Natur og udeliv
 • Få siden oplæst

Tilskudsmuligheder til skovrejsning

I Danmark ønsker vi mere skov. Det gør vi, fordi skove kan tilgodese en lang række interesser på samme tid og sted.

Gren

Skov er med til at sikre produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m.

At rejse skov er en stor opgave. Det kræver både arbejde, tid og penge. Det langsigtede mål er en fordobling af det danske skovareal. Men målet om at fordoble skovarealet kan ikke nås uden det offentlige hjælper til. Derfor er det muligt at få tilskud til skovrejsning.

Hvordan får jeg tilskud til skovrejsning  

Ansøgningsfristen for tilskud til privat skovrejsning er den 1. maj.
Der skal benyttes særlige skemaer ved ansøgning om tilskud. Ansøgningen skal sendes til en af de seks lokale enheder i Naturstyrelsen, der administrerer skovtilskudssagerne. Her kan du også få yderligere oplysninger om tilskudsordningerne.

Der gives tilskud til

 • Anlæg og pleje af bevoksninger.
 • Tillæg for anlæg uden brug af pesticider.
 • Tillæg for anlæg med skånsom jordbearbejdning.
 • Opsætning af hegn mod vildtet.
 • Udarbejdelse af skovkort og fastsættelse af areal.
 • Jordbundsundersøgelse

Der kan gives tilskud til private ejere af landbrugsjord. Landbrugsjorden skal ligge i skovrejsningsområde eller område, hvor skovrejsning er mulig. Disse områder udlægges af kommunerne. De pt. gældende udpegninger fremgår af kommuneplanen.

En ansøgning skal indeholde følgende

 • Ansøgningsskema til skovrejsning.
 • Tilplantningsplan med kortmateriale og bevoksningsliste.
 • Matrikelkort i 1.4000, hvor fredskovspligtens omfang er indtegnet.
 • Evt. dokumentation for forberedende undersøgelser - Jordbundstypekort hvis dybdepløjning 
  påtænkes.

Tilskudssatser

Se oplysninger om tilskudssatser på Naturstyrelsens hjemmeside.

Plant for vildtet - Tilskud til vildtplantning

Vildtet skal have muligheder for at søge føde, yngle samt finde skjul og læ. Det får dyrene kun mulighed for, hvis der er tilstrækkeligt med hegn, krat og remiser i det åbne land.

Tilskudsordningen "Plant for vildtet" yder tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vilde dyr.

Rådgivning om vildtplantning, samt udlevering af ansøgningsskema fås hos vildtkonsulenten på den lokale enhed. Tilskuddet er på 80 procent af planteprisen. Beløbet er skattepligtigt og indberettes til Told & Skat.

SNS, Øresund sikrer, at planterne er af god kvalitet og har den rigtige genetiske oprindelse. Der foretrækkes planter af fortrinsvis hjemmehørende arter for at sikre stabile og klimatilpassede plantninger, som på sigt kan forynge sig selv. Det bidrager til at fremme og bevare den biologiske mangfoldighed i landskabet.

Planternes kvalitet skal som minimum følge dansk Planteskoleejerforenings "plantestandard" gældende for planter af landskabssortering, str. 30-80 med tilhørende minimumskrav til rodhalsdiameter. Planter skal være rodskårne, og alle planter undtagen bøg, ask, eg, skovfyr og østrigsk fyr, klippes tilbage til 60 cm inden levering, for at sikre at rod/top forholdet er optimalt for etablering.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke gives tilskud til sommerhus- og parcelhusgrunde samt fredskovpligtige arealer. Plantningerne skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven og andre bestemmelser i lovgivningen.

Vær opmærksom på, at der er anmeldelsespligt til kommunen for tilplantning af arealer som ligger i fuglebeskyttelsesområder, og at ansøgning om tilskud til vildtplantning forudsætter at anmeldelse er indgivet.

Via demonstrationsprojektet "Vildtvenligt Land- og Skovbrug" er det muligt at se planterne anvendt i praksis i forskellige sammenhænge. Projektet indeholder også en række andre spændende tiltag, som er til gavn for vildtet. Projektet kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Læhegn - landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Under ordningen "Landskabs- og biotopsforbedrende beplantninger" er det muligt at få tilskud til etablering af hegn og beplantninger, der etableres med følgende formål:

1. At bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for dyr og planter.

2. At bevare og fremme miljø- natur-, kultur- og landskabsværdier og de rekreative værdier.

3. At etablere forbindelseslinjer i landskabet og at øge andelen af småbiotoper.

4. At etablere naturlige afgrænsninger omkring tekniske anlæg.

Der ydes et tilskud på 40 eller 60 pct. af anlægsudgifterne afhængig af projektets udformning.

Tilskud kan søges af ejere eller forpagtere af landbrugs- eller naturarealer til projekter på en enkelt ejendom eller til projekter gennemført af foreninger eller sammenslutninger, hvor der deltager mindst 7 ejere eller forpagtere af landbrugs- eller naturarealer i projektet.

Der har været tilskud til plantning af læhegn og småbiotoper gennem årtier, og som led i Regeringens Grøn Vækst initiativ foretages der enkelte tilpasninger reglerne. Ændringen er hovedsageligt følgende:

 • Ændring i sammensætningen af det rådgivende udvalg, således at Verdensnaturfonden udgår og 
  Danmarks Kulturarvs Forening og Miljøministeriet indgår.
 • En fast årlig ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 1. maj (4. maj i 2010) mod to årlige 
  ansøgningsrunder i den tidligere bekendtgørelse.
 • Indførelse af særlige bi- og hasselmusvenlige beplantninger med forhøjet tilskud på op til 60 % af de støtteberettigede udgifter.
 • Mindre revision af hvilke planter der er tilskudsberrettigede.

 

 

Opdateret 29. juni 2017

Ansvar for denne side

Driftsby

T: 43 59 11 00
E-mail: driftsby@htk.dk