrådsmødet her.


     Dagsorden for Skovrådsmøde onsdag 27. maj 2015.

     1. Velkomst

     2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 17. februar 2015

     3. Siden sidst v/Henning

     4. Projekt 1 Information/markedsføring

     5. Projekt 2 Finansiering

     6. Projekt 3 Taastrup Nord

     7. Projekt 4 Fløng Nord/øst

     8. Projekt 5 Hedehusene Vest

     9. Eventuelt

     Læs referat fra Skovrådsmødet her.

      

     Dagsorden for Skovrådsmøde tirsdag 17. februar 2015.

     1. Velkomst og præsentation

     2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 11. november 2014

     3. Siden sidst v/Henning

     4. Projekt 3 Taastrup Nord

     5. Projekt 4 Fløng Vest

     6. Projekt 5 Hedehusene Vest

     7. Skovens Dag 2015

     8. Eventuelt

     Læs referat fra skovrådsmødet her.

      

     Dagsorden for Skovrådsmøde tirsdag 11. november 2014.

     1. Velkomst og præsentation.

     2. Godkendelse af referat.

     3. Siden sidst.

     4. Status
     • Projekt 3, Taastrup Nord
     • Projekt 4, Fløng nord/øst
     • Projekt 5, Hedehusene vest

     5. Handlingsplan 2015 - 2018

     6. Eventuelt

     Læs referat fra Skovrådsmødet her.     Dagsorden for Skovrådsmøde torsdag 25. september 2014.
     1. Introduktion til Skovrådet.

     2. Statusorientering.

     3. Introduktion til handlingsplan 2015.

     4. Projekt 1.: Informations- og markedsføringkampagne overfor borgere, foreninger, erhvervslivet og øvrige interessenter.

     5. Projekt 2.: Undersøgelse af mulighederne for at tilvejebringe de økonomiske midler til brug for anlæg og drift af skovområder.

     6. Projekt 3.: Afdækning af muligheder for etablering af bynær skov nord for Taastrup og Hedehusene.

     7. Projekt 4.: Afdækning af muligheder for at etablering af bynær skov nord og øst for Fløng.

     8. Projekt 5.: Afdækning af muligheder for etablering af spredningskorridor vest og øst for Hedelandsvej og syd for jernbanen til Hedeland.

     9. Næste gang.

     Læs referat fra Skovrådsmødet her.

      

     Dagsorden for Skovrådsmøde onsdag 21. maj 2014

     1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 23. januar 2014.

     2. Statusorientering.

     3. Status, projekt Snubbekorsskoven.

     4. Status, projekt Fløngskoven.

     5. Projekter i 2014.

     6. Skovrådets medlemmer.

     7. Eventuelt.

     Læs referat fra Skovrådsmødet her.

      

     Dagsorden for Skovrådsmøde onsdag 23. januar 2014

     1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 18 september 2013.

     2. Statusorientering.

     3. Status, projekt Snubbekorsskoven.

     4. Status, projekt Fløngskoven.

     5. Projekter i 2014.

     6. Eventuelt.

     Læs referat fra Skovrådsmødet fra torsdag 23. jan. 2014, her.

      

     Dagsorden for Skovrådsmøde onsdag 18. september 2013

     1. Velkomst og præsentation.

     2. Status for projektet – Kommunen orienterer om udstykning og arealoverdragelsen.

     3. Drøftelse af Naturstyrelsens forslag til indretning og tilplantning.

     4. Fastsættelse af tidspunkt for offentligt møde i oktober 2013.

     5. Drøftelse af indvielsen og mulige datoer – skal efterfølgende fastsættes med inddragelse af
     miljøministerens og borgmesterens eventuelle ønsker.

     6. Eventuelt.

     Læs referatet fra Skovrådsmødet fra onsdag 18. september 2013, her.

      

     Dagsorden for Skovrådsmøde onsdag 27. februar 2013

     1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 8 november 2012.

     2. Siden sidst v/Henning Kirkegård.

     3. Nordparken: Status på statsskovprojektet v/Curt.

     4. Nordparken: Ønsker til den nye statsskov v/Henning.

     5. Nordparken: Kommende opgaver for Skovrådet.

     6. Nørreled, Fløng: Status finansiering v/Curt
     • 50 % tilskud til kommunal skovrejsning
     • Growing trees network
     • Vandværker 
     7. Eventuelt.

     Læs referatet fra Skovrådsmødet her.

      

     Opdateret 14. juni 2018

     Ansvar for denne side

     Driftsby

     T: 43 59 11 00
     E-mail: driftsby@htk.dk